Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Carbháin

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Tá na prionsabail a bhaineann le bheith sábháilte ó dhóiteáin i gcarbhán, i dteach soghluaiste, srl. mar an gcéanna leis na prionsabail a bhaineann le bheith sábháilte ó dhóiteáin i dteach ach tá roinnt fachtóirí eile le breithniú orthu.

Sábháilteacht Carbhán

 • Tá dóiteáin i gcarbháin an-dainséarach ar fad.
 • Bíodh plean aslonnaithe ullmhaithe agat, chun fáil amach go gasta.
 • Bíodh do mhúchtóir dóiteáin agus do phluid dóiteáin féin agat agus déan cinnte go bhfuil a fhios ag gach duine conas agus cá huair a úsáidtear iad.
 • Déan cinnte go bhfuil do shorcóir gáis (LPG) taobh amuigh agat, ar leibhéal na talún agus go bhfuil sé i láthair atá aeraithe go maith ar shiúl ó fhoinse teasa ar bith.
 • Déan cinnte go bhfuil nasc maith leis an bpíobán gáis agus go bhfuil an sorcóir daingnithe.
 • Seas téitheoir breosla sholadaigh ar bith ar leac miotail nó cloiche mar is ceart.
 • Ná húsáid breosla peitril, pairifín nó díosail choíche agus sorn nó téitheoir breosla sholadaigh á lasadh agat.
 • Ba chóir luaith a bhaint le sluasaid mhiotail agus buicéad miotail agus iad a fhágáil taobh amuigh in áit shábháilte agus dhaingean lena fuarú.
 • Úsáid sciath le d’fhearais téimh.

Sábháilteacht Láithreáin

 • Déan cinnte go bhfuil druil dóiteáin nó gnáthamh sábháilteachta agus bealach chun glaoigh ar na seirbhísí éigeandála ar do láithreán.
 • Faigh amach cá bhfuil an trealamh comhraicthe dóiteáin atá ar fáil agus bíodh a fhios agat cén dóigh a n-oibríonn sé.
 • Páirceáil carbháin agus tithe soghluaiste 6 mhéadar ar a laghad óna chéile.
 • Páirceáil carranna i bhfad ar shiúil ó charbháin agus ó thithe soghluaiste.
 • Ná stóráil gabhdáin pheitril, díosail nó gháis faoi do charbhán nó faoi do theach soghluaiste choíche.
 • Cuir gabhdáin fholmha in áit shábháilte nó in áit stórála oiriúnach ar shiúl ó charbháin agus ó fheithiclí agus ar shiúl ó fhoinse teasa ar bith.
 • Ná lig do bhruscar carnadh thart ar charbhán. Guais dóiteáin atá ann.

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Category 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.