Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Creat-Treoir Straitéis na Mara (CTSM)

This article was last reviewed 4 years 2 days ago
It is due for its next review in 0 sec

Céard atá i gceist leis an straitéis?

Le Marine Strategy Framework Directive (i mBéarla amháin) ceanglaítear ar bhallstáit na hEorpa, Éire san áireamh, dea-stádas comhshaoil (DSC) a bhaint amach i gcomhshaoil na mara faoin mbliain 2020 ar a dhéanaí. Tá an treoir an-chosúil leis an gCreat-Treoir Uisce, ach gur ar chomhshaol na mara atá an fócas.

Ciallaíonn dea-stádas comhshaoil i gcomhshaol na mara go mbíonn na farraigí glan, sláintiúil agus táirgiúil agus go gcoinnítear an úsáid a bhaineann an duine as comhshaol na mara ar leibhéal inbhuanaithe.

Faoin treoir, caithfear ár n-uiscí mara a mheasúnú i gcoinne sraith caighdeán comhaontaithe lena gcuimsítear roinnt réimsí tábhachtacha comhshaoil (m.sh. an bhithéagsúlacht, stoic éisc, agus éilleáin). Bunaithe ar an measúnacht, caithfear targaidí agus táscairí cuí comhshaoil a shocrú agus cláir bheart a chur i bhfeidhm chun DSC a bhaint amach. Tá an fráma ama seo a leanas comhaontaithe:

Cé atá ag obair air seo?

Toisc a leithne is a bhíonn saincheisteanna mara, oibríonn ceithre roinn eile rialtais in éineacht linn chun an obair, a gceanglaítear orainn a dhéanamh leis an treoir, a chur i gcrích. Is iad seo a leanas na Ranna:  An Roinn Talmhaíochta, an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha.  Beidh ról mór le himirt ag Foras na Mara freisin leis an Treoir a chomhlíonadh.

Cén difríocht a dhéanfaidh an obair seo?

Cé gurb é príomhchuspóir na treorach comhshaol na mara a chosaint agus a chaomhnú, nuair a chinntítear go gcuirfear an treoir i ngníomh i gceart, tiocfaidh forbairt inbhuanaithe dá thoradh sin sna réimsí aitheanta. Cabhróidh sé le geilleagar aigéin na hÉireann a fhorbairt freisin:

  • Loingseoireacht
  • Turasóireacht na Mara
  • Turasóireacht Uisce
  • Iascaigh Mhara
  • Uisceshaothrú
  • Ola
  • Gás
  • Fuinneamh in-athnuaite (lena n-áirítear fuinneamh gaoithe agus na dtonnta).

Cá háit a bhfaighidh mé tuilleadh faisnéise?

Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le Creat-Treoir Straitéis na Mara, téigh i dteagmháil le rannán mara agus urthrá na roinne ar lo-call 1890 20 20 21 nó +353 (0)1 888 2000. A mhalairt air sin, is féidir leat breathnú ar mhionsonraí an consultation is déanaí faoin treoir.