Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Clár Caipitil

This article was last reviewed 4 years 10 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Gnáthchostais

Is iad na húdaráis dóiteáin a sheasann an costas ar sheirbhís dóiteáin a chur ar fáil agus déantar é sin a mhaoiniú le hioncam údaráis áitúil.

Maoiniú don Chlár Caipitil

Aisíocann NDFEM airgead leis an Údarás Áitiúíl, ar airgead é a caitheadh ar sheirbhísí chun stáisiúin nua dóiteáin a thógáil agus a athchóiriú agus chun fearais dóieáin agus trealamh éigeandála a cheannach.

I measc na dtionscadal a críochnaíodh le déanaí bhí stáisiúin dóiteain i Meathas Troim, i mBéal Átha Liag agus i gCathair Phort Láirge. Í 2005 I leith, táthar tar éis 44 mhórthionscadal stáisiúin nua dóiteáin chur i gcrích.

In 2011, ordaídoh 17 bhfearas nua comhraice dóiteáin agus iad go léir in úsáid faoi dheireadh 2014. I mbliana, 2016, ceannófar 21 fhearas nua agus úsáidfear iad ar fud na tíre. Is é NDFEM atá ag maoiniú na n-inneall dóiteáin seo. A bhuíochas leis an maoiniú seo coinnítear daoine ina mbeatha agus cinntíear go bhfaigheann daoine gortaithe cóireáil chomh tapa agus is féidir i ndiaidh timpiste.

Ionaid Rialaithe Réigiúin: - freagairt chuíchóiriúcháin

Tá trí cinn d’Ionaid Rialaithe Réigiúin tar éis cuíchóiriú a dhéanamh ar láimhseáil na nglaonna éigeandála le haghaidh briogáidí dóiteáin ar fud na tíre. Trí mheán an Computer Aided Mobilisation Project (CAMP) is féidir seibhísí gasta, éifeachtacha glaonna éigeandála a sholáthar don phobal. Cinntítear dá réir go seoltar na briogáidí dóiteáin is cóngaraí tráth a dtagann glao isteach. Tá na hionaid seo lonnaithe i Luimneach, i mBaile Átha Cliath agus i gCaisleán an Bharraigh.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Category 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.