Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ráiteas tugtha ag an Aire maidir le Tuarascáil ar Staidreamh Tithíochta ón CSO

Published on Thursday, 14 Jun 2018
Minister Eoghan Murphy

Fáiltím roimh fhoilsiú tuarascála ón bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) ar Theaghaisí Nua a Chríochnú, tuarascáil a thionscain mo Roinn anuraidh.

Deimhnítear sa tuarascáil go léiríonn gach tacar sonraí a bhaineann le gníomhaíochtaí tógála go bhfuil gníomhaíochtaí tógála tithe ag dul i méid. Thuairiscigh go leor tráchtairí eile an rud céanna, ní hamháin mo Roinn féin faoi Atógáil Éireann. Léiríonn sé seo go bhfuil togáil tithe ag dul i méid go ginearálta.

Tríd is tríd, cuireadh níos mó ná 18,000 teach nua ar fáil anuraidh. Tithe folmha a bhí i níos mó na 2,500 acu atá ar ais in úsáid anois, bhí thart ar 1,000 nár críochnaíodh ó ré Fhianna Fáil, agus 14,500  teach nuathógtha a lonnaíodh den chéad uair. Ní áirítear sna figiúirí seo an 2000 leaba do mhic léinn a cuireadh i gcrích san am sin freisin.

Tá tuilleadh oibre le déanamh againn – agus is ormsa an fhreagracht mar Aire a chinntiú go gcuirfear an obair sin i gcrích. Ach tá an soláthar tithe nua ag dul sa treo ceart agus go mear.

Chun léargas eile a fháil air, bhí líon na dtithe a bhí ar fáil den chéad uair 75% níos airde ag deireadh 2017 ná mar a bhí ag deireadh 2015, agus níos mó ná 5,000 teach folamh curtha ar ais in úsáid le linn an ama sin. Is faoi Atógáil Éireann a rinneadh an dul chun cinn seo ar fad.

Bhí sé i gceist ag mo Roinn i gcónaí na sonraí is fearr a úsáid agus a fhoilsiú thar gach réimse oibriúcháin dá cuid, rud a bhí ríthábhachtach chun an mhionanailís seo atá déanta ag an CSO ar shonraí naisc an ESB anuraidh a spreagadh.

Mar is eol daoibh, ardaíodh ceisteanna faoi úsáid a bhaint as naisc ESB mar fhoinse ionadaíoch chun críochnú tithe a chomhaireamh, d'ainneoin iad a bheith á n-úsáid le 40 bliain anuas. Mheas daoine nár thug sin léargas sách soiléir mar go n-áirítear sna figiúirí a bhain le naisc ESB tithe a bhí folamh mar aon le scáileastáit agus tithe nua a tógadh le linn ré Fhianna Fáil.  Tá pictiúir níos soiléire againn anois.

Léiríonn an staidreamh atá againn inniu, a rinneadh go neamhspleách, go bhfuil ag éirí le hAtógáil Éireann agus go bhfuil na mílte teach á gcur ar fáil le húsáid – trí thithe nua a thógáil agus trí dhul i ngleic le tithe folmha.

CRÍOCH

Category 
Topic