Printer-friendly versionPrinter-friendly version

An Comhairliúchán Poiblí maidir leis an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn 2018-2021

D’fhoilsigh an tUas. Simon Coveney TD, an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn 2018-2021 agus iarrann sé aighneachtaí, barúlacha agus tuairimí faoi na pleananna beartaithe le linn próiseas comhairliúcháin phoiblí sé mhí.

Is mór idir an cur chuige atá á ghlacadh i leith Phlean Bainistíochta Abhantraí an dara thimthriall agus an cur chuige pleanála bainistíochta abhantraí a glacadh i leith phleananna an chéad timthrialla. Tá cur chuige ceantar abhantraí aonair á ghlacadh againn anois i leith pleananna a ullmhú. Tá bonn fianaise i bhfad níos fearr ag an gcur chuige le go mbeidh sé mar bhonn agus thaca ag an gcinnteoireacht. Neartaíodh struchtúir chur chun feidhme chun a chinntiú go soláthrófaí bearta ar bhealach níos éifeachtaí agus níos comhordaithe.

Cén fáth a bhfuil Comhairliúchán Poiblí á sheoladh againn?

Leanfar d’obair ar fud na bliana 2017 ar thréithriú ár gCeantair Abhantraí a chur i gcrích agus ar thuilleadh forbartha a dhéanamh ar na bearta beartaithe atá leagtha amach sa dréachtphlean. Cuirfear tuairimí na bhfreagróirí ar an bpróiseas comhairliúcháin seo san áireamh freisin agus an obair sin á déanamh. Tá sé beartaithe go bhfoilseofar an Plean Bainistíochta Abhantraí formheasta deiridh faoi mhí na Nollag 2017.

Is féidir teacht ar chóip den Dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí, chomh maith leis an Tuarascáil Comhshaoil agus Ráiteas Tionchair Natura lena mbaineann agus ar an ngrafaic faisnéise a thugann míniú ar an dréacht-phlean, trí chliceáil ar an nasc thíos 'Cáipéisí'.

Conas is féidir páirt a ghlacadh ann?

Iarrtar ar pháirtithe leasmhara aighneachtaí scríofa a dhéanamh nó tuairimí a chur in iúl chun eolas a dhéanamh d’fhorbairt na bpleananna deiridh tráth nach déanaí ná 5.30pm Déardaoin an 31 Lúnasa 2017.

Ba cheart freagraí a chur isteach trí ríomhphost chuig RBMP@housing.gov.ie. B’fhearr linn iad a fháil i bhformáid Word.

De rogha air sin, is féidir freagraí a chur sa phost chuig:

An Comhairliúchán maidir leis an bPlean Bainistíochta Abhantraí, An tAonad Comhairleach Uisce agus Mara, An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1, D01 W6X0.

suirbhé ar line (i mBéarla amháin) maidir leis an dréachtphlean ar fáil anois. Ní thogann sé ach trí nóiméad é a chríochnú. Glac páirt ann!

Is féidir leagan páipéir den dréachtphlean a iarraidh ón seoladh ríomhphoist agus ón seoladh poist thuas freisin agus is féidir aon cheisteanna faoin gcomhairliúchán seo a sheoladh chuig na seoltaí sin.

Cuireadh Oifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil ar bun le déanaí agus tá sé freagrach as dul i mbun rannpháirtíochta agus comhairliúcháin maidir leis an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí ar leibhéal áitiúil. Tá sí ag tionól cruinnithe faisnéise poiblí maidir leis an bplean ar fud an chontae faoi láthair. Tá sí ag bailiú tuairimí - ag cruinnithe poiblí, trí ríomhphost, thar an teileafón nó ar bhonn duine le duine - faoi shaincheisteanna áitiúla nó réigiúnacha a bhaineann le cáilíocht an uisce chomh maith.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na cruinnithe poiblí, chun do thuairimí a thabhairt faoi shaincheisteanna áitiúla, réigiúnacha nó náisiúnta, nó chun a fháil amach conas is féidir leat cabhrú le cáilíocht an uisce a chosaint, déan teagmháil le hOifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil trína suíomh Gréasáin. Tá oifigigh na hOifige ar fáil chun obair i gcomhar le pobail.

