Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Grúpa Comhairleach Geallsealbhóirí an Chreata Pleanála Mhuirí Náisiúnta

Tá Grúpa Comhairleach bunaithe chun rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí ábhartha ó na piléir eacnamaíocha, chomhshaoil ​​agus shóisialta a éascú sa phróiseas MSP. Is é cuspóir an Ghrúpa Chomhairligh leas a bhaint as acmhainneacht agus cumas réimse leathan earnálacha lena n-áirítear ionadaíocht ón earnáil phoiblí, ón earnáil ghnó, ó earnálacha comhshaoil, sóisialta agus eolasbhunaithe chun smaointeoireacht straitéiseach agus cinnteoireacht a threorú in ullmhú pleananna spásúla mara . Cuireann an Grúpa Comhairleach obair an Ghrúpa Idir-Rannach BPA ar an eolas freisin agus soláthraíonn sé nuashonruithe, tuarascálacha nó moltaí de réir mar is gá.

Ar bhonn a ábharthachta don phróiseas déanta pleananna, d'iarr an tAire ar eagraíochtaí páirtithe leasmhara ainmniúcháin a dhéanamh don ghrúpa. B'ábhar do gach comhlacht lena mbaineann é ionadaithe a ainmniú agus ní raibh aon ról ag an Aire ná ag an Roinn maidir lena roghnú. Glacann gach comhalta páirt sa ghrúpa mar ionadaí dá n-eagraíocht nó dá n-earnáil agus ní fhreastalaíonn sé ar bhonn pearsanta.

Is é atá i gceist ná gur chóir go mbeadh pleananna spásúlachta muirí straitéiseach, gonta agus bunaithe ar rannpháirtíocht éifeachtach an phobail agus na bpáirtithe leasmhara chun a chinntiú go nglacfar páirt i ndáil le cur chun feidhme. Dá bhrí sin, is príomhchuspóir de phróiseas MSP é a chinntiú, i dteannta leis an bpobal i gcoitinne, go dtéitear i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara ábhartha go léir agus go spreagtar iad chun cur le próiseas ullmhúcháin an phlean. Tá próisis rannpháirtíochta deartha agus struchtúrtha chun a chinntiú go ndéantar teagmháil fhiúntach, eolach agus thráthúil leis an bpróiseas déanta pleananna.
 

Eolas Ginearálta

Cruinnithe 2019

Cruinnithe 2018

Category