Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Comhairliúchán Poiblí – Straitéis maidir le hEarnáil na nÁras ar Cíos

An chúis atá leis an gcomhairliúchán seo?

Tá an Rialtas tugtha do Straitéis maidir le hÁrais ar Cíos a thabhairt chun cinn agus an Straitéis a cheapadh faoi dheireadh na bliana 2016.  Beidh aisling maidir leis an ról atá le hearnáil na n-áras ar cíos go gearrthéarmach, go meántéarmach agus go fadtéarmach, i gcomhthéacs aidhmeanna an Rialtais maidir le hearnáil na tithíochta go ginearálta, mar a leagtar sin amach in Rebuilding Ireland, leis an straitéis.

Tá tús curtha cheana féin leis an obair ar fhorbairt na Straitéise ach ní mór lón eolais chuige sin ó thuairimí agus ó chomhairle réimse leathan dreamanna agus daoine.

Conas páirt a ghlacadh ann

Tá an Roinn ag tabhairt cuireadh d'aon duine nó eagraíocht ar spéis leo é aighneacht i scríbhinn a chur faoi bhráid a bheidh ina lón eolais maidir leis an Straitéis a leagan amach.  Is féidir leis an té atá ag cur aighneacht faoi bhráid  leas a bhaint as an Treoir Comhairliúcháin atá ar fáil ag an nasc thíos.

Is féidir aighneacht a chur faoi bhráid ar thrí bhealach;

 • ar líne tríd an nasc seo (dúnta anois)
  Tugtar chun aire go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta aighneachtaí a chuirtear faoi bhráid ar líne a thiomsú ar ár son.  Is féidir leis an té a dhéanann cur faoi bhráid ar líne aon eolas breis nó aon cháipéisíocht breise a mheastar a bheith úsáideach a chur faoi bhráid freisin.
   
 • ar an ríomhphost chuig rentalstrategy@housing.gov.ie
   
 • ar an bpost chuig:
  An Straitéis maidir le hEarnáil na nÁras ar Cíos – Próiseas Comhairliúcháin
  Brainse Mhargadh na nÁras ar Cíos & Rialúchán AHB
  An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
  Bóthar an Bhaile Nua
  Loch Garman
  Y35 AP90

Ba chóir aighneachtaí a chur faoi bhráid roimh an 7 Samhain 2016.

Má tá aon cheist agat

Is féidir fiosrúchán maidir leis an gcomhairliúchán poiblí a dhéanamh le: rentalstrategy@housing.gov.ie

Téarmaí agus Coinníollacha

Tagann gach aighneacht a gheofar faoi fhorálacha an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Céard a dhéanfaimid le d'fhreagairt

Tuigtear go gcuirfear na haighneachtaí a gheofar ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne mura n-iarrtar a mhalairt. Tagann gach aighneacht a gheofar faoi fhorálacha an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Category 

Status History

Status - Closed
Open 
Monday, October 24, 2016
Closing 
Monday, November 7, 2016