Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Soiléiríonn an tAire English an seasamh dlíthiúil maidir le saothrú feamainne agus le hiarratais a fhaightear faoin Acht Imeall Trágha

Published on Friday, 29 Jun 2018
Aire Stáit Damien English TD

An tUas. Damien English TD, an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht speisialta i leith Tithíochta agus Forbairt Uirbeach, d’fhógair sé inniu na torthaí ar an measúnú leanúnach atá á dhéanamh ag an Roinn ar an gcaidreamh dlíthiúil idir iarratais chuig an Roinn ar cheadúnais le haghaidh feamainn fhiáin a shaothrú agus na cearta reatha maidir le saothrú feamainne.

Le linn dó aitheasc forleathan a thabhairt ar shaincheisteanna muirí ag an gCruinniú Mullaigh um Shaibhreas Ár nAigéan, a bhí ar siúl i nGaillimh, dúirt an tAire: “chaith mé an t-am a bhí riachtanach chun breithniú cúramach a dhéanamh ar gach gné den tsaincheist seo agus bhuail mé le páirtithe leasmhara éagsúla ar fud na hearnála seo.  Is é an seasamh nach féidir an Roinn seo saothrú feamainne a cheadúnú i limistéar ina bhfuil ceart reatha ann chun feamainn a shaothrú. Shoiléirigh mé freisin go bhféadfadh daoine a bhfuil an ceart acu faoi láthair feamainn a shaothrú leanúint leis an gceart sin a fheidhmiú agus nach gcaithfeadh siad toiliú a fháil faoin Acht Imeall Trágha, cé go gcaithfeadh siad cloí leis an reachtaíocht chomhshaoil náisiúnta agus Eorpach lena mbaineann.”  

Chuir an tAire in iúl gur scríobh sé chuig gach duine de na hiarratasóirí reatha chun an seasamh a leagan amach agus go n-oibreodh sé i gcomhar leo chun a bhreithniú cén tionchar a bheadh ann ar a n-iarratais.

Dúirt an tAire freisin: “Le linn na saincheisteanna sin a bhreithniú, bhí an deis iontach agam bualadh le lear daoine san earnáil seo agus éisteacht lena gcuid tuairimí. Ceann de na fionnachtana ar tháinig mé orthu sna teagmhálacha sin is ea an acmhainneacht ollmhór a bheidh ann an earnáil feamainne fiáine a fhorbairt má dhéanaimid na cinntí cearta chun í a bhaint amach. Beidh mé ag obair le mo chomhghleacaithe chun a shainaithint cé hé an comhlacht is oiriúnaí d’fhorbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh ar straitéis a bheidh mar bhonn agus thaca ag forbairt na hearnála seo, ar straitéis í nach mór córas láidir trédhearcach ceadúnúcháin a chur ar áireamh inti.”

Chomh maith leis sin, thug an tAire an t-eolas is deireanaí don chruinniú mullaigh ar an dul chun cinn suntasach atá á dhéanamh ar Phleanáil Spásúlachta Muirí agus chuir sé in iúl freisin go mbíonn dul chun cinn á dhéanamh ar reachtaíocht a bhfuil mar aidhm léi cosc a chur ar tháirgí a bhfuil micreachoirníní plaisteacha iontu a dhíol nó a dhéanamh. Tá sé sin ar cheann amháin de bhearta éagsúla bruscair mhuirí agus timpeallachta muirí atá á saothrú ag an Roinn ag an am seo chun dea-stádas comhshaoil ár bhfarraigí a choinneáil ar bun.

Críoch

Category 
Topic