Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ráiteas an Aire Coveney ar an easpa dídine

Published on Wednesday, 11 Jan 2017
Rebuilding Ireland logo

Rinneadh roinnt beart le cúpla seachtain anuas chun cóiríocht a chur ar fáil do dhaoine gan dídean, lena n-áirítear:

Trí shaoráid úra ag costas €6.1 milliún faoi lánseol agus ar fáil.  D’oscail dhá cheann de na trí shaoráid úra sin a ndoirse ar an 9 Nollaig 2016 ar Ché Ellis agus Sráid na Breataine Bheag.  Osclaíodh an tríú ceann ag Halla na gCarraeirí, Sráid Phroinséis níos déanaí an mhí sin.  Tá 210 leaba éigeandála breise úr á soláthar i lárchathair Bhaile Átha Cliath.  Fágann sé sin go bhfuil os cionn 1,800 leaba éigeandála ar an iomlán ar fáil i mBaile Átha Cliath.

Cinnteofar le méadú 40% ar an maoiniú don easpa dídine ó €70 milliún in 2016 go €98 milliún in 2017 go rachfar i ngleic go héifeachtach leis an éileamh méadaithe ar sheirbhísí éigeandála easpa dídine agus tacófar le teaghlaigh gan dídean le réitigh tithíochta fadtéarmaí.  Lena theannta sin, caithfimid €1.2 billiún ar thithíocht shóisialta i mbliana.

In 2017, cuirfimid maoiniú ar fáil lena chinntiú go mbogfaidh daoine aonair agus teaghlaigh amach as an gcóiríocht éigeandála agus isteach i dtithe fadtéarmacha.  Measadh gur tháinig thart ar 2,700 teaghlach agus duine aonair amach as an easpa dídine anuraidh, figiúr atá níos airde ná bliain ar bith roimhe sin.

Tá soláthar cóiríochta sábháilte agus oiriúnaí do dhaoine gan dídean fós ina thosaíocht de chuid an Aire.

Leanfaidh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ag obair leis na gníomhaireachtaí éagsúla chun leanúint leis an gclár oibre seo.

Maidir le teach Apollo, mholfadh an tAire d’ionadaithe an fheachtais ‘Home Sweet Home’ leanúint le bheith rannpháirteach le hIontaobhas Peter McVerry agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun socruithe a dhéanamh leis na daoine atá i dTeach Apollo faoi láthair a aistriú go cóiríocht oiriúnach eile ina bhfuil na tacaíochtaí cuí.