Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Clár nua, Clár Infheistíochta Caipitil do na Leabharlanna, 2016-2021 á fhógairt ag an Aire Alan Kelly

Published on Wednesday, 27 Jan 2016

D'fhógair an tUas. Alan Kelly, T.D., Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil inniu, Dé Céadaoin, 27 Eanáir 2016, go bhfuil tús á chur aige le clár nua, Clár Infheistíochta Caipitil do na Leabharlanna don tréimhse 2016-2021.  Faoin gclár, déanfaidh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil ranníocaíocht de €22 mhilliún i sé cinn déag d'fhorbairtí caipitil leabharlainne agus leathnóidh sí amach an tionscnamh, Leabharlann Oscailte.

Dúirt an tAire nuair a bhí sé ag labhairt ag seoladh an chláir nua i Leabharlann Thamhlachta in Áth Cliath Theas go raibh "an-áthas air go raibh ar a chumas an babhta nua infheistíochta i leabharlanna a fhógairt, ceann de na príomhchuspóirí atá in Deiseanna do Chách: Straitéis do Leabharlanna Poiblí, an doiciméad beartais atá ag an Roinn maidir le leabharlanna poiblí".  Leag an tAire béim ar an tábhacht a bhíonn leis an infheistíocht leanúnach sa tseirbhís leabharlainne agus dhearbhaigh sé an athuair tiomantas an Rialtais ina leith seo.  "Is ar an gclár nua a bhunaímse agus a bhunaíonn an Rialtas an tiomantas atá againn don tSeirbhís Leabharlainne in Éirinn.  Tá dúshláin mhóra ag teannadh leis an sparán poiblí fós, ach is léiriú ar a mheáite is atáimid bonneagar leabharlainne ar chaighdeán maith agus seasmhach a bhaint amach sna limistéir údaráis áitiúil go léir gur féidir liom fógra chomh suntasach leis seo a dhéanamh inniu".

Príomhghné sa chlár infheistíochta is ea go bhfuil €2.3 milliún á leithdháileadh chun an Tionscnamh de chuid na Roinne, Leabharlanna Oscailte, a leathnú amach go céimneach, tionscnamh faoina mbeidh leabharlanna ar oscailt seacht lá na seachtaine ón 8am–10pm.  Tharraing an tAire aird ar thábhacht an tionscnaimh Leabharlanna Oscailte agus dar leis is "forbairt iontach atá ann a fheabhsóidh an ceangal idir na pobail agus príomhsheirbhís de chuid na n-údarás áitiúil, an leabharlann phoiblí.  Is ionann é agus an rialtas lárnach agus an rialtas áitiúil araon a bheith tiomanta do sheirbhísí leabharlainne ar dhea-chaighdeán.   Bunaithe ar an aiseolas a fuarthas ó threoirthionscnaimh a bhain le Leabharlanna Oscailte agus an méid spéise a bhí ag údaráis áitiúla an tionscnamh a leathnú amach tuilleadh, creidim gur gné bhreise den tseirbhís leabharlainne í a gcuirfear an-suim go deo inti agus a n-éireoidh go breá léi sna blianta seo chugainn".

Mar fhocal scoir, ghlac an tAire buíochas leis na daoine sa tseirbhís leabharlainne a bhí páirteach sa chlár forbartha agus a bheidh lárnach ina chur i ngníomh go rathúil.  Go háirithe, ghlac an tAire buíochas leis na baill foirne i ngach aon leabharlann áitiúil "as a ngairmiúlacht, a ndúthracht agus a ndíograis i gcónaí agus as a bheith meáite i gcónaí ar sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar do gach earnáil den phobal".

Nóta don Eagarthóir

Déanfaidh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil €22 mhilliún a infheistiú sa chlár, An Clár Infheistíochta Caipitil do na Leabharlanna don tréimhse 2016-2021.   Déanfar forbairt sa chlár ar na cláir a bhí ann roimhe seo agus soláthrófar raon áiseanna don tseirbhís leabharlainne áitiúil, lena n-áirítear foirgnimh nua agus foirgnimh athchóirithe agus leabharlanna taistil.  Tá foráil déanta freisin d'fheidhmiú céimneach an tionscnaimh 'Leabharlanna Oscailte', mar chuid den straitéis leabharlainne, 'Deiseanna do Chách'.

Faoin gclár, táthar tar éis €2.75 milliún a áirithiú do 2016 chun infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt agus in athchóiriú leabharlann, chun leanúint ar aghaidh leis an tionscnamh 'Leabharlanna Oscailte' a leathnú amach agus chun leabharlanna taistil a cheannach.  Is ionann sin agus ardú €1.5 milliún ar leithdháileadh caipitil na bliana 2015 le haghaidh leabharlanna.  Beidh ardú go €3.75 milliún ar an leithdháileadh in aghaidh gach uile bhliain a bheidh fágtha ar an gclár suas go dtí 2021.  Is ag céimeanna éagsúla i saolré an chláir a chuirfear tús le tionscadail agus a thabharfar tionscadail chun críche.

I láthair na huaire, tá trí cinn de threoirthionscadail ar siúl faoi Leabharlanna Oscailte faoina mbíonn na leabharlanna ar oscailt ón 8am–10pm.  Níor tháinig aon athrú ar leibhéil an tsoláthair foirne ná ar na huaireanta a oibríonn baill foirne agus ní oibríonn baill foirne na huaireanta breise.  Ag feitheamh chríochnú an athbhreithnithe ar chuid an treoirthionscadail, leathnófar Leabharlanna Oscailte amach ar bhonn céimneach sa chóras leabharlainne.  Tá €2.3 milliún curtha in áirithe le haghaidh infheistíochta sa tionscnamh, Leabharlanna Oscailte, do thréimhse an chláir.  Ina theannta sin, is coinníoll a bhainfidh leis an gcistiú a sholáthrófar faoin gClár Infheistíochta Caipitil do na Leabharlanna go mbeidh na leabharlanna á bhfeidhmiú ar bhonn an tionscnaimh, Leabharlanna Oscailte.

An Clár Infheistíochta

Údarás Áitiúil

Tionscadal Leabharlainne

Leithdháileadh RCPRÁ

Leabharlanna Oscailte

 

€2.3 milliún

Cathair Bhaile Átha Cliath

Sráid Chaoimhín

€1 milliún

Cill Dara

Baile Átha Í

€1.65 milliún

Laois

Port Laoise

€1.65 milliún

Cill Mhantáin

Baile Chill Mhantáin

€1 milliún

Co. Átha Cliath Theas

Cluain Dolcáin Thuaidh

€1 milliún

Tiobraid Árann

Carraig na Siúire

€0.15 milliún

An Clár

Inis

€3 mhilliún

Uíbh Fhailí

Éadan Doire

€1.7 milliún

An Cabhán

Achadh an Iúir

€0.85 milliún

Cill Chainnigh

Cathair Chill Chainnigh

€2.45 milliún

Muineachán

Baile Mhuineacháin

€1 milliún

Maigh Eo

Cathair na Mart

€1.1 milliún

Luimneach

Cathair Luimnigh

€2 mhilliún

An Longfort

Meathas Troim

€1.25 milliún

Tiobraid Árann

An Leabharlann Taistil do na Scoileanna

€0.1 milliún

Loch Garman

An Leabharlann Taistil

€0.25 milliún

Ciarraí

An Leabharlann Taistil

€0.25 milliún

Iomlán

 

€22.7

 

Category 
Sub topic