Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Treoirdhoiciméid maidir le freagrachtaí

This article was last reviewed 3 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Tá treoirdhoiciméid maidir le sábháilteacht dóiteáin curtha i dtoll a chéile ag an Roinn le cuidiú le daoine a bheadh i bhfeighil áitribh a ndualgais a chomhlíonadh de réir an Achta Seirbhísí Dóiteáin, 1981.  Tá na treoirdhoiciméid le fáil (i mBéarla amháin) ar chóras cuardaigh na Roinne .

Ní mór foirgnimh nua, síntí agus obair eile ar fhoirgnimh a dhearadh agus a dhéanamh de réir na Rialachán Foirgníochta.

Baineann Technical Guidance Document - Part B le Sábháilteacht Dóiteáin.

Sonraí Teagmhála

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
Teach Custaim
Seomra G59       
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs:                      +353 (0)1 888 2645

Category 
Sub topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.