Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Pointí Teagmhála Táirgí don Fhoirgníocht

Le hAirteagal 10 de Rialachán  (EU) No 305/2011   (ar a dtugtar Rialachán na dTáirgí Foirgníochta nó an “RTF”), ceanglaítear ar gach Ballstát laistigh den Aontas Eorpach Pointí Teagmhála Táirgí don Fhoirgníocht a ainmniú de bhun Airteagal 9 de Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC

Is é an leathanach idirlín seo Pointe Teagmhála Táirgí na hÉireann don Fhoirgníocht

Is é ról an Phointe Teagmhála Táirgí don Fhoirgníocht faisnéis agus treoir a sholáthar maidir leis na rialacha agus rialacháin náisiúnta is infheidhme i leith táirgí in oibreacha foirgníochta a chorprú, a chóimeáil nó a shuiteáil. I gcoitinne, bíonn Pointí Teagmhála Táirgí don Fhoirgníocht riachtanach, ar iarraidh, inter alia, oibreora eacnamaíochta (.i. déantúsóir, impórtálaí nó dáileoir) nó údaráis inniúil Bhallstáit eile, chun an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar:

  • na rialacha teicniúla a bhaineann le cineál sonrach táirge sna críocha ina bhfuil na Pointí Teagmhála Táirgí sin curtha ar bun agus faisnéis maidir le cibé an mbíonn an cineál táirge sin faoi réir ceanglais go n-údarófar é roimh ré faoi dhlíthe a Bhallstáit, in éineacht le faisnéis a bhaineann le prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh agus feidhmiú an Rialacháin seo i gcríocha an Bhallstáit sin:
  • sonraí teagmhála na n-údarás inniúil laistigh den Bhallstát sin lena n-áirítear sonraí na n-údarás a bheidh freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na rialacha teicniúla atá i gceist a chur i ngníomh i gcríocha an Bhallstáit sin; agus
  • na leighis a bhíonn ar fáil i gcoitinne i críocha an Bhallstáit sin i gcás díospóide idir na húdaráis inniúla agus oibreoir eacnamaíoch.

Ba chóir a thabhairt faoi deara nach dtagann gnóthaí a bhaineann le léirmhíniú an RTF faoi chuimsiú shainchúram an Phointe Teagmhála Táirgí don Fhoirgníocht. Sa chomhthéacs seo, tá sraith táirgthe ag an gCoimisiún Eorpach de  Frequently Asked Questions covering the Construction Products Regulations chun cabhrú le páirtithe leasmhara sna gnóthaí seo.

Ba cheart faisnéis a sholáthar agus téarmaí trédhearcacha sothuige á n-úsáid, oiread agus is indéanta sin i bhfianaise theicniúlacht an ábhair atá i gceist, maidir leis na forálacha laistigh de chríocha an Bhallstáit atá dírithe ar a bheith ag comhlíonadh ceanglas bunúsach d’oibreacha foirgníochta a bhaineann le hábhar agus a bheidh beartaithe don úsáid a bheidh i gceist a bhaint as gach táirge foirgníochta, faoi mar a fhoráltar lena aghaidh in Airteagal 6(3)(e) den Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta.

Is iad seo a leanas na seacht gceanglas bunúsach le haghaidh oibreacha foirgníochta faoi mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta:

  1. Friotaíocht agus seasmhacht mheicniúil.
  2. Sábháilteacht i gcás tine.
  3. Sláinteachas, sláinte agus an comhshaol.
  4. Sábháilteacht agus inrochtaineacht in úsáid.
  5. Cosaint ar thorann.
  6. Geilleagar fuinnimh agus coinneáil teasa.
  7. Úsáid inbhuanaithe as acmhainní nádúrtha.

Treoir maidir le Cúrsaí Reachtaíochta agus Theicniúla

Tá forálacha náisiúnta, a bhfuil sé d’aidhm leo na ceanglais bhunúsacha a chomhlíonadh maidir le foirgnimh a thógáil, ar fáil ach cliceáil ar na naisc seo a leanas:

Tá forálacha náisiunta, a bhfuil sé d’aidhm leo na ceanglais a chomhlíonadh maidir le bóithre agus droichid a thógáil, ar fáil ach cliceáil ar an nasc seo a leanas:NRA Design and Contract Document Manuals

Is féidir faisnéis maidir le caighdeáin náisiúnta, moltaí caighdeánacha agus iarscríbhinní náisiúnta a fháil ó Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann ach cliceáil ar an nasc seo a leanas: Product Standards.

Fiosrúcháin Eile

Féadar gach fiosrúchán eile a bhaineann leis na forálacha náisiúnta in Éirinn a bhfuil sé d’aidhm leo na ceanglais bhunúsacha a chomhlíonadh do na hoibreacha foirgníochta, a sheoladh chuig pcp@housing.gov.ie

Le haghaidh faisnéise ar mar a sholáthraítear Pointí Teagmhála Táirgí don Fhoirgníocht i mBallstáit eile den Aontas Eorpach, breathnaigh ar an liosta iomlán de  Product Contact Points for Construction

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin Rialachán lena n-áirítear treoir “chéim ar chéim” maidir le marcáil EC, breathnaigh ar  European Commission’s DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.