Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Léarscáil Talún Talmhaíochta Rebuilding Ireland seolta ag an Aire Coveney

Published on Thursday, 27 Apr 2017
Rebuilding Ireland logo
  • Breis agus 2,000 heicteár talún le comhlachtaí Stáit/Leath-Stáit atá oiriúnach do thithíocht aitheanta
  • D'fhéadfaí suas le 50,000 teach nua a thógáil ar an talamh seo
  • Údaráis áitiúla Bhaile Átha Cliath le láithreáin a bhféadfaí 3,000 teach nua sóisialta ar phraghas réasúnta in áiteanna iontacha a thógáil orthu a chur ar an margadh

Sheol an tUasal Simon Coveney T.D., an tAire Tithíochta, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Léarscáil Talún Talmhaíochta Rebuilding Ireland inniu (an 27 Aibreán). Is céim ríthábhachtach é seo i Straitéis nua Bainistíochta Talún Tithíochta an Stáit atá á forbairt faoi Éire 2040, an Creat Náisiúnta Pleanála.

Toradh is ea an léarscáil ar shonraí a chruinnigh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ó údaráis áitiúla, ón nGníomhaireacht Tithíochta, agus ó chomhlachtaí eile Stáit agus Leath-Stáit. Ar na tacair atá á gcraobhscaoileadh inniu, tá sonraí ann ar bhreis agus 700 láithreán le húdaráis áitiúla agus leis an nGníomhaireacht Tithíochta, arb ionann iad agus tuairim is 1,700 heicteár, chomh maith le 30 láithreán (200 heicteár) le Comhlachtaí Stáit nó Leath-Stáit. Tá láithreáin na gComhlachtaí Leath-Stáit le fáil i mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus i mórionaid uirbeacha.  Taispeántar ar an léarscáil 144 láithreán a bhfuil tógáil á déanamh orthu, áit a bhfuil suas le 5,200 teach nua á dtógáil i réigiún Bhaile Átha Cliath.

Ag labhairt dó ag seoladh an lae inniu, dúirt an tAire, "Den chéad uair, tá bunachar sonraí againn a bhaineann le talamh atá ar fáil chun tithíochta. Léiriú é an mapa seo ar an deis atá ann tithe a chur ar fáil agus ar na mionsonraí a bhaineann le láithreáin ar fud na tíre. Mhol an tAire Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath as a gcur chuige gníomhach maidir le 4 láithreán thábhachtacha a thabhairt chun cinn ar a dtógfar suas le 3,000 teach sóisialta ar phraghas réasúnta, tithe a bhfuil géarghá leo.  Tá na láithreáin seo i gCill Chairbre (Baile Átha Cliath Theas); agus ar Bhóthar na hOtharlainne, Bóthar Emmet, agus Bóthar Oscair Mhic Thréinir (Cathair Bhaile Átha Cliath).  “Táim ag iarraidh ar na húdaráis áitiúla go léir freagracht a ghlacadh agus láithreáin a thabhairt chun solais agus chun cinn a luaithe is féidir lena bhforbairt ar an gcaoi seo. Is mór an cuidiú do bheartais tithíochta talamh leis an Stát a chur ar fáil le haghaidh tithíocht tionachta de chineálacha éagsúla. Má tá smacht ag dreamanna eile ar a oiread talún a ligtear a chur ar fáil, tá smacht acu ar an margadh.  Táimse ag iarraidh go bhféachfadh an Stát chuige nach dtarlóidh sé sin", a dúirt an tAire.

Is é seoladh an lae inniu an chéad chéim den léarscáil.  Tá obair faoi lánseol le haghaidh tuilleadh sonraí a fháil a bhaineann le tionscadail tithíochta sóisialta agus le tionscadail tógála tithíochta príobháidí, a chuirfear leis an léarscáil sna míonna amach anseo.  Féadtar teacht ar an léarscáil anseo http://rebuildingireland.ie/news/rebuilding-ireland-land-map/(link is external)

CRÍOCH

Chun eolas a fháil ar bhonn rialta faoi dhul chun cinn Chlár Rebuilding Ireland,

Lean sinn ar Twitter @RebuildingIRL #RebuildingIreland

Tabhair 'Like' dúinn ar Facebook: https://www.facebook.com/RebuildingIreland/(nasc seachtrach)

www.rebuildingireland.ie

Category