Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fáilteoidh an tAire Murphy roimh thograí tithíochta sóisialta do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta tithíochta acu

Published on Tuesday, 08 Aug 2017
Rebuilding Ireland logo

Fáilteoidh an tUasal Eoghan Murphy, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil roimh bhabhta eile tograí tithíochta ó Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta chun cóiríocht neamhspleách a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta tithíochta acu. Tá maoiniú lena aghaidh seo ar fáil tríd an Scéim Cúnaimh Caipitil agus tá, go dtí seo, os cionn 130 tionscadal tógála ceadaithe agus ar na bacáin agus iad ag soláthar os cionn 1,200 teach sóisialta do chuid de na daoine is leochailí inár sochaí lena n-áirítear daoine scothaosta, daoine gan dídean agus daoine faoi mhíchumas.

Tá críoch ag teacht le tionscadail faoin Scéim Cúnaimh Caipitil faoinar thóg Clúid tithíocht ag Lóiste Broome i mBaile Átha Cliath 7, Iontaobhas Peter Mc Verry ag Cúirt Naomh Agatha, Baile Átha Cliath 1, Respond ag Carraig Mhachaire Rois agus Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann i mBéal an Mhuirthead, Co Mhaigh Eo.

Dúirt an tAire Murphy: “Cabhróidh an cuireadh seo ar thionscadail nua faoin Scéim Cúnaimh Caipitil, in éineacht lena bhfuil ar na bacáin cheana, an leas is mó agus is féidir a bhaint as Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta chun riachtanais tithíochta a chomhlíonadh. Is mian linn go mbeadh soláthar tithíochta ann ar fud gach réimse de thithíocht shóisialta, agus maidir le sciath-thithíocht do na daoine is leochailí inár sochaí, tá sé d'acmhainn ag na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta tacaíochtaí d'ardchaighdeán a chur ar fáil."

Déanfaidh na hÚdaráis Áitiúla 'Gairm Tograí ' a eisiúint chun tograí breise tógála agus fála a fháil ó na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta le dhul i ngleic leis an riachtanas tábhachtach seo. Tá an 'Gairm Tograí' nua seo faoin Scéim Cúnaimh Caipitil á déanamh i gcomhthéacs Atógáil na hÉireann, Plean Gníomhaíochta an Rialtais do Thithíocht agus Easpa Dídine. Ta €66 milliún curtha ar leataobh le tithíocht a fhorbairt i mbliana faoin Scéim - €37 milliún an caiteachas a rinneadh faoin scéim in 2016.

Dúirt an tAire go “Léiríonn tionscadail na Scéime Cúnaimh Caipitil atá ag teacht chun tosaigh anois an t-ardchaighdeán tithíochta atá á chur ar fáil. Is mian linn cur leis an líon tionscadal atá ann faoi láthair ionas go mbeidh cuid mhór againn sna blianta beaga atá romhainn. Go deimhin, tá súil agam go mbeidh os cionn 1,000 sciath-theach atá á dtógáil faoi láthair faoi Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta críochnaithe chomh luath agus is féidir. Tá an cistiú ar fáil agus déanfaidh gach ceann de na tionscadail seo difríocht mhór do shaol na dtionóntaí a mbeidh cónaí orthu iontu"

Thug an tAire aitheantas don mhéid atá déanta ag Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta go dtí seo maidir le soláthar agus bainistíocht ar thithíocht shóisialta; tá aitheantas faoi leith faighte acu ó Atógáil na hÉireann.   Agus iad ag obair i gcomhar le húdaráis áitiúla déanann an ról atá acu tithíocht a chur ar fáil faoin Scéim Cúnaimh Caipitil a chinntiú go gcloífear le tosaíochtaí Rialtais maidir le tithíocht agus le saol daoine a bhfuil riachtanais faoi leith acu a fheabhsú.

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

Déanann an Scéim Cúnaimh Caipitil cistiú suas go 100% a chur ar fáil le haghaidh cóiríochta atá oiriúnach do dhaoine a bhfuil catagóir tithíochta faoi leith uathu, daoine scothaosta, daoine faoi mhíchumas intleachta nó fisiciúil agus daoine gan dídean san áireamh.

Déanfaidh an cistiú atá ar fáil faoin Scéim Cúnaimh Caipitil forbairt ar chlár tógála suntasach agus/nó sealbhú ar fhoirgnimh tógtha a éascú. Fáilteoidh Údaráis áitiúla roimh thograí ó Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta agus ansin déanfar iad a mheas lena gceadú bunaithe ar riachtanas tithíochta agus luach ar airgead.