Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fógraíonn an tAire Phelan na moltaí ón Rialtas maidir le Socruithe Rialtais Áitiúil i nGaillimh

Published on Wednesday, 06 Jun 2018
John Paul Phelan TD

D’fhógair an tUas. John Paul Phelan TD, an tAire Stáit don Rialtas Áitiúil agus d’Athchóiriú Toghcháin, inniu (an 6 Meitheamh 2018) gur chuir sé tuarascáil faoi bhráid an Rialtais maidir le struchtúir Rialtais Áitiúil i gCorcaigh agus i nGaillimh.

Formhuinítear sa tuarascáil sin na moltaí a rinne Sainghrúpa Comhairleach na Gaillimhe maidir le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Contae na Gaillimhe a chónascadh chun cur chuige comhtháite atá cothrom ón taobh geografach de a sholáthar i leith forbairt gheilleagrach ar fud an chontae ar fad agus chun an tábhacht gheilleagrach a bhaineann le Gaillimh agus le réigiún an Iarthair a léiriú ar bhealach níos fearr.

 Is mar seo a leanas atá na príomh-mholtaí sa Tuarascáil ón Rialtas:

  • Is chuig an dá údarás áitiúla reatha mar atá siad faoi láthair ba cheart na toghcháin áitiúla atá beartaithe a chur ar siúl sa bhliain 2019 a reáchtáil, ach ba cheart an cónascadh a dhéanamh tráth nach déanaí ná an bhliain 2021.
  • Ba cheart na comhaltaí a thoghfar chuig an dá údarás áitiúla sa bhliain 2019 a thabhairt le chéile chun a bheith ar an gcomhaltas de Chomhairle Cathrach agus Contae na Gaillimhe, an chomhairle aontaithe, ar dháta an chónasctha. Tá na chéad toghcháin chuig an údarás aontaithe le reáchtáil sa bhliain 2024.
  • Sula ndéanfar an cónascadh a mholtar, ní mór aghaidh a thabhairt ar easnaimh a shainaithin an Sainghrúpa a bheith ann ó thaobh acmhainní daonna agus acmhainní airgeadais de.
  • Ó thaobh ionadaíochta de, ní mór struchtúr na gCeantar Bardasach a neartú agus ní mór a n-acmhainneacht iomlán a iniúchadh agus acmhainní a sholáthar ina leith.

Mar chéad bheart, foilseoidh an tAire foráil reachtach go luath do phríomhfheidhmeannach aonair a cheapadh. Beidh défhreagracht ar an duine sin as Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus as Comhairle Contae na Gaillimhe araon agus beidh sé in ann tús a chur leis an gcomhtháthú riaracháin sa dá údarás áitiúla atá ag eascairt as an tuarascáil ón Sainghrúpa Comhairleach le déanaí.

Ag fáiltiú dó roimh an tuarascáil, dúirt an tAire Phelan, “Is é seo an chéad chéim i dtreo údarás aontaithe nua a bhunú do Ghaillimh, rud a bhainfidh an leas is fearr as acmhainneacht an réigiúin chun bonn geilleagrach inbhuanaithe a bhaint amach, a chothabháil agus a mhéadú don todhchaí. Soláthróidh comhairle aontaithe cur chuige comhtháite atá cothrom ón taobh geografach de i leith forbairt gheilleagrach ar fud na Gaillimhe agus cuirfidh sí borradh eile faoina timpeallacht bheoga chultúrtha agus ealaíne.”

Category 
Topic 
Sub topic