Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Toibreacha príobháideacha

Réamhrá

Faigheann thart faoi 11% de dhaonra na hÉireann a gcuid uisce ó thoibreacha príobháideacha. Bíonn deontais ar fáil faoin gClár Uisce Tuaithe chun feabhsuithe a dhéanamh ar sholáthar uisce aonair i dteach.

Bíonn deontais suas le 75% den chostas, agus €2,031.58 ar a mhéad, ar fáil, faoi réir coinníollacha áirithe. Is iad seo na coinníollacha:

  • Ní féidir grúpa nó soláthar poiblí malartach a bheith ar fáil
  • Caithfidh an teach a bheith breis is seacht mbliana d’aois agus gan a bheith ceangailte le soláthar poiblí nó le grúpscéim
  • Ní cheadófar ach aon deontas amháin in aghaidh an tí in aon tréimhse seacht mbliana
  • Caithfidh go mbeidh costas breis is €635 i gceist leis an obair a bheartófar a dhéanamh

Téigh i dteagmháil le d’údarás áitiúil le tuilleadh faisnéise a fháil faoin deontas seo agus na coinníollacha iomlána maidir le hincháilitheacht.

Cáilíocht an uisce óil i dtoibreacha príobháideacha

Neamhchosúil le soláthairtí uisce poiblí nó soláthairtí grúpscéimeanna uisce, ní thástálann údaráis seirbhísí uisce cáilíocht uisce óil i dtoibreacha príobháideacha. Is fút féin a bhíonn sé uisce do thobair a thástáil agus ba cheart é a dhéanamh go rialta le cinntiú go mbíonn cáilíocht do chuid uisce ard. Bíonn daoine a bhfuil VTEC (cineál E.coli) breis is ceithre huaire níos dóichí ná an gnáthdhaonra uisce neamhchóireáilte as tobar príobháideach a bheith ólta acu. Bíonn cothabháil agus seirbhísiú toibreacha fíorthábhachtach freisin chun baol an truaillithe a laghdú.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a aimsiú maidir le cáilíocht uisce a thástáil nó toibreacha príobháideacha a chothabháil ar shuíomh idirlín na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (i mBéarla amháin). Má bhíonn imní ort faoi cháilíocht do sholáthair phríobháidigh uisce, téigh i dteagmháil le d’údarás áitiúil láithreach.

Toibreacha príobháideacha a dhruilleáil

Má bhíonn tú ag cuimhneamh ar do thobhar féin a tholladh, bíonn sé tábhachtach go dtógfar an tobar i gceart, go séalófar é i gcoinne an truaillithe agus go ndéanfar díghalrú air. Tá treoirlínte maidir le tobar príobháideach a thógáil ar fáil ar Shuíomh Idirlín Institiúid Gheolaithe na hÉireann (i mBéarla amháin).