Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Conas Dul i nGleic le Drochaimsir Fhuar agus le Sneachta

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Téigh chuig an suíomh gréasáin Bí Ullamh Don Gheimhreadh 

Comhairle Ghinearálta:

 • Bí ar an eolas – éist leis an raidió áitiúil agus bí ag seiceáil réamhaisnéis na haimsire
 • Bí cúramach agus tú ag siúl nó ag tiomáint ar shneachta balctha

Tiomáint

 • Déan do dhícheall gan taisteal le linn dálaí aimsire contúirteacha. Ná bain úsáid as bealaí trasna sléibhte agus bóithre deacra nó bóithre a bhfuil fána géar orthu.
 • Má tá sé den riachtanas turas a dhéanamh agus sneachta luaite sa réamhaisnéis, fan go dtí go mbeidh grean leagtha ar na bóithre sula dtosóidh tú amach ar an turas. Ba chóir do thiománaithe taisteal níos moille dá réir. Bíonn oighear dubh thar a bheith contúirteach sa mhéid nach gá go bhfeicfeadh tiománaithe agus coisithe é.
 • Fág breis ama le haghaidh do thurais agus bí cúramach agus tú ag tiomáint. Cuir duine éigin eile ar an eolas cén bealach a bheidh á ghlacadh agat agus cén t-am atá sé measta agat ceann scríbe a shroicheadh.

Iompar Poiblí

Ní miste smaoineamh ar thaisteal ar an gcóras Iompair Phoiblí seachas tiomáint má tá dianaimsir ag teacht. D’fhéadfadh sneachta cur isteach ar an turas. Molaimid suíomh gréasáin na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt  a sheiceáil go rialta chun fanacht ar an eolas, agus tá naisc ar an suíomh sin freisin le suíomhanna gach soláthraí seirbhísí iompair phoiblí.

Conas Píobáin Reoite a Sheachaint

 • Má tá sconna lasmuigh ann fill tuaille mórthimpeall air
 • Fág an solas ar siúl san áiléar
 • Oscail doras an áiléir chun teas a scaoileadh isteach ann
 • Fág an teas ar siúl níos faide ná mar a dhéanann tú de ghnáth
 • Cuir píosa inslithe mórthimpeall do bhuacaire sheachtraigh e.g. píosa cairpéid
 • Ná fág sconnaí uisce ag rith, mar go mbíonn ganntanas uisce ann dá bharr agus go gcuirean sé seo isteach go mór ar an soláthar uisce
 • Cinntigh go bhfuil fálú a dhóthain déanta ar phíobáin nochta, bídís lasmuigh nó laistigh
 • Múch an t-uisce in áitribh neamháitrithe

Comhairle Úsáideach

Comhairle ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don Phobal

 • Caith bróga atá dea-fheistithe le boinn neamhsciorracha más gá dul amach ag siúl, ach is fearr go mór gan dul ag siúl le linn aimsir fhuar mura bhfuil géarghá leis
 • Má tá comharsana scothaosta agat, déan deimhin de go bhfuil dóthain bia, teasa agus córacha leighis acu
 • I gcás go dtiteann tú, fiú titim bheag, déan deimhin de go dtugann tú cuairt ar an dochtúir le haghaidh scrúdú beag leighis
 • Féadtar tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí leighis i do cheantar ar Líne Eolais FSS, 1850 24 1850, agus ar shuíomh gréasáin FSS. I gcás go gcaithfidh tú glao ar otharcharr, cuimhnigh gur féidir leat úsáid a bhaint as ceachtar den dá uimhir 112 nó 999
 • Mar chuid dá thionscnamh Geimhridh, d’fhoilsigh FSS leabhrán eolais, ‘Keep Well and Warm”. Sa leabhrán seo tá eolas faoin conas do shláinte agus d’fholláine a chosaint le linn an gheimhridh. Tá sé dírithe go háirithe ar dhaoine scothaosta agus daoine níos leochailí. Is féidir cóip den leabhrán a fháil ach glao a chur ar Líne Eolais FSS ar 1850 24 1850 agus ar shuíomh gréasáin FSS

