Printer-friendly versionPrinter-friendly version

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála - Ceisteanna Coitianta

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec
Fire Ireland website

Céard a dhéanann an Stiúrthóireacht Náisiúnta?

Cuireann an tSeirbhís Náisiúnta samhail éifeachtach ar fáil de cheannaireacht chomhtháite, tacaíocht forbartha agus maoirseacht de chuid an rialtais áitiúil (faoi scáth Rannán Rialtais Áitiúill na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil) de sholáthar údaráis áitiúil na seirbhísí dóiteáin in Éirinn ar bhealach comhleanúnach, éifeachtach, sábháilte agus a bhfuil luach ar airgead á bhaint amach leis.

Tacaíonn an Stiúrthóireacht Náisiúnta leis na hÚdaráis Áitiúla agus feabhas á chur acu ar shocruithe oibre na seirbhísí dóiteáin. Bímid ar ár ndícheall gan cur isteach ar na socruithe atá i bhfeidhm cheana féin ar bhonn áitiúil ach molaimid bealaí inar féidir feabhas a chur orthusan.

Chuir an Stiúrthóireacht Náisiúnta an dá dhoiciméad beartais seo a leanas ar fáil go luath sa bhliain 2013:

  1. Pobail a Choinneáil Slán– Creat don tSábháilteacht Dóiteáin in Éirinn" (KCS).
    Pléitear in KCS saincheisteanna a bhaineann le hathchóiriú a dhéanamh ar struchtúir agus róil na seirbhísí dóiteáin, agus leagtar síos noirm, caighdeáin agus spriocanna do sholáthar seirbhísí dóiteáin sábháilte éifeachtacha in Éirinn.
     
  2. “CAMP – The next Generation” - Further Development of Fire Services Communication and Information Facilities

Tugann an Stiúrthóireacht Náisiúnta tús áite do shábháilteacht na gcomhraiceoirí dóiteáin. Foilsíodh clár de Standard Operating Guidelines (SOGs) le haghaidh údaráis áitiúla agus moltar ann an bealach is fearr obair go sábháilte le haghaidh cineálacha iomadúla éagsúla de ghníomhaíochtaí oibríochtúla. San iomlán forbraíodh 47 SOG le haghaidh údaráis dóiteáin chun cuidiú leo feidhmiú de réir na reachtaíochta Seirbhísí Dóiteáin agus na reachtaíochta a bhaineann le Sábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair.  

I gclár forbartha na SOGanna, a fhreastalaíonn ar mheasúnuithe sonracha riosca, leanadh treoir oibríochtúil a tháinig roimhe maidir le gnéithe cuí den mheasúnú riosca le haghaidh seirbhísí dóiteáin. Ina measc tá:

Conas a tharlódh athruithe?

Tá Bord Bainistíochta, Coiste Comhairleach agus Stiúrthóir Náisiúnta ag an Stiúrthóireacht Náisiúnta, agus cuirtear tacaíocht riaracháin ar fáil dóibh i rannóg den Roinn. Soláthraíonn an Bord Bainistíochta le haghaidh snáitheanna éagsúla den bhainistíocht seirbhíse, le comhaltaí seachtracha cuí mar bhaill de. Socraíonn an Bord tosaíochtaí, tacaíonn le cinnteoireacht agus déanann maoirseacht ar chur i bhfeidhm beart agus beartas arna socrú ar bhonn náisiúnta. Is fóram é an Coiste Comhairleach le haghaidh ionadaíocht/comhairliúchán na bpáirtithe leasmhara. Is léiriú é ballraíocht an Choiste Chomhairligh ar chroíréimsí gnó na Stiúrthóireachta.

An bhfuil aon chumhachtaí ag an Stiúrthóireacht?

Cuireann na húdaráis dóiteáin Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála ar fáil, de réir mar a fhoráiltear sna hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003. Is é ról na Stiúrthóireachta, faoi scáth na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, tacú le forbairt beartais agus tacaíocht oiliúna a sholáthar do na húdaráis agus seirbhísí dóiteáin. Áirítear ann maoiniú a sholáthar le haghaidh stáisiúin dóiteáin, fearas agus trealaimh, agus saoráidí cumarsáide.

Cad é ról an Aire?

Tuairiscíonn an Stiúrthóireacht don Aire trí ghnáthstruchtúir na Roinne. Forbraíonn an Stiúrthóireacht saincheisteanna nua nó leasaithe beartais le go ndéanfadh an tAire iad a fhaomhadh agus freagraíonn do thionscnaimh beartais ón Aire le haghaidh na seirbhísí dóiteáin agus éigeandála. Níor athraíodh freagracht an Aire don Oireachtas  tar éis bhunú na Stiúrthóireachta sa bhliain 2009.

Cad é ról na Roinne?

Feidhmíonn an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála faoi scáth Rannán Rialtais Áitiúil na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Bíónn an Roinn i mbun seirbhísí dóiteáin a sholáthar ag an leibhéal áitiúil trí mheán na Stiúrthóireachta Náisiúnta agus trína chaidrimh leis na hÚdaráis Áitiúla.

Conas a thacaítear leis an oiliúint?

Tá oiliúint ag an leibhéal náisiúnta agus áitiúil an-tábhachtach agus is feidhm riachtanach é sin le haghaidh na seirbhísí dóiteáin agus éigeandála. Cuireann an Stiúrthóireacht Náisiúnta an clár oiliúna bliantúil ar fáil. Comhlíonann na cúrsaí riachtanais QQI.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Category 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.