Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Iniúchtaí Luach ar Airgead

This article was last reviewed 4 years 10 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Déann aonad luach ar airgead an Seirbhís Iniúchóireachta an Rialtais Áitiúil (SIRÁ) stadair LAA ar oirbreacha údaráis áitiúil, chun cleachta is fearr a aithint agus feabhsúcháin nósanna imeachta, cleachtaí agus córais reatha a moladh agus éifeactacht agus éifeactúileacht costais a cur chun cinn.  Díríodh an obair seo ar stadair náisiúnta aon-ábharach a glacadh agus tuaraiscí a foilsiú orthu.

Tá an aonad i bhfeidhm tuaraiscí dul chun cinn na udárás áitiúil maidir le moltaí an aonaid i staidéar náisiúnta á chur i gcíoch acu

Value for Money Audit Reports (ar ár suíomh i mBéarla)

Bainisteoir Aonaid Luach ar Airgead:  Pat.Guiney@housing.gov.ie

Topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.