Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Líon na nDaoine Gan Dídean i Mí Lúnasa Foilsithe - An tAire Murphy

Published on Friday, 29 Sep 2017
Rebuilding Ireland logo

Is tosaíocht i gcónaí ag an Rialtas aghaidh a thabhairt ar easpa dídine agus tá gach páirtí leasmhar fós ag déanamh gach iarrachta chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

Cé gur tháinig méadú 13 teaghlach ar líon na dteaghlach gan dídean ar fud na tíre i mí Lúnasa, tá laghdú 32 teaghlach ar líon na dteaghlach gan dídean i mBaile Átha Cliath. Ó tharla gur tháinig 102 duine breise i láthair i mBaile Átha Cliath, 134 an laghdú iomlán atá ar líon na dteaghlach gan dídean i mBaile Átha Cliath. Cuideoidh na moil/áiseanna teaghlaigh breise, nuair a osclóidh siad sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn, chun freastal ar riachtanais na dteaghlach atá i gcóiríocht éigeandála.

Anuraidh, d'éirigh linn 3,000 teaghlach a bhí gan dídean a chur i dtionóntachtaí inbhuanaithe. D'éirigh linn cóiríocht a fháil do thuairim is 1,800 teaghlach a bhí gan dídean sna chéad sé mhí den bhliain.

Leanfaidh an Roinn agus na húdaráis áitiúla ag obair go dlúth, go tapa agus go gníomhach chun réitigh eile a aithint a oibreoidh chun cúnamh a thabhairt do dhaoine agus do theaghlaigh atá sa chás achrannach seo.

Tá €5.3 billiún, an méid is mó fós, curtha go leataobh dár gcuid pleananna tithíochta agus easpa dídine as seo go dtí an bhliain 2021.  Tá athbhreithniú á dhéanamh ar na pleananna sin faoi láthair i bhfianaise a bhfuil feicthe againn le bliain agus déanfar níos mó sonraí ina leith sin a fhógairt go gairid lena phlé agus lena chomhaontú san Oireachtas.

Tá figiúirí mhí Lúnasa le fáil anseo www.housing.gov.ie

CRÍOCH

11/8/2017.

Nótaí d'eagarthóirí

 • In 2016, chuireamar réitigh tithíochta sóisialta ar fáil do 19,000 líon tí - lena n-áirítear 5,000 teach a tháinig faoi na cláir thógála, fála agus tithe folmha. €935m a caitheadh leo.
 • I mbliana, táthar ag súil go mbainfimid 21,000 réiteach tithíochta amach agus €1.35 billiún an caiteachas a bheidh i gceist.
 • Faoi láthair, tá 607 teach sóisialta á bhforbairt againn agus beidh os cionn 10,000 teach ar fáil mar thoradh air sin. As an bhfigiúr sin, tá 63 forbairt ar an láthair a chuirfidh 2,400 teach sóisialta ar fáil.
 • Is tosaíocht ag an rialtas cur leis an soláthar tithíochta agus dul i ngleic leis an bhfadhb tithíochta agus tá maoiniú substaintiúil curtha ar fáil. I mbliana, beidh €1.3 billiún á chaitheamh ar Thithíocht Shóisialta.  Tá Atógáil na hÉireann ag cur caiteachas €5.3 billiún ar fáil do 47,000 teach sóisialta breise as seo go dtí an bhliain 2021.
 • Is é an tAire Murphy a dhéanfaidh Plean Gníomhaíochta Atógáil na hÉireann a athbhreithniú sna míonna amach romhainn agus é mar aidhm aige gníomhartha nua agus breise a fheabhsóidh an soláthar tithíochta atá ar fáil ar fud gach tionachta a aithint, le béim ar leith ar thithíocht shóisialta agus inacmhainne.
 • Seoladh an chéim comhairliúcháin phoiblí an Aoine an 21 Iúil agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí inniu (Dé hAoine an 11 Lúnasa).
 • Mar chuid den phróiseas athbhreithnithe, a bhfuil sé i gceist ag an Aire é a chríochnú faoi Mheán Fómhair, tá sé iarrtha aige ar an Roinn díriú ach go háirithe ar an tsaincheist leathan maidir le inacmhainneacht tithíochta agus mar a fhéadfaimid cabhrú le tuilleadh líonta tí rochtain a fháil ar thithíocht inacmhainne, agus nach gcosnóidh an tithíocht sin níos mó ná an tríú cuid den ioncaim atá acu, go hidéalach.
 • Níos mó tithíochta a fháil an réiteach atá ar an gcuid is mó de na dúshláin tithíochta atá againn.  Tá an Rialtas thar a bheith dírithe air seo agus táimid ag cur dlús le réimse leathan tionscnamh agus scéimeanna ar fud gach tionachta - sóisialta, ar cíos agus le ceannach - chun cur leis an ngníomhaíocht go mbeidh siad ag na leibhéil atá de dhíth chun an t-éileamh tithíochta atá ann faoi láthair, agus a bheidh ann amach anseo, a bhaint amach (In 2014, bhí an ESRI ag meas gurbh ionann sin agus 25,000 teach in aghaidh na bliana, cé gur léirigh taighde a rinne an Institiúid le gairid "gurb ionann an t-éileamh fadtéarmach ar thithíocht i ngeilleagar na hÉireann anois agus idir 30,000 agus 35,000 teach in aghaidh na bliana").
 • Trí na gníomhartha éagsúla faoi Atógáil na hÉireann, Plean Gníomhaíochta ilshraitheach an Rialtais ar Thithíocht & ar Easpa Dídine, tá na coinníollacha agus an timpeallacht cheart á gcruthú againn chun an méid tithíochta atá ar fáil a mhéadú, go háirithe i gcathracha agus i mbailte móra, agus chun iomaíochas i measc forbróirí a spreagadh.
 • Tá ríthábhacht anois le soláthar tithíochta ar an scála atá de dhíth. Níl Atógáil na hÉireann i bhfeidhm ach le bliain anuas agus le linn an dá mhí dhéag sin, glacadh réimse gníomhartha a mbeidh fíorthionchar agus tionchar suntasach acu ar an soláthar tithíochta.
 • Ach is é nádúr an mhargaidh tithíochta go dtógfaidh sé am sula mbeidh a thionchar le brath i dtéarmaí soláthar substaintiúil tithíochta a bheith tógtha agus iad a bheith ar fáil ansin lena gceannach nó lena fháil ar cíos.
 • Chomh maith leis an mbuiséad tithíochta ollmhór a bheidh le leithroinnt as seo go dtí an bhliain 2021 chun 47,000 teach sóisialta breise a chur ar fáil, táimid ag cur dlús freisin le réimse príomhghníomhartha chun an soláthar a spreagadh agus treallús chur faoi:  An Ciste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú a chuirfidh €226m ar fáil i ndáil le hobair infreastruchtúir chumasaithe chriticiúil chun 23,000 teach nua a chur ar fáil faoi 2021, ar 34 mhórláithreán i 15 údarás áitiúil.
Category 
Topic