Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Muirear Teaghlaigh

This article was last reviewed 3 years 11 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Muirear Teaghlaigh - Cúlra

Is éard a bhí sa Mhuirear Teaghlaigh ná muirear 100 euro a tugadh isteach faoin Acht Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh) 2011, ar mhuirear a bhí ann a bhí iníoctha ag úinéirí sealúchais chónaithe freagracha le haghaidh na bliana 2012 amháin. Bhí ceangal ar an Rialtas faoin gClár Tacaíochta Airgeadais d'Éirinn de chuid an AE/CAI cáin mhaoine a thabhairt isteach ón mbliain 2012. Ba bheart eatramhach don bhliain 2012 amháin a bhí sa Mhuirear Teaghlaigh, agus bhí dualgas dá réir ar úinéirí sealúchais chónaithe freagracha ar an 1 Eanáir 2012 clárú agus an muirear 100 euro a íoc. Maidir leis na blianta ina dhiaidh sin, tháinig an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMA), atá bunaithe ar luacháil, in áit an Mhuirir Teaghlaigh ar an 1 Iúil 2013.

Sa chás nár íocadh an Muirear Teaghlaigh don bhliain 2012 nó nár íocadh ach cuid de roimh an 1 Iúil 2013, méadaíodh an riaráiste (agus pionós íocaíochta deireanaí san áireamh) go dtí 200 euro agus cuimsíodh é mar chuid den dliteanas CMA i dtaca leis an sealúchas. Go bunúsach, athraíodh riaráiste an Mhuirir Teaghlaigh ina mhuirear CMA agus is iad na Coimisinéirí Ioncaim a bhailíonn é.

Mura bhfuil do Mhuirear Teaghlaigh don bhliain 2012 íoctha fós agat, céard is ceart duit a dhéanamh?

Tá eolas maidir le híocaíocht riaráiste an Mhuirir Teaghlaigh ar fáil ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim

Má tá ceist agam faoin íocaíocht, cé air ar cheart dom glaoch?

Má bhaineann do cheist le:

  • Íocaíocht a rinne tú roimh an 1 Iúil 2013, ba cheart duit glaoch ar an Ionad Tacaíochta don Mhuirear Teaghlaigh ar Íosghlao1890 357357 nó +353 (0)1 485 3695, ar r-phost: support@householdcharge.ie nó ar an bpost:- BOSCA PO 12168, Baile Átha Cliath 1. Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an Mhuirir Teaghlaigh)
  • Íocaíocht a rinne tú ar an 1 Iúil 2013 nó ina dhiaidh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le Líne Chabhrach an CMA ar 1890 200 255 nó +353 (0)1 702 3049 (taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann amháin) agus ar r-phost: lptHCArrears@revenue.ie.

(Tabhair ar d'aird nach gá gurb ionann na táillí a bhaineann soláthraithe seirbhíse éagsúla amach as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao)

Reachtaíocht agus tarscaoileadh

Category 
Topic 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.