Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Sábháilteacht Dhóiteáin sa Teach

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Is ionann an ráta náisiúnta báis ó dhóiteáin ar an meán agus 38-40 duine, arb é sin 8.4 bás in aghaidh an mhilliúin duine. Is é an aidhm a leanúint den líon sin a laghdú faoi eolas a thabhairt do dhaoine faoi dhóiteán sa bhaile a chosc.

Tarlaíonn díobhálacha tromchúiseacha do os cionn 1,000 duine ó dhónna agus ó ionanálú deataigh (Aonad HIPE & NPRS an ESRI*). Ní tharlódh an chuid is mó de na timpistí sin dá mbeadh a fhios ag gach duine conas dóiteáin a chosc agus a bheith sábháilte ó thaobh dóiteáin de sa bhaile.

Sa suíomh gréasáin seo insítear duit cad le déanamh lena chinntiú go bhfuil tusa agus do theaghlach sábháilte ó na contúirtí ó dhóiteán.

D’fhéadfadh iarmhairtí millteacha a bheith mar thoradh ar dhóiteán i do theach. Áirítear orthu sin:

 • Bás nó díobháil thromchúiseach
 • An tráma síceolaíoch do na daoine lena mbaineann
 • Caillteanas iomlán míreanna pearsanta amhail grianghraif, litreacha, srl.
 • An costas a bhaineann leis an damáiste a dheisiú

Is iad na trí Shár-Riail nach mór duit cloí leo lena chinntiú go bhfuil tusa agus do theaghlach sábháilte ó dhóiteán:

 • Cosc
  Is é an dóigh is fearr le bheith “sábháilte ó dhóiteán” a chinntiú nach dtarlaíonn dóiteáin choíche.
 • Brath
  Le haláram dóiteáin a oibríonn tabharfar am duit le gach duine a fháil amach as an teach.
 • Aslonnú
  Cuidigh le daoine an-óga, scothaosta nó tinne leis an teach a fhágáil.  Gabh amach agus fan amuigh.

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach Custaim
Seomra G59       
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Category 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.