Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Clár Caiteachais Reatha don Tithíocht Shóisialta (CCRTS)

This article was last reviewed 3 years 9 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Clár Caiteachais Reatha don Tithíocht Shóisialta

Feidhmíonn an Roinn an Clár Caiteachais Reatha don Tithíocht Shóisialta (CCRTS). An Tionscnamh um Léasú Tithíochta Sóisialta a tugadh ar an gclár roimhe.

Tacaíonn CCRTS leis an tithíocht shóisialta a sheachadadh trí thacaíocht airgeadais a sholáthar d’údaráis áitiúla agus do Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (CTCanna) chun tithe agus árasáin a leasú ó úinéirí agus ó fhorbróirí príobháideacha go fadtéarmach. Úsáidtear maoine a chuirtear ar fáil faoin gclár chun cóiríocht a sholáthar do theaghlaigh ó liostaí feithimh na n-údarás áitiúil. Leithdháiltear maoine léasaithe ar thionóntaí, de réir scéim leithdháileacháin an údaráis áitiúil ábhartha.

Faoin CCRTS déanann údaráis áitiúla comhaontuithe léasaithe fadtéarmacha le húinéirí maoine, CTCanna agus NAMA chun aonaid a dhaingniú chun críocha tithíochta sóisialta. Foinsítear maoine ar roinnt bealaí lena n-áirítear:

  1. Aonaid arna bhfoinsiú ag an Údarás Áitiúíl – ar léas nó ar cíos ó úinéirí maoine príobháideacha faoi léasanna fadtéarmacha (10 – 20 bliain) nó faoi Chomhaontuithe Cíosa (chomh fada le 10 mbliana);
  2. Aonaid arna bhfoinsiú ag Comhlacht Tithíochta Ceadaithe – ar léas ar feadh tréimhsí idir 10 agus 30 bliain. Is féidir le CTCanna maoine a fhoinsiú trí léasanna díreacha ó úinéirí príobháideacha, nó aonaid ina seilbh fhéin a léasú d’údaráis áitiúla.

Déantar íocaíochtaí léasaithe leis an úinéir maoine go díreach fhad’s a mhaireann an comhaontú.

Conas iarratas a dhéanamh: Is féidir le húinéirí maoine ar spéis leo féachaint ar na roghanna seo a spéis a chlárú trí dhul i dteagmháil le húdarás áitiúil an cheantair ina bhfuil an mhaoin lonnaithe. A mhalairt air sin, b’fhéidir gur mian le húinéirí maoine roghanna léasúcháin a phlé le Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe. Is féidir liosta iomlán de na comhlachtaí seo i mBéarla amháin a lorg ar suíomh idirlín an nGníomhaireacht Tithíochta

Clár Deisiúcháin is Léasú

Is é an Scéim um Dheisiú agus Léasú ceann de na líon tionscnamh in Atógáil na hÉireann (i mBéarla amháin) chun dul i ngleic leis na hionaid réadmhaoine fholmha timpeall na tíre.

Conas iarrtas a dhéanamh: Is féidir le húinéirí maoine ar spéis leo féachaint ar an clár seo a spéis a chlárú trí dhul i dteagmháil le húdarás áitiúil an cheantair ina bhfuil an mhaoin lonnaithe.

Áis Léasúcháin d’Airleacan Caipitil (ÁLAC) do CTCanna

Tairgeann an Roinn tacaíocht airgeadais do CTCanna i bhfoirm iasachta fadtéarmaí faoin Áis Léasúcháin d’Airleacan Caipitil (ÁLAC) chun cabhrú le hairgeadú thógáil nó éadáil aonad a sholáthrófar chun úsáid mar thithíocht shóisialta. Is féidir leis an áis iasachta seo tacú le suas le 30% de chostas caipitil incháilithe an tionscadail, i gcás go soláthrófar na haonaid faoi shocruithe léasúcháin fadtéarmacha (agus maoinithe ag an CCRTS) d’údaráis áitiula chun úsáid mar thithíocht shóisialta.

Conas iarratas a dhéanamh: Caithfidh CTCanna ar mian leo leas a bhaint as maoiniúchán ÁLAC iarratas a dhéanamh leis an Roinn go díreach agus iad tar éis dul i gcomhairle leis an údarás áitiúil ábhartha ar dtús.

Tuilleadh faisnéise