Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Beartas Tithíochta

This article was last reviewed 4 years 9 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Ár bhFís

Ba cheart go mbeadh teacht ag gach teaghlach ar thithíocht ardchaighdeáin shlán a bheidh oiriúnach dá riachtanais ar phraghas inacmhainne i bpobal inbhuanaithe, is é sin fís an Rialtais do mhuintir na hÉireann.

Céard atá á dhéanamh ag an Rialtas chun leordhóthain tithe a sholáthar do na daoine go léir?

Tá an Rialtas ag cabhrú le húdaráis áitiúla agus forbróirí le tithe níos fearr agus níos mó tithe a phleanáil agus a thógáil go gcónódh daoine iontu. Sa Roinn seo, agus muid ag obair le comhlachtaí poiblí, príobháideacha agus deonacha, táimid:-

 • Ag soláthar tacaí tithíochta sóisialta do dhaoine nach bhfuil ar a n-acmhainn teach a sholáthar dóibh féin.
 • Ag soláthar timpeallachta lena spreagtar tógálaithe le tithe a sholáthar do dhaoine ar mian leo a dteach féin a cheannach.
 • Ag cinntiú go mbeidh tógáil na dtithe de réir na gcaighdeán is airde agus i limistéir mar a bhfuil gá leo
 • Ag feabhsú cháilíocht na tithíochta ar cíos agus ag láidriú na cosanta do thionóntaí agus do thiarnaí talún
 • Ag soláthar tacaíochta tithíochta do dhaoine leochaileacha
 • Ag tacú le agus ag tógáil pobal láidir inbhuanaithe

Soláthraítear tuilleadh faisnéise faoi na beartais, lena ndéantar ár gcinntí a stiúradh ó thaobh na mbealaí a sholáthraítear tithíocht, le Straitéis Tithíochta Sóisialta 2020 agus Foirgníocht 2020 .

Conas atáimid ag cabhrú leis na daoine is leochailí?

Tá beartais shonracha tithíochta ann lena leagtar amach conas ar chóir dúinn soláthar a dhéanamh do ghrúpaí áirithe de dhaoine leochaileacha. Áirítear leis sin beartais maidir le:-

 • Bheith ag tabhairt aghaidh ar easpa dídine
 • Tithíocht a chur ar fáil do dhaoine le míchumais
 • Tithíocht a chur ar fáil don Lucht Siúil
 • Bheith ag rialáil na hearnála ar cíos
 • Bheith ag rialáil rialú na foirgníochta

Ranna eile rialtais

Comhoibrionn an Roinn le ranna eile freisin a dtéann a gcuid oibre i bhfeidhm ar bheartais tithíochta. Áirítear leo siúd an:-

 

Category 
Topic