Naisc Úsáideacha

Cosáin

 • Ba chóir a bheith an-chúramach ar fad murar leagadh grean ar na cosáin
 • Iarrtar ar ghnólachtaí agus ar úinéirí tí cuidiú leis an bpobal agus an cosán lasmuigh dá n-áitreabh féin a ghlanadh le haghaidh coisithe le linn sneachta agus an t-oighear faoina bhun a bhaint freisin (i gcás go bhfuil sé sin ann)
 • I gcás go bhfuil daoine ag glanadh sneachta ó áiteanna díreach lasmuigh d’áitribh tráchtála nó teach príobháideach, ba chóir dóibh a bheith cúramach, go háirithe i leith na nithe seo a leanas:
  1. Bí ar a eolas faoin mbaol a bhaineann lena bhfuil ar bun agat
  2. Caith éadaí teo cosantacha, coisbheart oiriúnach agus bain úsáid as an trealamh ceart
  3. Ná doirt uisce te nó fuar, in aon chás, ar an gcosán mar go reofaidh sé sin láithreach
  4. Leag salann ar dhromchla an chosáin
  5. Ná déan blocáil ar phíobáin draenála bóithre nó colbhaí
  6. Ná caith smionagar a glanadh ó chosáin amach ar an mbóthar nó ar an gcosán féin

Eolas don Phobal

I gcás go bhfuil tú féin nó duine éigin eile i mbaol práinneach cuir glao ar 999 nó 112.

Má tá cúnamh uait téigh i dteagmháil le d’údarás áitiúil. Uimhreacha teagmhála le haghaidh údaráis áitiúla (ar fáil ar shuíomhanna gréasáin liostáilte). Cuir isteach ar d’fhón póca an uimhir a bheith ag teastáil uait agus bíodh an fón luchtaithe i gcónaí agus bíodh sé leat agus tú ag fágáil an tí.

Teachtaireacht Sábháilteachta - Coisithe:

 • Tá comhairle mhaith ann do choisithe ar shuíomh gréasáin an Údaráis um Bóithre Náisiúnta  
 • An coisbheart is fearr a chaitheamh ná buataisí uiscedhíonacha le boinn rubair ionas nach sleamhnóidh/nach dtitfidh tú ar an oighear. Is iadsan na timpistí is comónta a mbíonn gá freastal ar an ospidéal dá mbarr. Moltar do chách buataisí a chaitheamh – idir fhir is mhná is leanaí.
 • Fiú i gcás daoine nach siúlann chuig an gceann scríbe, mar shampla daoine a théann i dtacsaí/sa bhus/sa charr, ba chóir a chuimhneach go bhféadfaí bac a bheith ar na córais taistil sin. Mar sin, ba chóir do gach duine buataisí a thabhairt leo, ar eagla na heagla.
 • Bí cúramach go háirithe agus tú ag trasnú an bhóthair nó ag tuirlingt ó fheithicil nó ag dul isteach san fheithicil
 • Cuidíonn seanphéire stocaí mórthimpeall na mbróg feabhas a chur ar ghreamaitheacht i gcás go bhfuil oighear ar an gcosán

Teachtaireacht Sábháilteachta – Tiománaithe

Tá comhairle mhaith do thiománaithe le fáil ar shuíomh gréasáin an Údaráis um Bóithre Náisiúnta

I measc na comhairle breise arna soláthar ag Cros Dhearg na hÉireann tá seo a leanas:

 • I gcás go bhfeiceann tú go bhfuil tar éis cliseadh ar charr duine agus iad ar thaobh an bhóthair le linn dálaí dianaimsire, stad agus tabhair cúnamh dóibh más féidir – seans go gcoinneofá an té sin ina bheatha
 • I limistéir ina dtiteann sneachta trom go hiondúil, bíodh pluid leat i gcónaí sa charr. Bíodh fón póca luchtaithe leat chomh maith. I measc na nithe eile is cóir a thabhairt tá tóirse, scairf chinn ildaite, lasáin, roinnt barraí seacláide, fleasc anraithe, fón póca agus comhartha ar a bhfuil HELP scríofa i litreacha móra geala. Má chliseann ar do charr nó má bhíonn sé greamaithe sa sneachta, ná fág do charr, tabharfar an carr faoi deara sula dtabharfar tusa faoi deara. Cuir an comhartha HELP san fhuinneog, ceangail an scairf ar aeróg an chairr, múch an t-ineall agus fill an phluid mórthimpeall orthu. Ná bíodh ineall an chairr ar siúl ach ar feadh tréimhsí de nóiméid nó dhó gach tráth agus deimhin de nach bhfuil an píobán sceite blocáilte le sneachta. Ná fág lampaí cinn/raidió/soilse guaise an chairr ar siúl ar feadh tréimhse rófhada nuair nach bhfuil an t-ineall ar siúl, mar go n-ídeoidh sé sin an cadhnra.
 • Is fiú blaincéid nó fleasc le deochanna teo a thabhairt ar aon turas, go háirithe istoíche tráth ar dócha a mbeidh an teocht níos ísle; chomh maith leis sin is fiú i gcónaí tóirse a thabhairt (déan deimhin de go bhfuil na cadhnraí ag obair agus tabhair cadhnraí breise más féidir) agus sluasaid.

