Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Rialtais Áitiúil

This article was last reviewed 4 years 9 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Coistí Déanta Beartas na nÚdarás Áitiúil

Coistí na mBeartas Straitéiseach (CBSanna)

Coistí údaráis áitiúil is ea Coistí na mBeartas Straitéiseach (CBSanna) i gcomhairlí cathrach agus contae a n-áirítear ina mballraíocht comhairleoirí tofa, ionadaithe sainleasanna gnó, feirmeoireachta, grúpaí comhshaoil/caomhnúcháin, ceardchumainn agus baill phobail is baill dheonacha. Is é tasc Choistí na mBeartas Straitéiseach (CBSanna), mar choistí na comhairle, comhairle agus cúnamh a thabhairt don chomhairle agus beartais á gceapadh, á bhforbairt agus athbhreithniú á ndéanamh orthu. Níl aon sainchúram acu i ndáil le gnáthghnóthaí oibriúcháin maidir le seirbhísí a sheachadadh. Tá córas na CBSanna beartaithe sa chaoi go dtabharfar deis do chomhairleoirí agus do shainleasanna earnálacha ábhartha le rannpháirtíocht iomlán a ghlacadh sa phróiseas déanta beartas go luath sa phróiseas.

Ó 2014 caithfidh ceann amháin ar a laghad de na CBSanna a bheith curtha ar bun chun cúrsaí a bhreithniú, a bhaineann le feidhmeanna an údaráis áitiúil i ndáil le forbairt eacnamaíochta agus tacaíocht don fhiontraíocht. Ceapann an t-údarás áitiúil cathaoirleach an CBS agus ainmníonn a n-eagraíocht/a ngrúpa ionadaithe earnálacha na sainleasanna.

D’fhoilsigh an Roinn treoirlínte athbhreithnithe maidir le Coistí na mBeartas Straitéiseach agus Grúpaí na mBeartas Corparáideach a bhunú i mí Mheitheamh 2014 dar teideal:  Grúpaí na mBeartas Corparáideach agus Coistí na mBeartas Straitéiseach: Treoirlínte maidir lena mbunú is a bhfeidhmiú.

Grúpa na mBeartas Corparáideach (CBC)

Tá Grúpa na mBeartas Corparáideach comhdhéanta den chathaoirleach, nó de chathaoirleach/mhéara na comhairle, de chathaoirligh gach Coiste Beartas Straitéiseach agus, i gcás nach bhfuil ionadaíocht á déanamh ar an gceantar bardasach cheana féin ag cathaoirleach cheantar bardasach an duine a d’ainmnigh é/í.

Comhordaíonn agus nascann Grúpa na mBeartas Corparáideach (GBC) obair na éagsúla CBSanna agus gníomhaíonn mar fhóram mar ar féidir cinntí i leith beartas a chomhaontú lena moladh don chomhairle iomlán.

Ról straitéiseach is ea ról an GBC; tá sé beartaithe le hobair na CBSanna difriúla a nascadh agus a chomhordú agus le fóram a sholáthar mar ar féidir plé a dhéanamh ar sheasaimh i leith beartas i gcás go rachaidh siad i bhfeidhm ar an gcomhairle iomlán, agus na seasaimh sin a chomhaontú le cur faoi bhráid na comhairle iomláine.  Gníomhaíonn an GBC mar mhion-chomh-aireacht le haghaidh ghnó na comhairle agus tacaíonn príomhfheidhmeannach na cathrach/an chontae leis. Mar shampla, beidh ról gníomhach ag an GBC san obair le dréachtbhuiséad na comhairle a ullmhú. Déanfaidh sé amach freisin cibé ar chóir feidhm de chuid an údaráis áitiúil a fheidhmiú ar leibhéal an cheantair bhardasaigh nó an údaráis, i gcásanna ina ndéantar tagairt i ndáil leis an gceist seo don Choiste. Caithfear dul i gcomhairle leis an gCoiste freisin agus an plean corparáideach á ullmhú. Tuairiscíonn an cathaoirleach don chomhairle iomlán ar obair an GBC; ar an gcaoi chéanna, tuairiscíonn cathaoirligh gach CBS ar ais dá gcuid coistí, faoi mar a dhéanann ionadaithe gach ceantair bhardasaigh dá gcomhbhaill sna ceantair bhardasacha.

Category 
Topic 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.