Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Caighdeán uisce snámha

This article was last reviewed 4 years 1 month ago
It is due for its next review in 0 sec

An bhfuil cáilíocht an uisce snámha in Éirinn go maith?

Tá cáilíocht uisce snámha na hÉireann iontach ard. Comhlíonann 94% dár n‑uiscí snámha dianchaighdeáin an Aontais Eorpaigh agus ghnóthaigh siad stádas ‘leordhóthaineach’ ar a laghad maidir le cáilíocht an uisce in 2014.

Sáracmhainn nádúrtha don úsáid chaithimh aimsire is ea uisce snámha ar dhea-chaighdeán, chomh maith le bheith ina fhachtóir tábhachtach de gheilleagar na hÉireann. Tá cuid de na huiscí is fearr i dTuaisceart na hEorpa ag Éirinn. Tá rialacháin curtha i bhfeidhm againn chun:

  • cosaint sláinte a fheabhsú don lucht snámha trí chaighdeáin níos déine a thabhairt isteach maidir le cáilíocht uisce chomh maith le modh nua measúnachta
  • cur chuige níos réamhghníomhaí a bhunú i leith measúnú ar nithe a d’fhéadfadh a bheith ina n-údar baoil truaillithe, agus i leith uiscí snámha a bhainistiú
  • rannpháirtíocht mhéadaithe ón bpobal a chur chun cinn agus faisnéis fheabhsaithe faoi cháilíocht uisce snámha a scaipeadh i measc an phobail i gcoitinne

Cé a bhíonn freagrach as cáilíocht an uisce snámha?

In Éirinn, bíonn údaráis áitiúla freagrach as cáilíocht an uisce snámha ina gcuid limistéar. Áirítear monatóireacht ar cháilíocht an uisce snámha leis seo agus faisnéis a thabhairt don phobal maidir le cáilíocht an uisce i rith shéasúr snámha an tsamhraidh. Is féidir leat breathnú ar an bhfaisnéis is déanaí maidir le cáilíocht an uisce snámha ag limistéir ainmnithe ar an shuíomh idirlíon splash (i mBéarla amháin).

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a aimsiú maidir le cáilíocht uisce snámha ar shuíomh idirlíon na EPA (i mBéarla amháin).

Céard é Scéim na mBratacha Gorma?

Tá Scéim na mBratacha Gorma i bhfeidhm in Éirinn ó 1988. Caighdeán cáilíochta is ea é a aithnítear go hidirnáisiúnta le haghaidh taitneamhachtaí cois cósta. Is ionann Brat Gorm agus comhartha chuig taitneamhacht cois cósta atá glan, a bhainistítear go maith, agus a chomhlíonann caighdeáin arda sábháilteachta agus comhshaoil. Taispeánann bratach gorm go bhfuil sárchaighdeáin cháilíochta uisce, arna leagan síos le rialacháin Eorpacha agus náisiúnta, comhlíonta. In 2014, bronnadh 86 Brat Gorm in Éirinn; 81 le haghaidh tránna agus cúig chinn le haghaidh muiríní.

In Éirinn, tugaimid cúnamh airgid do An Taisce (i mBéarla amháin) chun Scéim na mBratacha Gorma a reáchtáil. Scéim dheonach atá ann, arna feidhmiú ag an Foundation for Environmental Education (FEE) (i mBéarla amháin). Cinneann Giúiré Eorpach na Fondúireachta na critéir cháilíochta a leagtar síos do Bhratacha Gorma agus maidir le Bratacha Gorma a bhonnadh.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas ar stádas Brataí Goirme?

Chun iarratas a dhéanamh ar stádas Brataí Goirme, caithfidh limistéar snámha a bheith ainmnithe faoi Bathing Water Quality Regulations (i mBéarla amháin) agus caighdeán na treoirlíne a chomhlíonadh, a leagadh síos in European Union Bathing Waters Directive (i mBéarla amháin). Caithfear an dhá choinníoll a chomhlíonadh le linn an tséasúir shnámha (1 Meitheamh go 31 Lúnasa) den bhliain sula ndéanfar an t-iarratas.

Thairis sin, caithfidh an limistéar snámha ceanglais a chomhlíonadh i ndáil leis na háiseanna atá ar fáil agus maidir le bainistíocht ghinearálta ag an trá. Cuirtear fianaise de phleananna le haghaidh feabhsuithe comhshaoil agus tionscadal oideachais chomhshaoil amach anseo san áireamh freisin agus cinneadh á dhéanamh le Bratach Gorm a bhronnadh. Is féidir tuilleadh faisnéise faoin scéim a aimsiú ag An Taisce Blue Flag Scheme(i mBéarla amháin).

Cá háit a bhfaighidh mé tuilleadh faisnéise?

Le haghaidh tuilleadh mionsonraí maidir le huisce snámha in Éirinn, téigh i dteagmháil linn sa rannán maidir le Cáilíocht Uisce nó seol ríomhphost chuig waterquality@housing.gov.ie nó ar LoCall 1890 20 20 21 nó +353 (0)1 888 2000.

Category 
Topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.