Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Creat foilsithe ag an Aire Murphy chun Sábháilteacht ó Dhóiteán a fheabhsú in Árais Chónaithe a bhfuil imní fúthu

Published on Friday, 25 Aug 2017
Minister Eoghan Murphy

Tá creat foilsithe ag an Aire Eoghan Murphy,T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil inniu, Dé hAoine an 25 Lúnasa 2017, chun Sábháilteacht ó Dhóiteán a fheabhsú in Árais Chónaithe a bhfuil imní fúthu.

D'fháiltigh an tAire roimh fhoilsiú an Chreata agus dúirt go "gcuirfidh an Creat comhairle agus treoir atá fíor-riachtanach ar fáil d'úinéirí atá ina gcónaí in árais a bhfuil sábháilteacht ó dhóiteán ina hábhar imní agus go mbeidh sé ina chabhair freisin ag comhairleoirí chun straitéisí a fhorbairt chun cur ar chumas daoine fanacht ina gcuid tithe féin".

Tá sé beartaithe go mbainfeadh úinéirí agus áititheoirí leas as an gCreat mar threoir sa chás go dtabharfaí easnaimh sábháilteachta dóiteáin faoi deara nó ar cúis imní iad.  Beidh sé ina chabhair ag comhairleoirí gairmiúla chun straitéisí a cheapadh chun sábháilteacht ó dhóiteán a fheabhsú agus chun chinntiú go bhfuiltear ag comhlíonadh na Rialachán Foirgnníochta cuí.  Níl sé i gceist go gcuirfí an creat i bhfeidhm ach amháin sa chás nach bhfuiltear ag comhlíonadh Rialacháin Foirgníochta.

Críoch

Nótaí d'Eagarthóirí:

 • Tá an Creat ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag  http://www.housing.gov.ie/housing/building-standards/fire-safety/framework-enhancing-fire-safety-dwellings-where-concerns-arise
 • Sa Chreat chun sábháilteacht ó dhóiteáin a fheabhsú in árais chónaithe a mbíonn imní fúthu tugtar:
  • míniú ar an gcreat reachtúil a rialaíonn sábháilteacht ó dhóiteán, is iad sin an tAcht um Rialú Foirgníochta,1990 go 2014 agus an tAcht Seirbhísí Dóiteáin1981 & 2003, agus na freagrachtaí atá ar úinéirí, dearthóirí, tógálaithe, áititheoirí agus údaráis aitiúla;
  • réimse beart a laghdóidh aon bhaol agus a fheabhsóidh leibhéal sabháilteachta dóiteáin san áit a dtarlóidh easnaimh i dtithe cónaithe, árasáin agus /nó comhlimistéir na bhfoirgneamh árasán; agus
  • modheolaíocht do mheasúnú riosca dóiteáin do chomhairleoirí gairmiúla chun tosaíocht a thabhairt do ghníomhartha feabhais a chaithfear a dhéanamh ar áras bunaithe ar chóras rátála soilse tráchta glas, ómra agus dearg, ag brath ar an riosca ina iomlán.
 • Leagtar síos i gCuid B den Dara Sceideal de na Rialacháin Foirgníochta na híoschaighdeáin reachtúla do shábháilteacht dóiteáin atá riachtanach do dhearadh agus do thógáil foirgneamh nua, do shíneadh ar fhoirgnimh atá ann cheana,  chomh maith le hathrú ar ábhar agus athruithe áirithe ar úsáid fhoirgneamh atá ann cheana chun sábhailteacht daoine san fhoirgneamh agus sa cheantar maguaird a chinntiú.
 • De réir na nAchtanna um Rialú Foirgníochta,1990 go 2014,tá an phríomhfhreagracht maidir le comhlíonadh cheanglais na Rialachán Foirgíochta ar na húinéirí, ar na dearthóirí agus ar thógálaithe na bhfoirgneamh.
 • Baineann forfheidhmiú na Rialachán Foirgníochta leis na 31 údarás rialaithe tógála áitiúil a bhfuil cumhachtaí forleathana cigireachta agus forfheidhmithe acu de réir na nAchtanna. Mar sin féin, ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt d'úinéirí agus d'áititheoirí a bhí ag cur fúthu i bhfoirgnimh a raibh imní fúthu i dtaobh ceanglais sábháilteachta dóiteáin a chomhlíonadh, d'ordaigh an tAire Comhshaoil, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ag an am go ndéanfadh saineolaí neamhspleách ar shábháilteacht ó dhóiteán athbhreithniú chun creat a fhorbairt a d'fheilfeadh do chách.
 • Ba é an saineolaí neamhspleách ar Shábhailteacht Dóiteáin (Eamon Boyle & Associates) a rinne an t-athbhreithniú.   Grúpa Stiúrtha a ghairm Comhairle Chontae Chill Dara a rinne an maoirsiú air, i gcomhar leis an Roinn agus a bhí faoi chathaoirleacht Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae Chorcaí.  
Category 
Sub topic