Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Reifrinn

This article was last reviewed 3 years 4 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Reachtaíocht ar Reifrinn

Tá reachtaíocht le haghaidh reifreann in Éirinn leagtha amach in Acht an Reifrinn, 1994 agus in Acht an Reifrinn, 1998.

Tá dhá chineál reifreann in Éirinn: reifreann bunreachta agus gnáthreifreann.

Reifreann Bunreachta

Más mian leis an Rialtas rud a athrú i mBunreacht na hÉireann, ní mór dó reifreann bunreachta a chur ar bun. Tá Bunreacht na hÉireann le fáil ag an nasc seo a leanas:  Bunreacht na hÉireann

Cuireadh 38 reifreann bunreachta ar bun sa Stát.

Tá faisnéis agus torthaí na reifreann seo le fáil ag:

Bileog Eolais Reifreann (pdf, 342kb) 
Torthaí Reifreann (ar ár suíomh i mBéarla)

Gnáthreifreann

Más mian leis an Rialtas dlí a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leis a thabhairt isteach, féadfaidh an Seanad agus an Dáil an tUachtarán a achainí reifreann a chur ar bun. Níor cuireadh aon ghnáthreifreann ar bun.

Tá tuilleadh faisnéise ar reifrinn le fáil ag láithreán gréasáin fhaisnéis na saoránach (i mbéarla amháin)

Físeán ar reifrinn in Éirinn

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar reáchtáil na reifreann in Éirinn, cuid thábhachtach dá próiseas daonlathach. San físeán seo taispeántar cén chaoi agus cén fáth a dtarlaíonn refrinn agus na comhlachtaí Stáit a oibríonn lena chinntiú go mbíonn ionchur ag na saoránaigh ar lá an reifrinn. (Féach thíos le haghaidh an fhíseáin ghearr agus an leagan níos faide)

Leagan gearr den Fhíseán

Referendums in Ireland – making them happen so you can decide (short version)

Leagan níos faide den Fhíseán

Referendums in Ireland – making them happen so you can decide (extended version)

Category 
Topic 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.