Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

This article was last reviewed 3 years 9 months ago
It is due for its next review in 0 sec
Housing Assistance Payment logo

Céard é ÍCT?

Is cineál tacaíochta do thithíocht shóisialta í ÍCT a chuireann gach údaráis áitiúla ar fáil. Ciallaíonn tabhairt isteach ÍCT gur féidir le húdaráis áitiúla cúnamh tithíochta a sholáthar anois do theaghlaigh a cháilíonn le haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialta, lena n-áirítear go leor teaghlach a fhaigheann an Forlíonadh Cíosa thar thréimhse fhadtéarmach.   Faoi ÍCT, déanfaidh údaráis áitiúla íocaíochtaí, faoi réir teorainneacha cíosa, thar ceann fhaighteoir na ÍCT leis an tiarna talún go díreach maidir le cíos.  Cíos difreálach is an ranníocaíocht chíosa – is é sin, cíos a shocraíonn an t-údarás áitiúil bunaithe ar ioncam agus ar an gcumas íoc.

Cén fáth a bhfuil ÍCT á tabhairt isteach?

Tá ÍCT á tabhairt isteach chun córas níos comhtháite de thacaí tithíochta a sholáthar agus tá sé d’aidhm leis:

 • go mbeifear in ann teacht ar gach taca tithíochta sóisialta tríd an údarás áitiúil
 • go mbeidh faighteoirí in ann glacadh le fostaíocht lánaimseartha agus a dtaca tithíochta sóisialta a choinneáil fós

Cé a bhíonn incháilithe le haghaidh ÍCT?

 • Beidh aon teaghlach a bhíonn incháilithe le haghaidh tacaí tithíochta sóisialta incháilithe le hiarratas a dhéanamh ar ÍCT
 • Aistreofar daoine, a fhaigheann fóirdheontas cíosa faoi láthair agus a bhíonn incháilithe le haghaidh tacaí tithíochta, chuig ÍCT ar bhonn céimnithe

Conas a oibreoidh ÍCT?

 • Chun bheith incháilithe le haghaidh ÍCT, caithfidh teaghlach a bheith incháilithe le haghaidh tacaí tithíochta sóisialta óna údarás áitiúil, rud a chiallaíonn go gcaithfidh an teaghlach a bheith incháilithe le dul ar liosta feithimh tithíochta an údaráis áitiúil
 • Bíonn faighteoirí ÍCT, cosúil le faighteoirí an Fhóirdheontais Chíosa, freagrach as a gcóiríocht féin a aimsiú i margadh na n-áitreabh príobháideach ar cíos
 • Caithfidh an tiarna talún aontú a mhaoin a ligean amach ar cíos d’fhaighteoir ÍCT
 • Íocfaidh an t-údarás áitiúil iomlán an chíosa leis an tiarna talún go díreach ansin, an Dé Céadaoin deireanach de gach mí, faoi réir téarmaí agus coinníollacha lena n-áirítear teorainneacha cíosa
 • Íocann an duine a fhaigheann ÍCT a ranníocaíocht chíosa leis an údarás áitiúil. Ar dtús, déanfar ranníocaíochtaí tríd an Scéim Buiséid Teaghlaigh atá ag An Post. Déantar gach idirbheart ÍCT go leictreonach.

Céard iad sochair a bhíonn i gceist le ÍCT?

D’fhaighteoirí ÍCT:

 • Ligeann an ÍCT d’fhaighteoirí glacadh le fostaíocht lánaimseartha, agus taca tithíochta á fháil fós acu
 • Beidh an ranníocaíocht chíosa is iníoctha ag faighteoir na hÍCT bunaithe ar an scéim chíosa dhifreálach dá (h)údarás áitiúil. Nascann an scéim seo an ranníocaíocht chíosa a chaithfidh teaghlach a íoc, le hioncam an teaghlaigh agus an cumas íoc.
 • Cabhróidh an ÍCT le hearnáil na n-áitreabh príobháideach ar cíos a rialáil agus le caighdeáin chóiríochta a fheabhsú. Déanfar cigireacht ar mhaoine lena chinntiú go gcomhlíonann siad na caighdeáin riachtanacha
 • Beidh faighteoirí ÍCT in ann leas a bhaint as tacaí agus roghanna eile tithíochta sóisialta, más mian leo
 • Beidh údaráis áitiúla freagrach as gach taca tithíochta ina limistéar.

Do thiarnaí talún/ghníomhairí:

 • Gheobhaidh an tiarna talún nó a ghníomhaire íocaíochtaí ón údarás áitiúil go pras agus go díreach ar bhonn míosúil, faoi réir faighteoir na hÍCT a bheith ag íoc a ranníocaíochta cíosa leis an údarás áitiúil. Déanfar gach íocaíocht go leictreonach; ní bheidh aon ghá ann le cíos a bhailiú ó thionóntaí, ar faighteoirí ÍCT iad, rud as a dtiocfaidh coigilteas do thiarnaí talún ó thaobh cúrsaí riaracháin
 • Féadfaidh tiarnaí talún a ligeann tithíocht amach ar cíos do thionóntaí, a fhaigheann tacaí tithíochta sóisialta cosúil leis an íocaíocht tithíochta sóisialta (ÍCT), leas a bhaint as faoiseamh cánach méadaithe faoi scéim nua ó 1 Eanáir 2016. Fágfaidh an scéim nua go mbeidh úinéirí maoine in ann faoiseamh 100 faoin gcéad a éileamh ar a gcuid úis mhorgáiste, mar speansas i gcoinne ioncam cíosa. Chun bheith incháilithe lena aghaidh sin, caithfidh an tiarna talún gabháil air nó uirthi féin an chóiríocht a chur ar fáil do thionóntaí incháilitheacha ar feadh trí bliana ar a laghad, agus caithfidh an gealltanas sin a bheith cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC). Tá tuilleadh faisnéise le fáil ó www.PRTB.ie (i mbéarla amháin) agus ó na Coimisinéirí Ioncaim freisin ar http://www.revenue.ie/ga/index.html (nasc seachtrach atá ann)

Cé a leanfaidh ar aghaidh le bheith ag fáil Fóirdheontais Chíosa?

Leanfar ar aghaidh le fóirdheontas cíosa a íoc le tionóntaí atá i gcóiríocht phríobháideach ar cíos ar feadh sé mhí den 12 mhí roimhe ar a laghad cheana féin, sula gcuireann siad iarratas isteach. Féadfaidh tionóntaí a bheith incháilithe freisin má d’fhuair siad fóirdheontas cíosa ag aon am i rith an 12 mhí roimh an iarratas. Íocfaidh an Roinn Cosanta Sóisialta an íocaíocht seo faoi mar a bhí amhlaidh roimhe. Beidh na faighteoirí sin incháilithe gan measúnacht a bheith déanta orthu ó thaobh gá le tithíocht.

An mbeidh cliaint ÍCT fós in ann teacht ar thacaí eile tithíochta?

Beidh. Beidh teacht ag faighteoirí ÍCT ar thacaí eile tithíochta a thairgeann údaráis áitiúla, amhail tithíocht údaráis áitiúil nó tithíocht a sholáthraionn Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe.

Category 
Topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.