Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Gradaim Fadseirbhíse

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Gradaim Fadseirbhíse do Phearsanra sa tSeirbhís Dóiteáin

Bhunaigh an An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil na gradaim seo chun aitheantas a thabhairt do phearsanra sa tseirbhís dóiteáin atá tar éis tréimhse seirbhíse de bhreis is 10, 20 agus 30 bliain a bhaint amach. Déanann an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála na gradaim seo a reáchtáil thar ceann an Aire.

Gradam le haghaidh Seirbhís 10 mbliana

Bronntar teastas le haghaidh an ghradaim do 10 mbliana seirbhíse, agus bronntar é sin ar bhonn áitiúil.

Gradaim le haghaidh Seirbhís 20 nó 30 bliain

Bronntar bonn don ghradam le haghaidh 20 bliain seirbhíse agus ar an mbonn sin tá lógó traidisiúnta na seirbhíse dóiteáin – clogad le dhá thua agus iad trasna a chéile; tá dathanna bhrat na hÉireann ar ribín an bhoinn agus tá dath dearg ar an gcolún láir – dath na seirbhíse dóiteáin.

Suaitheantas atá sa ghradam 30 bliain agus tá an suaitheantas sin i gcruth lasrach.

Gabhann teastas cuí leis an dá ghradam sin freisin.

Bronntar na gradaim le haghaidh seirbhís 20 agus 30 bliain ag searmanas náisiúnta a reáchtáiltear gach dara bliain.

 Long Service Awards 2014 – Circular inviting nominations for 20 and 30 years service (i mBéarla amháin)

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Category 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.