Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Na Sonraí is Déanaí ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe agus an Comhairliúchán ar an Athbhreithniú ar an mBeart Intuarthachta Cíosa

Published on Thursday, 15 Jun 2017
Minister Eoghan Murphy TD

Thug an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil na sonraí is déanaí ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe dá haire inniu (an 15 Meitheamh 2017). Léirítear sna sonraí go bhfuil maolú ann ar leibhéil chíosa sa tír agus go bhfuil laghdú beag tagtha orthu i mBaile Átha Cliath. Tá na sonraí ráithiúla is déanaí seo ar na chéad sonraí a foilsíodh ó thug an Rialtas bearta nua intuarthachta cíosa isteach i mí na Nollag 2016.

Tugadh an Beart Intuarthachta Cíosa isteach chun srian a chur leis na méaduithe cíosa sna limistéir sin den tír ina bhfuil na cíosanna is airde i bhfeidhm agus ag méadú fós agus ina bhfuil na deacrachtaí is mó ag teaghlaigh cóiríocht inacmhainne a aimsiú.  Sna limistéir sin, ar a dtugtar Criosanna Brú Cíosa, ní féidir cíosanna a mhéadú ach faoi 4% ar a mhéad sa bhliain ar feadh tréimhse trí bliana.

Cuireadh an beart chun feidhme i mBaile Átha Cliath agus i gCathair Chorcaí lom láithreach toisc gur comhlíonadh na critéir iontu cheana féin. Rinneadh 12 Thoghlimistéar Áitiúla eile i gCathair na Gaillimhe agus i gContae Chorcaí, i gContae Chill Dara, i gContae na Mí agus i gContae Chill Mhantáin a ainmniú mar Chriosanna Brú Cíosa i mí Eanáir. Leathnaíodh an beart arís eile chuig Toghlimistéir Áitiúla Mhaigh Nuad agus an Chóibh i mí an Mhárta.

Cumhdaítear le hainmniúcháin Chriosanna Brú Cíosa 57% de na tionóntachtaí uile sa tír anois, rud a chuimsíonn níos mó ná 186,000 teaghlach.  Is é an toradh praiticiúil atá air gurb eol go díreach do na daoine a ghlacann tithe ar cíos sna limistéir sin an t-uaschíos a bheidh orthu a íoc thar an gcéad trí bliana eile. Tá bóthar fada romhainn go fóill. Léirítear go páirteach sna figiúirí a d’fhoilsigh an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe inniu an dea-thionchar atá á imirt ag an Straitéis don Earnáil Cóiríochta ar Cíos de chuid an Rialtais ar bhoilsciú a mhaolú sa mhargadh cóiríochta ar cíos agus ar intuarthacht áirithe a chur ar fáil do thionóntaí agus d’úinéirí talún.

Léirítear sonraí do Bhaile Átha Cliath i dtuarascáil a d’fhoilsigh Daft.ie le déanaí. Tugtar le tuiscint iontu go bhfuil laghdú tagtha ar ráta na méaduithe cíosa ó ainmníodh é mar Chrios Brú Cíosa i mí na Nollag 2016.  Mar an gcéanna, d’eisigh an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe an Tuarascáil Innéacs Cíosa don chéad Ráithe den bhliain 2017 ar maidin. Léirítear inti freisin go bhfuil ráta na méaduithe cíosa ag moilliú sa tír agus go bhfuil laghdú beag tagtha air i mBaile Átha Cliath.

Chomh maith leis sin, d’fhógair an Roinn go bhfuiltear ag seoladh comhairliúchán poiblí ar an athbhreithniú ar an mBeart Intuarthachta Cíosa agus ar chóras na gCriosanna Brú Cíosa a tugadh isteach i mí na Nollag anuraidh. Beidh na haighneachtaí a gheofar ón gcomhairliúchán poiblí ina mbonn eolais faoin athbhreithniú ar an mbeart, rud atá ar siúl faoi láthair.

Le roinnt bheag míonna anuas, chuir an tAire Tithíochta atá ag dul as oifig (an tAire Coveney) in iúl go ndéanfadh an Roinn athbhreithniú ar an mBeart Intuarthachta Cíosa i mí an Mheithimh 2017. Faoin am sin, beidh na bearta i bhfeidhm ar feadh 6 mhí. Ina theannta sin, beidh fáil ar shonraí ón Tuarascáil Innéacs Cíosa ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe do Ráithe 1 den bhliain 2017.  Beifear in ann, ach na sonraí is déanaí sin a úsáid, a éifeachtaí atá an Beart Intuarthachta Cíosa a dhéanamh amach agus a fháil amach an gá aon athruithe a dhéanamh, mar shampla athruithe ar an bpróiseas ainmniúcháin, nó nach gá.

Cé go gcuirfear na sonraí sin go léir san áireamh le linn an athbhreithnithe, is cuid thábhachtach den phróiseas athbhreithnithe a bheidh i seoladh an phróisis chomhairliúcháin.

Tá tuilleadh sonraí faoin doiciméad comhairliúcháin agus rochtain air ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag www.housing.gov.ie.  Beidh an comhairliúchán ar siúl go dtí an 30 Meitheamh 2017.

CRÍOCH

Category 
Sub topic