Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Treoir Ghinearálta maidir le hullmhú léarscáileanna agus líníochtaí a thacaíonn le hiarratas ar thoiliú urthrá

This article was last reviewed 4 years 10 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Ag cur san áireamh éagsúlacht na bhforbairtí ar an urthrá, tabharfar treoir maidir le ceanglais bheachta léarscáileanna / líníochtaí mar chuid den phróiseas réamhiarratais

Ullmhú Léarscáileanna atá le Ceangal le Faomhadh an Toilithe Urthrá.

 1. Ba cheart don léarscáil a bheith de scála oiriúnach ar A3.
 2. Ba cheart é seo a leanas a bheith ar theideal na léarscáile: Léarscáil um Cheadúnas/Léas Urthrá (de réir mar is cuí) agus Uimhir Chomhaid Urthrá a bheith air.
 3. Ba cheart cló dearg a úsáid chun an limistéar/ na limistéir a bhaineann leis an léas/ceadúnas a thaispeáint agus níor cheart é a úsáid áit ar bith eile ar an léarscáil.
 4. Ba cheart limistéir oibreacha sealadacha a áireamh agus iad a thaispeáint i ndath oiriúnach eile seachas dath dearg.
 5. Níor cheart ach na limistéir atá le léasú/ceadúnú a thaispeáint agus ní na struchtúir/an fhorbairt/na hoibreacha atá beartaithe a chur sa limistéar a bhaineann leis an léas/ceadúnas.
 6. Ba cheart comhordanáidí na forbartha beartaithe (teorainneacha an láithreáin) a bheith de réir Thrasteilgean Mercator na hÉireann (ITM).
 7. Ní mór d’Innealtóir inniúil an léarscáil a ullmhú thar ceann an iarratasóra agus í a bheith deimhnithe mar a leanas:
 • Sínithe lena g(h)náthshíniú
 • Ainm agus seoladh iomlán a phriontáil
 • Cáilíochtaí iomlána a phriontáil
 • Dáta a chur air

Léarscáil na Forbartha:

Línigh an láithreán beartaithe i gcló dearg ar an leagan is déanaí de léarscáil Suirbhéireacht Ordanáis ag scála 1:2500 agus iad seo a leanas á dtaispeáint:

 1. an t-achar iomlán (.i. an t-achar ar an urthrá agus an t-achar laistigh de limistéar feidhme an Údaráis Áitiúil);
 2. limistéar na hurthrá lena mbaineann (imlínithe i gcló dearg). Is é sin an chuid den fhorbairt bheartaithe atá faoi lán mara na meántaoidí;
 3. comhordanáidí na forbartha beartaithe (teorainneacha láithreáin) de réir Thrasteilgean Mercator na hÉireann (ITM);
 4. tomhais mhéadracha na hurthrá lena mbaineann (.i. heicteáir, méadair chearnacha nó ciliméadair chearnacha srl). Sa chás go bhfuil níos mó ná limistéar amháin ann, ní mór na limistéir a lipéadú in ord aibítre agus ní mór an t-achar a chur ar fáil in aonaid mhéadracha do gach limistéar a thaispeántar.
Category 
Topic 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.