Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Láithreán Tástála Fuinnimh Mhuirí agus In-Athnuaite Chuan na Gaillimhe atá lonnaithe ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe - Foras na Mara

Published on Tuesday, 19 Dec 2017
Aire Stáit Damien English TD

Tá Damien English TD, an tAire Stáit do Thithíocht agus Athnuachan Uirbeach, tar éis léas urthrá a cheadú d’Fhoras na Mara faoi alt 2(1) den Acht Imeall Trágha, 1933, ionas gur féidir leis saoráid tástála fuinnimh in-athnuaite ar cheathrú scála, bonneagar láithreán tástála agus gléasanna sonraithe a shuiteáil ag Láithreán Tástála Fuinnimh Mhuirí agus In-Athnuaite Chuan na Gaillimhe atá beartaithe ar an Spidéal, Co. na Gaillimhe.

Tá an láithreán tástála ag teastáil chun ceann de na príomhthionscnaimh atá leagtha amach sa Phlean Forbartha Fuinnimh In-Athnuaite Eischósta, sa doiciméad Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin agus sa Phlean Muirí Comhtháite d’Éirinn ón Rialtas a chomhlíonadh.  Tacóidh an láithreán le ceann de chuspóirí luaite an Rialtais – is é sin, 50 GW a tháirgeadh ó fhuinneamh aigéin faoin mbliain 2050 – trí shaoráid tástála a sholáthar inar féidir gléasanna a thástáil chun a fháil amach cé acu is féidir nó nach féidir leo ár ndálaí aigéin oscailte a sheasamh.  Tá sé riachtanach an tástáil sin a dhéanamh sular féidir dul ar aghaidh le forbairt fuinnimh aigéin ar scála tráchtála.

Is é an aidhm atá ann cúnamh a thabhairt d’fhorbróirí fuinnimh in-athnuaite eischósta bogadh ón gcéim bhunaidh/céim na tástála samhla i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, chuig céim na tástála ar cheathrú scála ag Láithreán Tástála Chuan na Gaillimhe. Tabharfaidh an méid sin deis amach anseo gléas ar scála méadaithe a chur i bhfeidhm ag Láithreán Tástála Fuinnimh Mhuirí an Atlantaigh i gContae Mhaigh Eo, rud ar láithreán toilithe réamhthráchtála ar lánscála atá nasctha leis an eangach é. San am i láthair, tá 13 thionscadal atá ag céimeanna éagsúla dá bhforbairt ag fanacht le rochtain a fháil ar an láithreán.

Dúirt an tAire, “Níl an léas seo mar chuid d’aon saoráid giniúna fuinnimh in-athnuaite eischósta tráchtála amach anseo. Thoiligh mé leis an iarratas seo ar an mbonn nach bhfuil aon fhoráil ann do chumhacht a easpórtáil ón láithreán tástála chuig an Eangach Náisiúnta.”

Na hábhair imní a tharraing an pobal anuas sna haighneachtaí uathu le linn an phróisis chomhairliúcháin phoiblí, rinneadh breithniú iomlán orthu le linn measúnú mionsonraithe a dhéanamh ar an iarratas agus ar na doiciméid tacaíochta ón gCoiste um Ghrinnfhiosrú Ceadúnas Muirí. Léirítear na hábhair imní sin i dtéarmaí an léasa deiridh, lena ngabhann coinníollacha láidre atá sainiúil don láithreán nach mór d’Fhoras na Mara cloí leo.

Dúirt an tAire, “Thug mé aird ar ábhair imní an phobail le linn dom a chinneadh toiliú leis an iarratas ar léas. Léirítear i gcoinníollacha an léasa na hábhair imní a bhí ag an bpobal maidir le cumarsáid agus sonraítear iontu nach mór d’Fhoras na Mara ionad cumarsáide agus oifigeach teagmhála pobail a sholáthar chun an pobal a choinneáil ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí ag an láithreán. Chomh maith leis sin, chinn mé an líon gléasanna fuinnimh ghaoithe ar snámh a theorannú go ceann amháin ag aon am ar leith. Ní mór na gléasanna sonraithe a thástáil sa chéad 10 mbliana den léas 35 bliana freisin. Cabhróidh sé sin leis an bpobal a chur ar a shuaimhneas go mbeidh tástáil gléasanna ar an aon rud amháin a dhéanfar ag an láithreán agus nach gcruthófar aon stáisiún giniúna leictreachais eischósta i gCuan na Gaillimhe dá bharr.”

Is é an toradh atá ar thréimhse na tástála a theorannú go dtí an chéad 10 mbliana agus go dtí na gléasanna mar atá cur síos déanta orthu san iarratas reatha gur dulta in éag anois atá aon iarratais ar ghléas a thástáil tar éis na chéad tréimhse 10 mbliana. Toradh eile is ea go mbeidh iarratas ar leith ar cheadúnas urthrá ag teastáil ó aon iarratais ar ghléasanna nach bhfuil sonraithe san iarratas reatha a thástáil agus go gcuirfear na hiarratais sin faoi réir an phróisis chomhairliúcháin ar fad, lena n-áireofar tréimhse comhairliúcháin phoiblí.  

Is féidir tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear an Fógra Cinnidh agus an bonn ar a ndearna an tAire an cinneadh uaidh, agus an t-iarratas agus na doiciméid tacaíochta, a fháil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ag: http://www.housing.gov.ie/planning/foreshore/applications/marine-institute-spiddal

Category 
Topic 
Sub topic