Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ráiteas eisithe ag Coveney ar mholtaí Choiste Teorann Phort Láirge

Published on Monday, 03 Apr 2017
Minister Simon Coveney

"Tá an tuairisc ar theorainn Chill Chainnigh/Phort Láirge ar cheann de cheithre phróiseas athbhreithnithe ar thionscain an t-iar-Aire Comhshaoil, Alan Kelly, T.D.  Iarradh ar na coistí athbhreithniú a dhéanamh ar an teorainn idir na húdaráis áitiúla ábhartha agus moltaí a dhéanamh i dtaobh na dteorainneacha sin agus aon impleachtaí a bhaineann leo agus a mheasann siad a bheith riachtanach d'fhonn is go mbeidh rialtas áitiúil éifeachtach ann.  Comhairle atá sna tuairiscí - ní gá dom cloí leis na moltaí iontu.

Tá corrabhuais agus imní ar go leor de bharr an moladh atá sa tuairisc teorainneacha na gcontaetha a athrú.  Tá an méid seo curtha in iúl dom ag ionadaithe tofa agus ag saoránaigh, lena n-áirítear tríd an bpróiseas comhairliúcháin ar an gCreat Pleanála Náisiúnta.  Ceist mhór í ceist na féiniúlachta sa dá chontae agus mar a bhainfeadh sí le teorainneacha na gcontaetha.

Is mian liom a chur in iúl go soiléir anois nach mbeidh an moladh teorainneacha na gcontaetha a athrú á chur i bhfeidhm agam.  Fágfar na teorainneacha mar atá siad.  Cill Chainnigh is ea Cill Chainnigh agus Port Láirge is ea Port Láirge.

Anois agus an cinneadh sin déanta agam, tá dualgas ormsa a chinntiú go mbeidh struchtúr cuí bainistíochta reachtúil againn a ligfidh do Chathair Phort Láirge fás in áiteanna a bhaineann le Cill Chainnigh Theas.  Cé nach bhfuil i gceist agam an moladh na teorainneacha a athrú a chur i bhfeidhm, tá i gceist agam a chinntiú go mbeidh réitigh nua bhainistíochta i bhfeidhm a éascóidh fás agus borradh Chathair Phort Láirge, a mbeidh ceantair i gCill Chainnigh Theas i gceist leis.   Tá dualgas ar Chomhairlí Phort Láirge agus Chill Chainnigh araon aigne oscailte a bheith acu agus réitigh nua rialtais áitiúil a shamhlú sa mhéid seo. Oibreoidh mé le Príomhfheidhmeannaigh an dá údarás agus le comhairleoirí chun na críche sin sna míonna amach romhainn".

CRÍOCH

Category 
Topic 
Sub topic