Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Scéim Cóiríochta ar Cíos (SCC)

This article was last reviewed 4 years 3 months ago
It is due for its next review in 0 sec
Rental Accommodation Scheme

Bíonn do údarás áitiúil freagrach as an Scéim Cóiríochta ar Cíos (SCC) a bhainistiú i do cheantar.

Taca tithíochta sóisialta atá sa Scéim Cóiríochta ar Cíos a tugadh isteach chun freastal ar riachtanais chóiríochta daoine a bhíonn ag fáil forlíonadh fadtéarmach cíosa.

De ghnáth, caithfidh daoine a bheith ag fáil forlíonadh cíosa go leanúnach ar feadh tréimhse 18 mí ar a laghad, agus a bheith measúnaithe mar dhaoine a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu.

Faoi Scéim SCC, soláthraíonn maoine a ligtear ar cíos go príobháideach, foinse bhreise de chóiríocht chíosa ar dhea-chaighdeán do dhaoine incháilithe.

Category 
Topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.