Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Seolann an tAire Coveney an Tríú Tuarascáil Ráithiúil ar an Dul Chun Cinn ar Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine

Published on Thursday, 01 Jun 2017
Rebuilding Ireland logo

Rinne an tUas. Simon Coveney TD, an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, foilsiú inniu (an 1 Meitheamh 2017) ar an Tríú Tuarascáil Ráithiúil ar an Dul Chun Cinn ar “Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine” a chur chun feidhme.  

Is Plean Uile-Rialtais é Atógáil Éireann atá roinnte ina 5 phríomhcholún a bhfuil mar aidhm acu:

 1. Aghaidh a thabhairt ar an easpa dídine go cuimsitheach,
 2. Soláthar na tithíochta sóisialta a mhéadú faoi 47,000 aonad faoin mbliain 2021,
 3. Aschur iomlán an tsoláthair thithíochta ar fad (tithe sóisialta, tithe príobháideacha agus tithe ar cíos) a mhéadú go 25,000 aonad sa bhliain ar a laghad faoin mbliain 2021,
 4. An earnáil cóiríochta ar cíos a fheabhsú agus a nuachóiriú, agus,
 5. An úsáid is fearr a bhaint as an stoc tithíochta reatha.

D’fháiltigh an tAire Coveney roimh fhoilsiú an tríú Tuarascáil ar an Dul Chun Cinn, rud ar fhormheas an Rialtas é. Dúirt an tAire:

“Ó thaobh an mhóimintim de, tá fianaise ann sa tuarascáil go bhfuil soláthar méadaithe á chur ar fáil ag Atógáil Éireann, cé nár cuireadh tús leis an bplean ach deich mí ó shin. Tá treocht aníos ann i ngach táscaire aschuir. Deonaíodh ceadanna pleanála le haghaidh 16,375 theach nua sa 12 mhí go dtí deireadh mhí na Nollag 2016. Is ionann é sin agus méadú 26% ó bhliain go bliain. Cuireadh Fógraí um Thosach Feidhme isteach le haghaidh 14,192 theach nua sa tréimhse 12 mhí go dtí deireadh mhí an Mhárta 2017, rud is ionann agus méadú 38% ó bhliain go bliain. Chomh maith leis sin, rinneadh 15,684 nasc BSL. Is méadú 19% ó bhliain go bliain é sin.”

Taifeadtar sa Tuarascáil an dul chun cinn a rinneadh ar 47 ngníomh shonracha sa chéad Ráithe den bhliain 2017. Díobh sin, tá 38 ngníomh curtha i gcrích nó á gcomhlíonadh de réir an sceidil.  De na naoi ngníomh nach bhfuil curtha i gcrích nó nach bhfuil á gcomhlíonadh de réir an sceidil, rinneadh dul chun cinn suntasach ar gach ceann díobh agus cuirfear i gcrích iad nó, i gcás gníomhartha ilbhliantúla leanúnacha, beidh siad á gcomhlíonadh de réir an sceidil sa bhliain 2017.

Áirítear na nithe seo leis na príomhfhorbairtí a rinneadh sna cúig cholún sa chéad Ráithe den bhliain 2017:

