Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Dréacht- Chlár Gníomhaíochta maidir le Níotráití – Comhairliúcháin Poiblí ar Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus ar Mheasúnú Cuí

Tá an ceathrú dréacht-Chlár Gníomhaíochta maidir le Níotráití na hÉireann foilsithe ag an Roinn agus cuirfear fáilte roimh aighneachtaí agus tuairimí ar an dréacht-Chlár le linn tréimhse comhairliúcháin poiblí a mhairfidh ceithre seachtaine.

Cén fáth a bhfuilfimid ag seoladh Comhairliúcháin Poiblí?

I gcomhréir leis an Treoir um Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) 2001/42/EC, mar atá sé trasuithe sa dlí in Éirinn, tá tuarascáil comhshaoil MST agus athchoimre neamhtheicniúil ullmhaithe maidir leis na héifeachtaí  comhshaoil ar dhócha iad a theacht as an dréacht-Chlár a chur i bhfeidhm. Freisin, tá Ráiteas Tionchair Natura ullmhaithe ar mhaithe le fáil amach an mbeadh tionchar suntasach ag an dréacht-Chlár ar aon suíomh ainmnithe le haghaidh caomhnú mar chuid de líonra Natura 2000.

Conas páirt a ghlacadh?

Tá an Roinn ag tabhairt cuireadh d’aon pháirtithe leasmhara aighneachtaí a dhéanamh chun cur leis an eolas a thacóidh leis an bpróiseas reachtaíochta. Chun páirt a ghlacadh, seol do thuairimí nó d’aighneachtaí chuig waterquality@housing.gov.ie roimh mean lae Dé Máirt 28 Samhain 2017. Ba choir go mbeadh d’aighneacht scríofa ar an dréacht-Chlár, nó ar thuarascálacha gaolmhara, i bhformáid “Word” más féidir

Mar mhalairt ar sin, is féidir freagraí a sheoladh tríd an bpost chuig: Comhairliúcháin ar an gClár Gníomhaíochta maidir le Níotráití, An Rannóg Cáilíochta Uisce, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Tithe an Rialtais, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman. Y35 AP90

Is féidir dréacht-chóip den cheathrú Clár Gníomhaíochta maidir le Níotráití, agus tuarascálacha gaolmhara, a íoslódáil anseo nó is féidir é a scrúdú ag oifigí na Roinne le linn na huaireanta oifige, 9.30am go 5pm, Dé Luain go Dé hAoine. Déan cliceáil le do thoil ar an nasc thíos dar teideal “Documents” chun teacht ar na cáipéisí cuí.

Téarmaí agus Coinníollacha

Is amhlaidh, maidir le gach aighneacht agus tuairim a chuirfear faoi bhráid na Roinne ina leith seo, go bhféadfar iad a eisiúint faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, agus faoi Rialachán na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol), 2007-2014. Tá aighneachtaí faoi réir na reachtaíochta um Chosaint Sonraí freisin.

Cad a dhéanfaimid le do chuid tuairimí?

Tabhair faoi deara go bhféadfar aighneachtaí agus tuairimí arna bhfáil a fhoilsiú ar an suíomh Gréasáin seo mura n-iarrtar a mhalairt. Is ar na daoine atá ag déanamh aighneachtaí atá an dualgas gan ábhar príobháideach a chur ar áireamh i gcorp a n-aighneachta.

Category 
Topic 

Status History

Status - Closed
Open 
Friday, October 27, 2017
Closing 
Tuesday, November 28, 2017