Printer-friendly versionPrinter-friendly version

An bhfuil maoin folamh agat?

Cliceáil chun a fháil amach cén rogha is fearr a oireann duit.

Scéim Deisithe agus Léasúcháin
Scéim Deisithe agus Léasúcháin
Scéim Cheannaigh agus Athnuála
Scéim Cheannaigh agus Athnuála
Tionscnamh Léasúcháin Fadtéarmach
Tionscnamh Léasúcháin Fadtéarmach

Aonad Tithe Cónaithe Folmha

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil tiomanta dona chinntiú go mbainfear an t-uasmhéid úsáide as an stoc tithíochta atá ann faoi láthair. Sa chomhthéacs seo, d’fhógair an tAire Eoghan Murphy, i mí Lúnasa 2017, líon áirithe eochair-ghníomhartha chun tithe cónaithe folmha a chur á n-úsáid gan mhoill arís.

Mar chuid den bhfógra sin, bhunaigh an tAire Aonad Tithe Cónaithe Folmha (an tAonad) sa Roinn, agus é mar aidhm aige bearta ag leibhéil an rialtais láir agus an rialtais áitiúil a spreagadh agus a chomhordú agus tacú le bearta na n-údarás áitiúla.  Tá obair déanta ag an Aonad i gcomhar leis an Lár-Oifig Staidrimh, leis an earnáil   rialtais áitiúil agus leis an nGníomhaireacht Tithíochta agus tá sé ag obair leo sin i gcónaí chun feabhas a chur ar raon agus úsáideacht na sonraí atá le fáil maidir le tithe cónaithe folmha.  Is éard tá mar eochair-fhócas acu ná cur ar chumas na n-údarás áitiúla teophointí folúntais a shainaithint gan mhoill, go háirithe i gceantair ina bhfuil an-éileamh ar thithe cónaithe, agus a bhfuil tithe folmha nó tearcúsáidte iontu a d’fhéadfaí a chur á n-úsáid arís.

Ról na nOifigeach Tithe Cónaithe Folmha

Tá Oifigigh Tithe Cónaithe Folmha ar fáil sna húdaráis áitiúla chun eolas, comhairle agus tacaíocht a thabhairt d’úinéirí tithe cónaithe folmha agus chun déileáil freisin le ceisteanna ó bhaill den phobal maidir le réadmhaoin chónaithe phríobháideach fholamh sa cheantar riaracháin acu.  Tá liosta de na hOifigigh Tithe Cónaithe Folmha agus a mionsonraí teagmhála le fáil anseo - Teagmhálacha: Oifigeach Tithe Cónaithe Folmha. (i Béarla amháin)

Pleananna Aicsin um Thithe Cónaithe Folmha

Tá Pleananna Aicsin um Thithe Cónaithe Folmha curtha i láthair ag na húdaráis áitiúla freisin dá gceantair riaracháin, ina leagtar amach aidhmeanna agus spriocanna chun a léiriú cén chaoi a bhfuil beartaithe acu déileáil leis na leibhéil folúntais.  Ina theannta sin, tá gach aon údarás áitiúil chun Oifigeach Tithe Cónaithe Folmha ainmnithe a shainaithint, a shannfar mar phointe lárnach teagmhála laistigh den eagraíocht agus a dhéanfaidh teagmháil leis an rialtas láir agus le páirtithe leasmhara eile de réir mar is cuí.

An Straitéis Náisiúnta um Thithe Folmha a Athúsáid 2018-2021

Leagtar amach i gColún 5 de Atógáil Éireann , Plean Gníomhaíochta an Rialtais maidir le Tithíocht agus Easpa Dídine, réimse beart d'fhonn freastal ar riachtanais tithíochta na hÉireann trína chinntiú go bhfuil an stoc reatha tithíochta in Éirinn á úsáid oiread agus is féidir.  Gníomh uileghabhálach faoin gColún sin is ea an gealltanas go ndéanfaí Straitéis Náisiúnta um Thithe Folmha a Athúsáid a fhorbairt. Féachtar leis an Straitéis cur chuige spriocdhírithe, éifeachtach agus comhordaithe a sholáthar chun tithíocht atá folamh ar fud na hÉireann a aithint. Tá réimse cuspóirí agus príomhghníomhaíochtaí sa Straitéis a dtabharfar fúthu i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara agus gníomhaireachtaí ar fud na hearnála tithíochta chun dul i ngleic le tithíocht atá folamh i measc an stoic tithíochta. Leagtar amach thíos an Straitéis agus an Achoimre Feidhmíochta a ghabhann leis.