 • Colún 1 – Aghaidh a Thabhairt ar an Easpa Dídine:
  • cur i bhfeidhm leantach na scéime um Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine gan Dídean i mBaile Átha Cliath,
  • glacadh le tairiscintí ar 351 theach agus tugadh breis agus 203 chonradh chun críche faoi Chlár Ceannaigh Tithíochta na Gníomhaireachta Tithíochta, rud ar leithdháileadh cistiú €70m air,
  • tá saoráidí breise cóiríochta sealadaí éigeandála i bhfeidhm,
 • Colún 2 – Soláthar Tithíochta Sóisialta a Bhrostú:
  • cistiú reatha agus caipitil is fiú €1.3bn i bhfeidhm sa bhliain 2017 chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil do 21,000 teaghlach,
  • an Scéim um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta ar fáil i ngach ceann de na 31 údarás áitiúla. Leithdháileadh €153 mhilliún uirthi don bhliain 2017.
  • Clár brostaithe méadaithe tithíochta sóisialta, rud is féidir a fheiceáil sa Tuarascáil ar Staid na dTionscadal Tógála Tithíochta Sóisialta (Ráithe 1). Is féidir an tuarascáil a léamh anseo
 • Colún 3 – Tuilleadh Tithe a Thógáil:
  • Ceadaíodh 34 thionscadal ar fud 15 limistéar údaráis áitiúil faoin gCiste um Ghníomhachtú Tithíochta Bonneagair Áitiúil (LIHAF), rud a chuirfidh infheistíocht is fiú €226 mhilliún ar fáil chun 23,000 teach nua a éascú faoin mbliain 2021.
  • Rinneadh bunachar sonraí mapála cuimsitheach ina léirítear tailte faoi úinéireacht phoiblí i limistéir thábhachtacha a fhoilsiú ar www.rebuildingireland.ie.
  • Tá ag éirí go geal leis an Scéim um Chabhair le Ceannach. Rinne 4,500 duine iarratas uirthi agus fuarthas breis agus 1,000 éileamh faoi dheireadh na chéad ráithe den bhliain 2017.
 • Colún 4 – Feabhas a Chur ar an Earnáil Cóiríochta ar Cíos:
  • Ainmníodh dhá limistéar eile (Maigh Nuad agus an Cóbh) mar Chriosanna Brú Cíosa - tá 57% de thionóntachtaí ar fud na tíre (186,000 teaghlach atá ag fáil teach ar cíos) ag baint tairbhe anois as intuarthacht cíosa.
 • Colún 5 – Leas a Bhaint as an Tithíocht Reatha:
  • Rinne an Ghníomhaireacht Tithíochta cur i gcrích ar Straitéis um Thithíocht Fholamh a Athúsáid a dhréachtú. Tá an straitéis á breithniú faoi láthair ag an Roinn Tithíochta, i gcomhairle le Ranna ábhartha eile, d’fhonn plean straitéiseach atá dírithe ar ghníomhartha agus is féidir a chur chun feidhme go réidh a chur ar aghaidh chuig an Rialtas le haghaidh plé i mí an Mheithimh 2017.
  • Deimhnítear sa suirbhé is déanaí ar Fhorbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe gur réitíodh 248 bhforbairt eile go hiomlán sa dá mhí dhéag ó rinneadh an suirbhé roimhe. Sainaithníodh sa suirbhé gurb ann do 1,300 teach a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh tithíocht shóisialta.

Dúirt an tAire:

“Ábhar misnigh atá sa tuarascáil ar an dul chun cinn.  Is amhlaidh sin a bhuí le comhiarrachtaí na Ranna Rialtais, na nGníomhaireachtaí Rialtais, na nÚdarás Áitiúil agus na gComhlachtaí Tithíochta Ceadaithe lena mbaineann i gcomhar le geallsealbhóirí san earnáil tionsclaíochta agus san earnáil tithíochta atá ag tabhairt tacaíocht don Phlean Gníomhaíochta, le linn dóibh cur chuige a ghlacadh atá dírithe ar réitigh agus na gníomhartha ar aontaigh an Rialtas iad a chomhlíonadh.  Ní féidir linn géilleadh don bhogás, áfach. Is dúshlán ollmhór é an dúshlán tithíochta go fóill, tá teaghlaigh faoi bhrú ollmhór fós agus is mó go mór an t-éileamh ná an soláthar fós.  Ní mór dúinn leanúint le hobair le chéile chun an dúshlán sin a shárú. Is féidir linn déanamh amhlaidh ach cur chun feidhme a bhrú chun cinn go práinneach agus go diongbháilte”.

Tá Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine – An Tríú Tuarascáil Ráithiúil ar an Dul Chun Cinn ar fáil anseo:

 http://rebuildingireland.ie/news/rebuilding-irelands-third-quarterly-progress-report/.

CRÍOCH
#RebuildingIreland

@RebuildingIrl

Category