Chun cabhrú linn na freagraí go léir a chomhthiomsú agus a bhreithniú agus a chinneadh conas is féidir iad a úsáid chun an plean a thabhairt chun críche, bheimis buíoch díot ach na freagraí a chur in iúl ar an mbealach is achoimre is féidir. I gcás tuairimí sonracha agus ionchur sonrach, ba cheart na saincheisteanna a bhfuiltear ag plé leo a chur in iúl sna freagraí, ar aon dul le struchtúr an phlean é féin, áit a bpléitear:

 1. An cúlra agus an cur chuige i leith an plean a fhorbairt
 2. Athbhreithniú ar Phlean Bainistíochta Abhantraí an chéad timthrialla
 3. Staid reatha na timpeallachta uisce agus an próiseas tréithrithe dobharcheantair
 4. Cuspóirí agus tosaíochtaí comhshaoil
 5. An clár beartaithe beart
 6. Bearta beartaithe le haghaidh limistéir faoi chosaint agus uiscí ardstádais
 7. Anailís eacnamaíoch
 8. An straitéis cur chun feidhme
 9. Cumarsáid agus rannpháirtíocht an phobail
 10. Faireachán ar cháilíocht an uisce
 11. Torthaí a bhfuiltear ag súil leo

Ba mhaith linn freagraí ar an gcomhairliúchán seo a fháil go luath. Cabhróidh sé sin linn a bhreithniú conas is féidir na tuairimí a chuirtear in iúl sa phróiseas seo a léiriú ar an mbealach is fearr sa phlean deiridh.

Téarmaí agus Coinníollacha

Is amhlaidh, maidir le gach aighneacht agus tuairim a chuirfear faoi bhráid na Roinne ina leith seo, go bhféadfar iad a eisiúint faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, agus faoi Rialachán na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol), 2007-2014. Tá aighneachtaí faoi réir na reachtaíochta um Chosaint Sonraí freisin.

Cad a dhéanfaimid le do chuid tuairimí?

Tabhair faoi deara go bhféadfar aighneachtaí agus tuairimí arna bhfáil a fhoilsiú ar an suíomh Gréasáin seo mura n-iarrtar a mhalairt. Is ar na daoine atá ag déanamh aighneachtaí atá an dualgas gan ábhar príobháideach a chur ar áireamh i gcorp a n-aighneachta.

Conas is féidir liom faisnéis a fháil faoi dhobharlaigh?

Tá an suíomh www.catchments.ie ina shuíomh Gréasáin ar a dtacaítear leis an obair atá ar siúl chun cáilíocht an uisce a chosaint agus chun feabhas a chur ar ár dtimpeallacht nádúrtha ó thaobh cháilíocht an uisce de. Ar an suíomh, tugtar faisnéis phoiblí faoi aibhneacha, faoi lochanna agus faoi uiscí cósta arna bailiú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ag comhlachtaí eile.

Cuimsíonn an suíomh treoir, léarscáileanna, sonraí, acmhainní, cás-staidéir agus nuacht faoi chúrsaí uisce a bhaineann leis an tír ar fad. Tá sé ina shampla den chur chuige rialachais chomhtháite atá i bhfeidhm anois le haghaidh chur chun feidhme na Creat-treorach Uisce in Éirinn. Chomh maith leis sin, is féidir leat clárú chun Catchments Newsletter a fháil gach ráithe agus chun an fhaisnéis is déanaí a fháil faoi na himeachtaí ábhartha atá ar siúl i do chontae.

Category 
Topic 

Status History

Status - Closed
Open 
Tuesday, February 28, 2017
Closing 
Thursday, August 31, 2017