Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Sonraí ar thuilleadh dul chun cinn atá déanta ar na Scéimeanna Tithíochta Sóisialta, lena n-áirítear 2,700 teach atá á dtógáil, foilsithe ag an Aire Murphy

Published on Friday, 29 Sep 2017
Rebuilding Ireland logo

D'fhoilsigh an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D. inniu, (an 29 Meán Fómhair, 2017) liosta nuashonraithe de stádas na scéimeanna tógála tithíochta sóisialta atá ar bun ar fud na tíre. Is i mBealtaine, 2017 a foilsíodh an liosta stádais deiridh.

“Inniu, tá Tuarascáil Stádais maidir le Tógáil Tithíochta Sóisialta nuashonraithe – ar an tréimhse suas go dtí deireadh Ráithe 2 na bliana seo á fhoilsiú agam. Liosta é seo de gach tionscadal tógála tithíochta sóisialta atá ceadaithe nó atá á dtógáil faoi láthair nó atá á ndearadh agus á bhforbairt - agus tá tionscadail atá tugtha chun críche ó 2016, nuair a cuireadh tús le Atógáil na hÉireann san áireamh ann freisin.

Táimid ag iarraidh go mbeidh a fhios ag gach duine faoin méid atá ar bun againn sa réimse chriticiúil seo chun tithe sóisialta nua a thógáil. Léireoidh foilsiú an liosta seo de na tionscadail tógála ar fad do mo chomhghleacaithe san Oireachtas, do Chomhairleoirí Tofa, don phobal, agus do na meáin na háiteanna ar ceadaíodh na tionscadail tógála seo agus an dul chun cinn atá á dhéanamh ina leith", a dúirt an tAire Murphy.

"Bhí an oiread cainte sna meáin agus go polaitiúil ar chomh tábhachtach is atá sé tithe sóisialta nua a thógáil agus theastódh uainn go dtarlódh sé sin laistigh de roinnt seachtainí, nó cúpla mí. Cé go bhfuil maoiniú ollmhór curtha ar leataobh againn chun na críocha sin - €5.35 billiún - tógfaidh sé am na tithe sóisialta nua sin a sholáthar, go háirithe nuair a ghlactar an bhéim atáimid a chur ar dhea-phleanáil fadtéarmach san áireamh.  Ar an dea-uair, tá tús agus críoch á chur le níos mó tionscadal ar an láthair gach mí agus eochracha na dtithe nua sin á dtabhairt do dhaoine ar an liosta feithimh. Is é sin an príomhchuspóir atá againn, agus trí na tionscadail seo, tá an dul chun cinn atá de dhíth á fheiceáil níos minicí", a dúirt an tAire Murphy freisin.

Is í seo an tríú Tuarascáil ar Stádas Tógála Tithíochta Sóisialta atá foilsithe agus ó foilsíodh an tuarascáil deiridh, ar an tréimhse go dtí ráithe 1 de 2017, tá líon na dtionscadal tógála atá san áireamh ardaithe ó bheagán le cois an 600 go dtí beagnach 700 scéim, nó céimeanna de scéimeanna. Tá líon na dtithe sóisialta aonair, nua atá á soláthar faoi na tionscadail sin ardaithe freisin ó os cionn 10,000 go dtí os cionn 11,000, agus tá an figiúr sin ag ardú an t-am ar fad.

Tá os cionn 100 tionscadal ar an liosta sin tugtha chun críche anois. Tá os cionn 1,100 teach nua anois againn, agus tá tionóntaí ag cur fúthu anois sa chuid is mó acu sin. Tá 160 tionscadal eile ar an láthair agus á dtógáil i láthair na huaire, agus cuirfidh na tionscadail sin tuairim is 2,700 teach nua ar fáil.

