Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Leideanna sábháilteachta dóiteáin don seomra leapa

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Is áit é an seomra leapa ina mothaímid an-sábháilte ar fad. Nuair a bhímid inár gcodladh ní bhímid san airdeall ar chontúirt. Ciallaíonn sé sin nuair a théimid a luí ba chóir dúinn amhlaidh a dhéanamh agus fios againn go bhfuil gach rud is féidir linn a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil ár dteach sábháilte déanta againn.

Leideanna chun feabhas a chur ar shábháilteacht dóiteáin sa seomra leapa

Ginearálta

 • Ná caith tobac sa leaba choíche go háirithe má tá tú tuirseach nó má tá tú ag glacadh cógas.
 • Má chaitheann tú tobac sa seomra leapa folaigh an luaithreadán nuair a bheidh tú críochnaithe.
 • Déan cinnte go n-úsáidtear coinnle i gcoinnleoirí mar is ceart agus go gcuirtear ar dhromchla crua iad.
 • Ná húsáid coinnle choíche má tá an seans ann go dtitfidh tú i do chodladh.
 • Coinnigh coinnle ar shiúl ó chuirtíní, éadaí leapa, éadaí, etc.
 • Ná húsáid coinnle choíche mar sholas oíche do pháistí. (Bain úsáid as príomhlíonra ísealvata nó solas ceallra).
 • Ná cuir clúdach ar sholas choíche chun é a lagú, feistigh bolgán le vata níos ísle.
 • Cinntigh go bhfuil gach fearas leictreach nach dteastaíonn díphlugáilte sula dtiteann tú i do chodladh.
 • Ná cuir téitheoir iniompartha gar do leaba choíche.
 • Bíodh tóirse ar fáil i do sheomra leapa i gcónaí le haghaidh éigeandálaí.
 • Bíodh fón tí nó fón póca ag taobh na leapa agat i gcónaí ar eagla go mbeadh éigeandáil ann.
 • Ná fág d’fhón póca ag luchtú choíche thar oíche nó nuair a théann tú amach.

Blaincéid Leictreacha

 • Déan cinnte go bhfuil lipéad EN ar do bhlaincéad leictreach.
 • Déan cinnte go bhfuil cosantóir róthéimh air sa dóigh nach n-éireoidh an blaincéad róthé.
 • Seiceáil an blaincéad go rialta do chaitheamh is cuimilt go háirithe na seoláin leictreacha agus an phlocóid.
 • Ná húsáid blaincéad a bhfuil damáiste nó loirg ruadhó air choíche.
 • Coinnigh na blaincéid tirim nuair a bheidh tú á stóráil don samhradh agus cuach suas iad chun fillteacha a sheachaint.
 • Má bhíonn blaincéad leictreach fliuch, triomaigh go hiomlán é sula n-úsáideann tú arís é.
 • Ceangail fobhlaincéid leictreacha leis an tocht chun fillteacha a sheachaint.
 • Cloí go docht le treoracha an déantóra.
 • Ná húsáid buidéil thé agus blaincéid leictreacha le chéile choíche.
 • Déan cinnte go bhfuil na seoláin leictreacha ar fad ag crochadh go héasca thar thaobh na leapa.
 • Díphlugáil an blaincéad sula dtéann tú isteach sa leaba mura bhfuil sé deartha lena úsáid thar oíche.
 • Déan cinnte nach n-úsáidtear fobhlaincéid leictreacha nó blaincéid bhairr leictreacha ach de réir threoracha an déantóra.
 • Má tá amhras ort faoi riocht do bhlaincéid leictrigh déan é a sheiceáil nó a athsholáthar.

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach Custaim
Seomra G59       
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                      +353 (0)1 888 2645

Category 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.