Comhairle Ghinearálta faoi Dhul i nGleic leis an Aimsir Fhuar

 • Teocht an Choirp
  Is fiú cúpla sraith éadaí a chaitheamh seachas sraith amháin d’éadaí móra troma, agus tá lámhainní agus scairfeana riachtanach.
   
 • Teas Comhthimpeallach
 • Bí cúramach faoin teas i do thimpeall. Ná fág tinte oscailte (tinte oscailte nó tinte leictreacha) ar siúl gan duine ag coinneáil súil orthu. Déan deimhin de go bhfuil aon fhearas gáis atá ar siúl ar lasadh agus tabhair aird ar leith ar fhearais leictreacha. Bí ar an airdeall ach go háirithe faoin mbaol a bhaineann leis an ngás carbón aonocsaíde i gcás go bhfuil seanchórais teasa á lasadh agat nár úsáideadh le fada an lá agus i gcoitinne chun go mbeadh aerú ceart ann.  
   
 • Hataí & Cochaill  
  Cuireann hataí agus cochaill cosaint bhreise ar fáil san aimsir fhuar. Is fearr go mór hataí a chlúdaíonn na cluasa agus cochaill atá uiscedhíonach.
   
 • Craiceann
  Ba chóir go gach duine a thabhairt ar a n-aird go bhféadfadh an craiceann éirí tirim san aimsir fhuar agus gur féidir leis gearradh agus craiceáil dá bharr – d’fhéadfaí ionfhabhtú á fháil ag eascairt uaidh sin. Is féidir feadán beag maothóra a iompar timpeall leat sa phóca agus roinnt a chur ar an lámha agus ar an aghaidh ó am go chéile, agus ar aon chuid eile den chorp a bheadh nochta don dianaimsir fhuar.
   
 • Dó agus Dalladh Gréine  
  Nuair a fhrithchaitear solas na gréine ón oighear agus ón sneachta bíonn sé níos déine agus mar sin moltar spéaclaí gréine a chaitheamh agus fiú uachtar grianbhaic.
   
 • Aimsir Athraitheach
  B’fhiú a mheabhrú gur féidir athruithe móra a theacht ar an teocht, ar an solas agus ar dhromchlaí bóthair, fiú i dtréimhse 8 n-uaire an chloig. Ba chóir duit a bheith ullamh dá réir.
   
 • Le linn Dianaimsire  
  Bíonn daoine scothaosta go háirithe i mbaol hipiteirme agus núimóine. Ar an drochuair, is dócha gurb iadsan is mó a bheadh ag cónaí i seantithe gan dóthain teasa, mar sin is fiú cuairt rialta a thabhairt ar chairde agus gaolta scothaosta chun a fháil amach an bhfuil cúnamh ag teastáil uathu nó an féidir leat roinnt siopadóireachta a dhéanamh dóibh.

Bainistíocht Móréigeandálaí – Dianaimsir san áireamh

Tá na doiciméid agus na treoracha seo a leanas ina mbonn don bhainistíocht chomhtháite móréigeandálaí, lena n-áirítear éigeandálaí a bhaineann le drochaimsir in Éirinn: an Chreat le haghaidh Bainistíocht Móréigeandálaí agus an treoir bhainteach, na doiciméid maidir le prótacail agus na pleananna indibhidiúla áitiúla móréigeandálaí. Soláthraítear ann freisin nascadh idir an rialtas áitiúil agus an rialtas láir.

Tá tuilleadh sonraí faoi shocruithe do Mhóréigeandála le linn dianaimsire le faill ar an suíomh gréasáin Creat le haghaidh Bainistíocht Móréigeandálaí

An Grúpa Náisiúnta Comhordaithe

Is éard atá sa Ghrúpa Náisiúnta Comhordaithe coiste neamhbhuan a thugann an Roinn Tithíochta, Pleanálal agus Rialtais Áitiúil le chéile agus ar a ndéanann an Roinn cathaoirleacht, i gcás éigeandálaí a bhaineann le dianaimsir nó tuilte.