"Tá sé ráite agam le gach údarás áitiúil atá i gceist go bhfuil maoiniú ar fáil chun tacú lena ngníomhaíochtaí tithíochta sóisialta nua agus nach ngabhfaimid siar ar an ngealltanas a thugamar agus go leanfaimid orainn go díograiseach ag iarraidh tithe sóisialta nua a sholáthar chomh tapa agus is féidir linn, agus go gcuirfear na tithe sin ar fáil ar bhealach a neartóidh  pobail agus a sheachadfaidh gach a dteastaíonn ónár gcuid saoránach" a dúirt an tAire Murphy.  "Agus an tógáil ag dul ar aghaidh, táimid ag baint úsáide as réimse bealaí soláthar eile chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil, lena n-áirítear leas a bhaint as maoin fholamh, maoin fheiliúnach atá ar an margadh a cheannach, agus maoin nua a fháil faoi chomhaontuithe léasa fadtéarmacha."

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

Cad atá sa Tuarascáil seo?

Áirítear sa Tuarascáil seo sonraí ar gach tionscadal tógála arna leagan amach de réir cláir agus údaráis áitiúil. Léirítear inti an dul chun cinn atá déanta ag gach céim de shaolré an tionscadail, idir thionscadail nach bhfuiltear ach ina dtús agus thionscadail atá tugtha chun críche.

Áirítear sa soláthar seo:

 • Tógáil arna déanamh ag Údaráis Áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta
 • Tionscadail Athnuachana,
 • Tionscadail na Scéime Cúnaimh Caipitil (CAS) - a sholáthraíonn saintithíocht shóisialta do ghrúpaí áirithe, daoine faoi mhíchumas agus daoine scothaosta,
 • Tionscadail Mhearsholáthair, agus,
 • Tionscadail arna mhaoiniú faoin tSaoráid Léasaithe Réamhíocaíochta Caipitil - áit a bhfaigheann Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta  suim roimh ré ón Státchiste, a bhfaigheann siad an chuid eile de ar iasacht agus a bhfaigheann siad íocaíochtaí leanúnacha ón Státchiste (Comhaontuithe Íocaíochta agus Infhaighteachta).

Ní áirítear sa Tuarascáil seo:

 • Tionscadail faoin gclár Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí um Thithíocht Shóisialta,
 • Tithe folmha - tithe ar athchóirigh Údaráis Áitiúla iad (2,300 teach in 2016),
 • Éadálacha.

Ar an iomlán, tá 697 scéim liostaithe amhail deireadh R2 2017, chun 11,049 teach a chur ar fáil.

Tá na Scéimeanna liostaithe de réir Údarás Áitiúil agus na céime ag a bhfuil siad sa phróiseas ceadaithe 4 Chéim.

 • Tá 180 acu @ Céim 1 (ag cur 2,804 teach ar fáil)
 • Tá 104 acu @ Céim 2 (ag cur 1,512 teach ar fáil)
 • Tá 49 acu @ Céim 3 (ag cur 649 teach ar fáil)
 • Tá 92 acu @ Céim 4 (ag cur 2,267 teach ar fáil)
 • Tá 162 acu ar an láthair (ag cur 2,711 teach ar fáil)
 • Tá 84 acu tugtha chun críche (ag cur 1,106 teach ar fáil)

Déanfar an Tuarascáil a nuashonrú agus a fhoilsiú gach ráithe.

Atógáil na hÉireann: An Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine

Plean Uile-Rialtais é Atógáil na hÉireann, a bhfuil maoiniú ar fiú €5.35 billiún é, atá roinnte i 5 phríomhcholún a bhfuil sé mar aidhm acu:

1.         Aghaidh a thabhairt go cuimsitheach ar easpa dídine;

2.         Soláthar na tithíochta sóisialta a ardú 47,000 aonad faoin mbliain 2021,

3.         Aschur iomlán gach soláthar tithíochta (tithe sóisialta, tithe príobháideacha agus tithe ar cíos) a mhéadú go dtí 25,000 aonad ar a laghad in aghaidh na bliana faoin mbliain 2021,

4.         An earnáil cíosa a fheabhsú agus a nuachóiriú, agus,

5.         An úsáid is fearr a bhaint as an stoc tithíochta

Tá plean Atógáil na hÉireann agus na tuarascálacha ráithiúla lena mbaineann ar fáil lena léamh agus lena n-íoslódáil ar www.rebuildingireland.ie

Lean ar Twitter muid chun an t-eolas is deireanaí a fháil: @RebuildingIrl  #RebuildingIreland

Tabhair 'Like' dúinn ar Facebook: https://www.facebook.com/RebuildingIreland