Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fógraíonn an tAire Coveney agus an tAire English ceadú an Rialtais d’fhoilsiú Scéim Ghinearálta an Bhille um Rialú Foirgníochta (Clár Thionscal Foirgníochta Éireann), 2017

Published on Wednesday, 31 May 2017
Rebuilding Ireland logo

Simon Coveney TD, an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, agus Damien English TD, an tAire Stáit do Thithíocht agus Athnuachan Uirbeach, d’fhógair siad inniu (an 31 Bealtaine 2017) gur cheadaigh an Rialtas dréachtú agus foilsiú Scéim Ghinearálta an Bhille um Rialú Foirgníochta (Clár Thionscal Foirgníochta Éireann), 2017.

Ag fáiltiú dó roimh chinneadh an Rialtais lenar ceadaíodh dréachtú an Bhille um Rialú Foirgníochta, dúirt an tAire:

“Níl aon amhras ach nach bhfuil an pobal ag cur suas le saoirseacht neamhinniúil a thuilleadh. Tá sé ríthábhachtach go gcuirtear clár reachtúil éigeantach láidir ar bun ar mhaithe le cultúr inniúlachta agus comhlíonta a fhorbairt in earnáil na tógála agus is é an toradh a bheidh air go gcomhlánóidh sé na hathchóirithe atá déanta ag an Rialtas cheana féin. Creidim gur le bunú Chlár Thionscal Foirgníochta Éireann a bheifear in ann an cháilíocht tithe agus foirgneamh a bhfuil daoine ag súil léi agus a thuilleann siad a sholáthar.”

Is é cuspóir an Bhille ná foráil a dhéanamh do chlár reachtúil éigeantach a chuimsíonn tógálaithe, conraitheoirí agus sain-fhochonraitheoirí. Faoi réir líon teoranta eisceachtaí, ní thabharfar cead do thógálaí aon oibreacha tógála a dhéanamh seachas iad sin a bhfuil sé nó sí cláraithe ina leith.

Tá Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta ag oibriú Chlár Thionscal Foirgníochta Éireann mar chlár deonach ó bhí mí an Mhárta 2014 ann. Gheall an Rialtas sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist agus in Foirgníocht 2020 go gcuirfí an clár ar bhonn reachtúil.

Meastar bunú Chlár Thionscal Foirgníochta Éireann mar chlár reachtúil éigeantach a bheith ina bheart éigeantach cosanta tomhaltóirí lena dtabharfar dearbhú do thomhaltóirí a fhostaíonn tógálaí cláraithe gur oibreoir inniúil comhlíontach é an t-oibreoir atá siad ag fostú. Chomh maith leis sin, beidh sé ina fhóram le haghaidh imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin in aghaidh baill chláraithe agus le haghaidh pionóis chomhréireacha a fhorchur.

Clár féinmhaoinitheach a bheidh sa chlár. Ní bheidh an táille chlárúcháin níos mó ná an costas a bhaineann leis an gclár a riar agus ní mór an táille sin a bheith ceadaithe ag an Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Beidh cead isteach i gClár Thionscal Foirgníochta Éireann ar oscailt do gach tógálaí, bíodh trádálaithe aonair, comhpháirtíochtaí nó cuideachtaí cláraithe iontu, a thaispeánann go bhfuil siad in ann oibreacha a dhéanamh sa chatagóir a bhfuil siad ag iarraidh clárú ina leith.

CRÍOCH

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ

  • Comhlánaíonn clárú reachtúil éigeantach tógálaithe roinnt bearta tábhachtacha atá curtha i bhfeidhm ag an Roinn chun neartú a dhéanamh ar na socruithe atá i bhfeidhm le haghaidh gníomhaíocht foirgníochta a rialú. 
  • Áirítear leis na bearta sin Rialacháin athbhreithnithe um Rialú Foirgníochta (Leasú) (I.R. Uimh. 9 de 2014) agus forbairt an Chórais Bhainistíochta um Rialú Foirgníochta, ar córas ar líne é atá i bhfeidhm ar fud na tíre, chun éifeachtúlacht agus comhsheasmhacht an riaracháin um rialú foirgníochta a fheabhsú.
  • Le go ligfear isteach sa chlár é nó í, beidh ar an iarratasóir a thaispeáint, i measc nithe eile, go bhfuil aige nó aici an inniúlacht riachtanach sa réimse foirgníochta a mbaineann a c(h)lárúchán leis.
  • Is féidir inniúlacht a thaispeáint trí bhíthin obair ábhartha a rinneadh, cáilíocht oideachais nó fostú gairmí foirgníochta ag a bhfuil an inniúlacht ábhartha. De réir Cheannteideal 6(2), is le hIonstraim Reachtúil a leagfar síos an leibhéal beacht taithí nó oideachais a theastaíonn i leith gach catagóire den chlár.
  • Tarmligfear riarachán laethúil an chláir chuig Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta de réir na samhla céanna a tharmligtear riarachán an chláir reachtúil ailtirí chuig Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann de bhun an Achta um Rialú Foirgníochta 2007.
  • Beidh freagracht tharmligthe ar an gcomhlacht clárúcháin as cothabháil laethúil an chláir, laistigh de shrianta na bparaiméadar sonrach teoranta a leagtar amach sa Scéim Ghinearálta.
  • Maidir le neamhspleáchas ón gcomhlacht clárúcháin, cosnófar é le roinnt forálacha sa Scéim Ghinearálta, lena n-áirítear nach mór an Bord Iontrála agus Clárúcháin (an “Bord”) agus an Coiste Achomhairc a bheith comhdhéanta de ghnáth-thromlach d’ainmnithe de chuid an Aire agus de Chathaoirleach neamhspleách ar cheap an tAire é/í.
  • Is féidir Scéim Ghinearálta an Bhille a fháil ag an nasc seo a leanas: http://www.housing.gov.ie/housing/building-standards/other/general-scheme-building-control-construction-industry-register-bill-2017
  • Is féidir an Anailís ar Thionchar Rialála an Bhille a fháil ag an nasc seo a leanas: http://www.housing.gov.ie/housing/building-standards/other/regulatory-impact-analysis-building-control-construction-industry-register-ireland-bill-2017
Category 
Sub topic