Is é príomhfheidhm an ghrúpa seo comhordú a dhéanamh ar thacaíocht uile-rialtais don iarracht ag an líne tosaigh, agus bainistíocht a dhéanamh ar shaincheisteanna a thiocfadh chun cinn le linn an fhreagra a bheadh á thabhairt ar éigeandálaí a bhfuil tionchar acu ar an tír go léir. Na daoine a bhíonn i mbun an chur chuige riachtanach seo ná na Ranna Rialtais, na gníomhaireachtaí, speisialtóirí/grúpaí teicniúla cuí agus iadsan ag an líne tosaigh.

Soláthraíonn an Grúpa Comhordaithe Náisiúnta le haghaidh bailiú agus malartú eolais, tosaíochtaí náisiúnta a shocrú, a chinntiú go ndéantar comhordú iomlán láithreach idir eagraíochtaí éagsúla agus a chinntiú go ndéantar cinntí maidir le nithe éagsúla go pras agus de réir mar is gá agus go soláthraítear eolas don phobal.

Córais chun Foláireamh a thabhairt faoi Dhianaimsir

Áirítear san ullmhúchán a dhéanann údaráis áitiúla le haghaidh éigeandála a bhaineann leis an aimsir a chinntiú go bhfuil socruithe i bhfeidhm chun foláirimh luatha a fháil ó Met Éireann. Is córas aonair atá i bhfeidhm ag Met Éireann chuige sin agus tugtar an córas um Rabhadh Seirbhís Poiblí maidir le Dianaimsir ar an gcóras sin. Cuimsíonn sé dálaí meitéareolaíochta agus gnéithe amhail gaoth, báisteach, sneachta, stoirmeacha toirní agus borradh stoirme ar an gcósta. Leagtar an bhéim ar fholáireamh a thabhairt faoi dhálaí aimsire a chuirfidh isteach go mór ar an bpobal agus a bheidh ina bhaol dóibh. Féadtar eolas a fháil faoi leibhéil foláirimh Met Éireann ar shuíomh gréasáin Met Éireann.

Córais Cothabhála Geimhridh ar Bhóithre Náisiúnta

Tá Córas Faisnéise Aimsire i bhfeidhm ag Bonneagar Iompair Éireann(TII), an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta mar a bhí, ar a dtugtar the IceCast Road Weather Information System chun cuidiú le húdaráis áitiúla bainistíocht agus soláthar a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí cothabhála geimhridh gach údaráis. Maidir leis sin, tá líonra i bhfeidhm ag TII, de beagnach 60 stáisiún aimsire bóithre ar fud an líonra bóithre náisiúnta, a chuireann faisnéis chun dáta ar fáil faoi dhálaí aimsire ar na bóithre. Chomh maith leis sin, cuireann an córas IceCast réamhaisnéisí aimsire ar fáil le haghaidh an líonra bóithre náisiúnta. Baineann na húdaráis áitiúla úsáid as an bhfaisnéis seo sa tslí ina ndéileálfaidh siad leis na bóithre réigiúnacha agus áitiúla. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig suíomh gréasáin Bonneagar Iompair Éireann .

Ag tús tréimhse d’aimsir fhuar, tosaíonn na hÚdaráis Áitiúla ag leagan salainn ar na príomhbhóithre de réir a bpleananna cothabhála geimhridh. Is éard a bhíonn i gceist leis na pleananna seo déileáil leis na príomhbhóithre Náisiúnta ar dtús, agus ansin tabhairt faoi na bóithre réigiúnacha agus áitiúla is tábhachtaí. Chun a chinneadh cén chóireáil go díreach a úsáidtear tógann gach údarás mar fhreagracht air féin cuid ar leith den líonra iomlán. Tá sé ina thosaíocht ag údaráis áitiúla cóireáil chomhleanúnach a dhéanamh ar na bealaí náisiúnta, sa mhéid gurb orthusan a bhíonn 60% den trácht go léir (lena n-áirítear seirbhísí iompair phoiblí) agus 80 % den trácht tráchtála go léir, agus is príomhbhealaí tábhachtacha eacnamaíochta iad le haghaidh soláthar earraí, bia-earraí agus breosla.

Féadfaidh dianaimsir dul i bhfeidhm ar naisc iompair. Le haghaidh an eolais is déanaí faoi dhianaimsir téigh chuig suíomh gréasáin na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt  agus chuig na suíomhanna bainteacha.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanálal agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645