Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Comhairliúchán Poiblí – Athbhreithniú ar an mBeart Intuarthachta Cíosa

Cén fáth a bhfuil comhairliúchán á sheoladh againn?

Aithnítear sa Straitéis don Earnáil Cíosa a foilsíodh an 13 Nollaig 2016 gurb ionann ardchíosanna atá ag méadú go tapa agus an bhagairt is suntasaí agus is láithrí ar ráthaíocht cóiríochta roinnt mhaith teaghlach.  Chuige sin, thug an Rialtas an Beart Intuarthachta Cíosa isteach. Chomh maith leis sin, chuir sé córas na gCriosanna Brú Cíosa ar bun chun srian a chur leis an ráta méaduithe cíosa sna limistéir sin den tír ina bhfuil na cíosanna is airde i bhfeidhm agus ina bhfuil siad ag méadú fós.  Sna limistéir sin, ní bheifear in ann cíosanna a mhéadú ach faoi 4% ar a mhéad ar feadh tréimhse suas go dtí trí bliana ar fad.  Is é tionchar praiticiúil an bhirt ná gurb amhlaidh, i gcás níos mó ná 186,000 teaghlach a fhaigheann a dteach ar cíos sna limistéir sin faoi láthair, go mbeidh a gcíosanna níos ísle sna trí bliana romhainn ná a bheidís dá mbeadh cíosanna an mhargaidh i bhfeidhm fós.

Gheall an tAire go ndéanfaí athbhreithniú ar an mBeart Intuarthachta Cíosa i mí an Mheithimh 2017.  Tá an beart i bhfeidhm le 6 mhí anuas agus tá sonraí faoi phraghsanna cíosa ar fáil sa Tuarascáil Innéacs Cíosanna ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe do Ráithe 1 den bhliain 2017.  Beifear in ann, ach na sonraí sin a úsáid, a éifeachtaí atá an Beart Intuarthachta Cíosa a dhéanamh amach agus a fháil amach an gá aon athruithe a dhéanamh nó nach gá.

Tá tús curtha le hobair ar an athbhreithniú ar an mbeart. Mar sin féin, ní mór na tuairimí agus na moltaí ó raon leathan grúpaí agus daoine aonair a bhfuil baint acu leis an mbeart a chur chun feidhme agus a dtéann an beart i bhfeidhm orthu a bheith mar bhonn eolais faoin athbhreithniú.  Chun na tuairimí sin a bhailiú, tá próiseas comhairliúcháin phoiblí ar éifeachtacht agus tionchar an bhirt á sheoladh.  Déanfar na haighneachtaí a gheofar ón gcomhairliúchán a bhreithniú i gcomhthéacs an athbhreithnithe.

Conas is féidir páirt a ghlacadh ann

Tá an Roinn ag iarraidh ar aon pháirtithe leasmhara aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh chun bonn eolais a chur faoin athbhreithniú ar an mBeart Intuarthachta Cíosa agus ar chóras na gCriosanna Brú Cíosa.  Is féidir leo sin atá ag déanamh aighneachtaí an doiciméad comhairliúcháin atá ar fáil ag an nasc thíos a úsáid.  Is féidir leat faisnéis nó doiciméid bhreise a mheasann tú a bheith úsáideach a chur isteach freisin.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar dhá bhealach:

 • trí ríomhphost chuig: rentalstrategy@housing.gov.ie
 • tríd an bpost chuig:
  Athbhreithniú ar an mBeart Intuarthachta Cíosa – Próiseas Comhairliúcháin
  An Rannóg um an Margadh Cíosa agus Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe a Rialáil
  An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
  Bóthar an Bhaile Nua
  Loch Garman
  Y35 AP90

Ba cheart aighneachtaí a dhéanamh faoin 30 Meitheamh 2017.

Má tá aon cheist agat

Is féidir fiosrúchán maidir leis an gcomhairliúchán poiblí a dhéanamh le: rentalstrategy@housing.gov.ie

Téarmaí agus Coinníollacha

Tagann gach aighneacht a gheofar faoi fhorálacha an Acht um Shaoráil Faisnéise. Tá aighneachtaí faoi réir na reachtaíochta um Chosaint Sonraí freisin.

Céard a dhéanfaimid le d'fhreagairt

Tuigtear go gcuirfear na haighneachtaí a gheofar ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne mura n-iarrtar a mhalairt. Tagann gach aighneacht a gheofar faoi fhorálacha an Acht um Shaoráil Faisnéise agus reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

Category 
Sub topic 

Status History

Status - Closed
Open 
Thursday, June 15, 2017
Closing 
Friday, June 30, 2017