Tithe a Thabhairt ar Ais Arís Lámhleabhar maidir le Foirgnimh Reatha a Athúsáid

Gealltar i nGníomh 5.21 den athbhreithniú a rinneadh in 2017 ar Éire a Atógáil chun tacú le seanfhoirgnimh fholmha a athúsáid agus an athúsáid seo a éascú. Sa chomhthéacs seo, bunaíodh grúpa oibre ina bhfuil ionadaithe den Roinn agus den údarás áitiúil a bhfuil saineolas acu ar na rialacháin foirgníochta, sábháilteacht ó dhóiteán i bhfoirgnimh, pleanáil, dearadh agus oidhreacht, chun na nósanna imeachta rialála a fhiosrú atá i gceist don fhorbairt sin agus chun bealaí a mholadh chun an próiseas a chuíchóiriú.

Tá a chuid oibre críochnaithe ag an ngrúpa anois, agus léirítear é seo sna cáipéisí seo a leanas:

Éascaíonn agus tacaíonn Tithe a Thabhairt ar Ais Arís - Lámhleabhar maidir le Foirgnimh Reatha a Athúsáid le hathúsáid seanfhoirgneamh / foirgneamh folamh inár mbailte agus cathracha d’úsáid chónaithe. Chun athúsáid a spreagadh agus an líon tithe inmharthana inar féidir cónaí a mhéadú, cuirtear soiléireacht ar fáil sa lámhleabhar don tionscal, údaráis áitiúla, baill den phobal agus úinéirí réadmhaoine maidir leis na riachtanais reatha rialála a chur i bhfeidhm ar shaghsanna coiteanna foirgnimh agus treoir maidir le conas is fearr a n-athúsáid a éascú.

Feidhmeoidh Oifigigh Tithe Folmha i ngach údarás áitiúil mar an gcéad phointe teagmhála do cheisteanna a chuireann páirtithe ar spéis leo foirgnimh fholmha a fhorbairt do chuspóirí cónaithe

Forbairt Dhíolmhaithe

De bhun tiomantais in Athógáil na hÉireann, Plean Aicsin an Rialtais don Tithíocht agus don Easpa Dídine 2016, tá rialúcháin nua pleanála ar bun anois faoina gceadaítear athrú úsáide agus oibreacha gaolmhara i gcás áitreabh tráchtála folmha áirithe, spásanna den chineál “os cionn an tsiopa” san áireamh, chun iad a thiontú ina n-áitribh cónaithe gan é a bheith riachtanach cead pleanála a fháil.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil in Imlitir PL 01/2018: Leasúcháin leis na Forálacha maidir le Forbairt Dhíolmhaithe sna Rialúcháin Pleanála agus Forbartha (i mBéarla amháin) atá ar fáil anseo nó ón údarás áitiúil pleanála agat.

Roghanna Reachtúla

Oibreoidh údaráis áitiúla i gcomhar le húinéirí tithe cónaithe folmha chun pé cabhair is féidir leo a thabhairt chun tithe cónaithe folmha a chur á n-úsáid arís.  Féadann siad, áfach, cumhachtaí reachtúla atá ar fáil dóibh a úsáid chun réadmhaoin a cheannach go héigeantach faoi na hAchtanna Tithíochta trí Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh, áit a measann siad gur cuí agus gur gá sin

Tuilleadh Eolais

Tá tuilleadh eolais faoi Thithe Cónaithe Folmha le fáil ó Oifigigh Tithe Cónaithe Folmha ainmnithe - Teagmhálacha: Oifigeach Tithe Cónaithe Folmha (i mBéarla amháin) -  i ngach aon cheantar riaracháin

An tAonad Tithe Cónaithe Folmha
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0
Teil: 01 888 2597 / 01 888 2595
R-phost: vhu@housing.gov.ie

Category 
Topic 
Sub topic