Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Plean Cistiúcháin Straitéisigh Uisce Éireann 2019-2024

This article was last reviewed 1 year 11 months ago
It is due for its next review in 0 sec

D’fhormheas an tAire Plean Cistiúcháin Straitéisigh Uisce Éireann gan mionathrú an 7 Samhain 2018, ar aon dul le halt 34A den Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013 (arna chur isteach le halt 19 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017), rud a cuireadh in iúl d’Uisce Éireann (Litir ón Aire) agus a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin um Rialáil Fóntais (Litir chuig an gCoimisiún um Rialáil Fóntais). Déanfaidh an Coimisiún um Rialáil Fóntais athbhreithniú rialála eacnamaíoch ar an bPlean mar chuid den tríú tréimhse rialaithe rialála dá chuid, a bheidh ar siúl idir 2020 agus 2024. Léirítear an uasteorainn leis na leithdháiltí cistiúcháin Státchiste sa todhchaí a thugtar le tuiscint leis na réamhaisnéisí a leagtar amach sa Phlean. Tá na leithdháiltí cistiúcháin deiridh le deimhniú ar bhonn an toraidh ar phróiseas rialaithe ioncaim an Choimisiúin um Rialáil Fóntais don tréimhse 2020-24 agus mar chuid de phróiseas buiséadach bliantúil an Státchiste.

Leagtar amach i bPlean Cistiúcháin Straitéiseach Uisce Éireann riachtanas cistiúcháin straitéisigh ilbhliantúil Uisce Éireann go dtí an bhliain 2024, rud atá cothrom le €11 billiún, agus é comhdhéanta d’infheistíocht €6.1 billiún i mbonneagar agus i sócmhainní agus de chaiteachas €4.9 billiún i gcostais oibriúcháin. Freastalófar ar an riachtanas cistiúcháin sin ach úsáid a bhaint as ioncam tráchtála, as táillí ró-úsáide, as fóirdheontas rialtais, as iasachtaí tráchtála agus as ranníocaíochtaí caipitil.

Leagtar amach sa Phlean na costais chaipitil agus oibriúcháin a meastar go dtabhóidh Uisce Éireann iad thar thréimhse ilbhliantúil agus conas atá na costais sin le haisghabháil. Cinnteofar leis an bPlean go mbeidh tuiscint chomhchoiteann ann idir an Rialtas agus Uisce Éireann ar na paraiméadair leathana airgeadais agus ar na tosaíochtaí infheistíochta.

Tá an Plean ag teacht leis an tsamhail cistiúcháin nua d’Uisce Éireann a tháinig sna sála ar an tuarascáil ón gComhchoiste Oireachtais um Maoiniú ar Sheirbhísí Uisce Tí sa Todhchaí (Aibreán 2017). Leis an bPlean, tabharfar an deimhneacht cistiúcháin is mó is féidir in éagmais muirear uisce tí, agus beidh sé ar chomhréim leis na gnéithe aisghabhála costas de Chreat-treoir Uisce an Aontais Eorpaigh.

Category 
Topic 
Sub topic