Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ráiteas ón Aire Murphy – Líon na nDaoine Gan Dídean i Meán Fómhair

Published on Thursday, 26 Oct 2017
Rebuilding Ireland logo

I mBaile Átha Cliath, don dara mí as a chéile – agus don chéad uair le trí bliana – táimid ag cur níos mó teaghlach isteach i dtithíocht atá slán agus inbhuanaithe ná mar atá á dtógáil isteach ag na seirbhísí éigeandála cóiríochta.

Is dul chun cinn é sin agus fáiltím roimhe. Agus tiocfaidh feabhas ar rudaí de réir mar a thógfaimid níos mó tithe agus a chuirfimid leis na tacaíochtaí HAP/ÍCT (Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta), mar a gealladh i mBuiséad 2018.

Ar an drochuair, tá teaghlaigh agus daoine aonair fós ag teacht faoi bhráid na seirbhísí éigeandála cóiríochta. Tá 690 teaghlach fós in óstáin – agus fad a bheidh teaghlach amháin fiú ag fanacht in óstán nó i gCóiríocht Leaba & Bricfeasta is ceann an iomarca é – ach fós is laghdú suntasach é seo ón mbuaicphointe faoi Mhárta níos luaithe i mbliana, nuair a bhí 871 teaghlach in óstáin nó i gcóiríocht Leaba & Bricfeasta. Is laghdú 20% é seo ar líon na dteaghlach in óstáin agus táim ag obair leis na páirtithe leasmhara ar fad lena chinntiú go dtiocfaidh tuilleadh laghdaithe ar na figiúirí seo sna míonna seo romhainn.

Is mór is fiú go bhfuil 5 mhol nua teaghlach i mBaile Átha Cliath agus 3 mhol nua eile i Luimneach agus Corcaigh le cur le clár inleathnaithe na mol atá againn faoi dheireadh na bliana; beidh cóiríocht do 180 teaghlach ar a laghad sna moil seo. Leanfaimid ag bogadh teaghlach amach as óstáin agus isteach i moil. Agus níos tábhachtaí, leanfaimid ag bogadh teaghlach isteach i dtithíocht chomh maith. Tá moil níos fearr ná óstáin ach níl iontu ach céadfhreagairt.

Go náisiúnta, tá ardú beag ar líon na dteaghlach atá ag baint leasa as seirbhísí éigeandála cóiríochta le 89 teaghlach ag teacht chun cinn i Meán Fómhair ach tá an treocht fhoriomlán ag teacht anuas ansin leis. Tá an ráta méadaithe idir Iúil agus Lúnasa (1.8%) go náisiúnta, i bhfad níos ísle ná an meán don trí mhí roimhe sin (4.8%). 

Leanfaidh mo Roinn, údaráis áitiúla agus comhlachtaí formheasta tithíochta ag obair go dlúth, go tapa agus go gníomhach chun breis réitigh a aithint a oibreoidh chun cuidiú le daoine agus le teaghlaigh atá ag fulaingt de bharr easpa dídine.

Sna céad sé mhí den bhliain seo bhí os cionn 2,000 cás ina ndeachaigh daoine ó bheith gan dídean mar sin táimid ar an mbealach go maith os cionn na 3,000 cás a d’imigh ó bheith gan dídean in 2016.  Ina theannta sin, i mbliana go deireadh Mheán Fómhair, d’éirigh le Feidhmeannas na nDaoine gan Dídean i Réigiún Bhaile Átha Cliath 570 teaghlach a stopadh ó dhul isteach i gcóiríocht éigeandála trí thacaíochtaí tithíochta sóisialta.

Sin 2,570 duine aonair agus teaghlach a d’fhéadfadh a bheith i gcóiríocht éigeandála inniu murach iarrachtaí tiomanta na n-údarás áitiúil, eagraíochtaí deonacha agus comhlachtaí tithíochta agus is mian liom buíochas a ghlacadh leo as a dtiomantas leanúnach.

Achoimre:

  • 2,000 cás ar imigh daoine as cóiríocht éigeandála sa chéad sé mhí de 2017 (i gcomparáid le 3,000 cás in 2016 ar fad)
  • 570 teaghlach coiscthe ó dhul isteach i gcóiríocht éigeandála go dtí seo i mbliana
  • 2,570 duine aonair agus teaghlach a bheadh i gcóiríocht éigeandála inniu murach ár gcuid iarrachtaí comhordaithe.
  • Ba é líon na ndaoine a bhain leas as cóiríocht éigeandála i Meán Fómhair ná 8,374 go náisiúnta. Cuimsítear ansin 5,250 duine fásta agus 3,124 cleithiúnach. Cé go bhfuil ardú tagtha ar an bhfigiúr seo is é an céatadán carnach ardaithe ar theaghlaigh gan dídean go náisiúnta idir Iúil agus Lúnasa ná 1.8%.  Sin i gcomparáid le hardú carnach 4.8% sna trí mhí go Meitheamh. Léirigh na trí mhí inchomparáide anuraidh, Iúil go Meán Fómhair 2016, ardú carnach 3.8%.
  • Ba é líon na ndaoine a bhain leas as cóiríocht éigeandála ag deireadh Mheán Fómhair i mBaile Átha Cliath ná 5,953.  Cuimsítear ansin 3,537 duine fásta agus 2,416 cleithiúnach. Cé go bhfuil ardú ar an líon foriomlán ó Lúnasa tá líon na dteaghlach gan dídean i mBaile Átha Cliath laghdaithe de 8. An méid sin sa bhreis ar laghdú 32 teaghlach i Lúnasa.
  • Is é an céatadán carnach laghdaithe ar theaghlaigh gan dídean i mBaile Átha Cliath idir Iúil agus Meán Fómhair ná 3.4%. An méid sin i gcomparáid le hardú carnach 3.2% sna 3 mhí go Meitheamh.  Léirigh na 3 mhí inchomparáide  anuraidh, Iúil go Meán Fómhair 2016, ardú carnach 2.1%.
  • Is é líon na dteaghlach in óstáin agus i gcóiriocht Leaba & Bricfeasta ná 690. Tá beagán sa bhreis ar 300 teaghlach i moil faoi láthair i mBaile Átha Cliath agus beidh fáil ar 180 aonad nua moil. ar a laghad, do theaghlaigh faoi dheireadh na bliana. Seachas sin faoi dheireadh Ráithe 1 in 2018 beidh 3 mhol bhreise feistithe ina mbeidh cóiríocht do 100 teaghlach. Tá breis mol a mbeartú, chomh maith. Ina theannta sin leanann agus leanfaidh ÍCT mar an phríomhthacaíocht ag na teaghlaigh sin.
  • Ta beartais Gheimhridh/Dhrochaimsire á gcur chun cinn i mBaile Átha Cliath agus i mórcheantair eile uirbeacha agus beidh 197 leaba éigeandála breise ar fáil i dtús mhí na Nollag.

DEIREADH