Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Cosc

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Bíonn cúis le gach dóiteán agus go minic, bíonn modh stuama, simplí um chosc ann. Tá aird nó úsáid mhíchúramach do lastóirí agus cipíní toitíní, caitheamh tobac, leictreachas, teallaigh, téitheoirí, coinnle agus trealamh cócaireachta ina bpríomhchúiseanna le bás agus díobháil ó dhóiteáin. Is iad na haoisghrúpaí is mó atá i mbaol daoine faoi 12 bhliain d’aois agus daoine os cionn 60 bliain d’aois. Mínigh na contúirtí a bhaineann le dóiteáin do pháistí, beidh iontas ort cá mhéad a bheidh ar eolas acu cheana ón scoil nó cá mhéad a thuigeann siad, má mhínítear mar is ceart dóibh é.

Is é an dóigh is fearr le dóiteán a chosc foinsí breosla a choinneáil ar shiúl ó fhoinsí teasa féideartha. Agus é sin á choinneáil i gcuimhne amharc thart ar do theach chun teagmhais fhéideartha nach dteastaíonn de bhreosla ag buaileadh le teas a aimsiú. Ba chóir duit gach seomra i do theach a iniúchadh go córasach lena chinntiú go bhfuil sé sábháilte duitse agus do theaghlach 24 uair sa lá.

Ginearálta

  • Ná lig do bhruscar bailiú i do sheomra suite nó áit ar bith eile i do theach.
  • Ba chóir péinteanna, caolaitheoirí, ceimiceáin srl. a stóráil go cúramach taobh amuigh den teach.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Category 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.