Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Tacaíocht don tithíocht shóisialta a sholáthraíonn údaráis áitiúla

This article was last reviewed 4 years 6 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Cén cineál tacaíochta tithíochta a sholáthraíonn údaráis áitiúla?

Is iad údaráis áitiúla príomhsholáthraithe na tacaíochta tithíochta sóisialta do dhaoine nach bhfuil ar a n-acmhainn a dtithe féin a cheannach.

Soláthraítear tacaíocht tithíochta sóisialta trí roinnt scéimeanna difriúla. Chomh maith le tithíocht thraidisiúnta ón údarás áitiúil, soláthraítear tacaíocht tríd an Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS), an Íocaíocht Chúnaimh Tithíochta (HAP) agus trí Chlár Caiteachais Reatha na Tithíochta Sóisialta (SHCEP) .

Soláthaíonn Cumainn Tithíochta agus comharchumainn tithíochta, ar a dtugtar comhlachtaí tithíochta ceadaithe, tithíocht shóisialta do dhaoine freisin nach bhfuil in ann cóiríocht a sholáthar as a gcuid acmhainní féin.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig d’údarás áitiúil ar thacaíocht tithíochta sóisialta má chomhlíonann tú coinníollacha áirithe cáilitheachta agus riachtanais, lena n-áirítear teorainn ar ioncam.

Forlíonadh Cíosa

Ní riarann údaráis an Scéim Forlíonta Chíosa. Riarann an Roinn Cosanta Sóisialta an Scéim Forlíonta Chíosa. Beart gearrthéarmach tacaíochta ioncaim atá ann chun cabhrú le costais chóiríochta réasúnacha ag daoine incháilithe a chónaíonn i gcóiríocht phríobháideach ar cíos agus nach bhfuil in ann íoc as a gcostais chóiríochta as a gcuid acmhainní féin agus nach bhfuil cóiríocht ar fáil dóibh ó fhoinse eile.

Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an bhForlíonadh Cíosa ar fáil ón Roinn Cosanta Sóisialta. Tá Bileog na gCeisteanna Coitianta ar fáil ar a suíomh idirlín freisin.

Category 
Topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.