Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol- Achomhairc

This article was last reviewed 3 years 5 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Má mheasann tú gur diúltaíodh an t-iarratas bunaidh a rinne tú ar fhaisnéis faoin gcomhshaol go hiomlán nó go páirteach, nó má chreideann tú nár déileáladh go cuí leis de réir fhorálacha na Rialachán AIE 2007-2014, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú inmhéanach ar an gcinneadh sin. Ní mór an t-iarratas sin a dhéanamh laistigh de mhí amháin ó chuirtear an cinneadh bunaidh in iúl duit.

Athbhreithniú Inmheánach

De réir Airteagal 11 de na Rialacháin, tá an ceart ann athbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar chinntí tosaigh a dhéanann comhlacht poiblí.  Éilíonn an tAcht nach mór an t-athbhreithniú inmheánach:

  • a dhéanamh ag leibhéal níos airde ná mar a ndearnadh an cinneadh bunaidh
  • a chríochnú laistigh de mhí amháin tar éis an t-iarratas ar athbhreithniú a fháil
  • seasamh leis an gcinneadh bunaidh, an cinneadh bunaidh a neamhniú nó an cinneadh bunaidh a athrú

Mura ndéantar cinneadh maidir le d'athbhreithniú inmheánach, laistigh de mhí amháin, meastar gur diúltú é agus féadfaidh an t-iarratasóir leanúint ar aghaidh le hachomharc chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis.

Athbhreithniú ag an gCoimisinéir um Fhaisnéis

Déantar foráil le hAirteagal 12(3) de na rialacháin AIE do cheart achomhairc chuig an gCoimisinéir sa chás, faoi fhorálacha athbhreithniú inmheánach Airteagal 11, gur dearbhaíodh cinneadh bunaidh údaráis phoiblí go hiomlán nó i bpáirt.
Léiríonn an Oifig príomhghnéithe an chórais achomhairc neamhspleách faoi Shaoráil Faisnéise ó thaobh:

  • neamhspleáchas
  • cumhachtaí doiciméid a lorg agus iallach a chur ar fhinnéithe
  • sainordú chun feidhmiú go neamhfhoirimiúil
  • cinntí ceangailteacha, faoi réir athbhreithnithe ag an Ard-Chúirt agus ag an gCúirt Uachtarach
  • teorainneacha ama sonracha
  • sainordú chun athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú an Achta (lena n-áirítear feidhmiú na bhforálacha áirithe) agus comhlíonadh ag comhlachtaí poiblí

tuairisc a thabhairt go díreach do Thithe an Oireachtais

Conas teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisinéir um Fhaisnéis

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara um Fhaisnéis ag an seoladh a leanas:

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil
6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.
Fón: +353 (0)1 639 5689
Ríomhphost: info@oic.ie
Láithreán gréasáin: www.oic.ie

Tá tuilleadh sonraí teagmhála agus eolais maidir le hOifig an Choimisinéara le fáil ar láithreán gréasáin an OCEI ag www.ocei.ie.