Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Comhairliúchán Poiblí faoin Dréacht-Phlean i ndáil le hOiriúnú Earnála d'Athrú Aeráide le haghaidh Bonneagar Cáilíochta Uisce agus Seirbhísí Uisce

Tá aighneachtaí, tuairimí agus barúlacha á lorg ag an Uasal Eoghan Murphy T.D. an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, faoin Dréacht-Phlean i ndáil le hOiriúnú Earnála d'Athrú Aeráide le haghaidh Bonneagar Cáilíochta Uisce agus Seirbhísí Uisce.

D’fhéadfaí a rá gurb é an t-athrú aeráide ceann de na bagairtí domhanda is tábhachtaí agus is forleithne atá os ár gcomhair sa 21ú haois. Tá sé réamh-mheasta go mbeidh a phríomh-iarmhairtí ag baint le méadú ar theochtaí, ardú i leibhéal na farraige, patrúin na báistí a bheidh ag athrú agus geimhrí níos fliche agus samhraí níos tirime ann, agus stoirmeacha níos géire. Chonacthas eiseamláirí den dóigh a mbíonn tionchar ag na hathruithe sin ar Éirinn i dteagmhais drochaimsire le déanaí, amhail na tuilte sa gheimhreadh in 2015/16, Stoirm Opehelia in 2017 agus na dálaí triomaigh fada sa samhradh in 2018.

Aithníonn eolaithe agus lucht ceaptha beartas go forleathan an t-athrú aeráide mar rud lena gcruthaítear rioscaí suntasacha atá ag dul i méid, lena mbaineann costais a mhéadófar go han-sciobtha de bharr sin - i leith an chomhshaoil, na sochaí agus an gheilleagair dhomhanda.

Déantar na nithe a leanas leis an Dréachtphlean Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide seo:

  • gintear bonnlíne de thionchair agus d’iarmhairtí reatha a bhaineann leis an aeráid agus leis an aimsir don earnáil;
  • déantar measúnú ar an dóigh a bhféadfadh na tionchair earnála sin a athrú sa tréimhse go dtí 2050, bunaithe ar shamhaltú agus ar anailísiú na haeráide atá ar fáil; agus
  • leagtar amach bearta oiriúnaithe atá á nglacadh, agus na réimsí á soiléiriú ina mbeidh iarrachtaí oiriúnaithe sa todhchaí de dhíth.

Soláthrófar treoir straitéiseach leis an bPlean ar feadh na n-earnálacha uisce agus déanfar an dearadh, soláthar acmhainní agus athbhreithniú maidir le beartais agus bearta oiriúnaithe a bhaineann le huisce a threorú leis. Is ionann a fhorbairt agus tiomantas den Phlean Bainistíochta Abhantrach d’Éirinn 2018 – 2021, agus beidh tionchar suntasach aige ar Phlean Bainistíochta Abhantrach 2022 – 2027 tríú timthriall na hÉireann, a gcuirfear tús le hobair air níos déanaí i mbliana.

Déantar an Plean Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide a threorú ag Creat Oiriúnaithe Náisiúnta an Rialtais, lena leagtar amach an cuspóir den aistriú go geilleagar atá seasmhach ó thaobh na haeráide agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de faoi 2050.

Cén fáth a bhfuil an comhairliúchán seo á sheoladh againn?

Tá sé ríthábhachtach go ndéanaimid measúnú críochnúil ar rioscaí agus ar leochaileachtaí príomhúla ár n-earnála uisce agus ár gcomhshaoil uiscigh maidir leis an athrú aeráide, agus go n-oibrímid chun a áirithiú go ndéantar bearta oiriúnaithe um athrú aeráide a phríomhshruthú i gceapadh beartas náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil uile. Is gné ríthábhachtach iad dearcthaí an phobail chun a áirithiú go soláthraítear Plean stóinseach agus cuimsitheach críochnaithe. 

Dá bhrí sin is é cuspóir an chomhairliúcháin phoiblí seo cuireadh a thabhairt do pháirtithe leasmhara uile chun a gcuid dearcthaí a thabhairt maidir leis an Dréachtphlean le linn an phróisis chomhairliúcháin 6 seachtaine seo.

Dúnfar an comhairliúchán seo Dé hAoine, 12 Iúil 2019.

Conas is féidir a bheith páirteach ann?

Iarrtar ort do chuid aighneachtaí, tuairimí agus barúlacha a sheoladh go díreach chugainn mar ríomhphost chuig: rbmp@housing.gov.ie

Nó más fearr leat é, is féidir leat iad a chur sa phost chugainn chuig:

Comhairliúchán um Athrú Aeráide

An tAonad Comhairleach Uisce
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Iarrtar ar pháirtithe leasmhara aighneachtaí nó barúlacha i scríbhinn a dhéanamh tráth nach déanaí ná Dé hAoine 12 Iúil 2019

Téarmaí agus Coinníollacha

Tá gach aighneacht agus barúil a chuirtear faoi bhráid na Roinne chun na críche seo faoi réir a n-eisithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014 agus faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007- 2014. Tá aighneachtaí faoi réir reachtaíocht maidir le Cosaint Sonraí freisin.

Ní ceart faisnéis atá pearsanta, rúnda nó íogair ó thaobh na tráchtála de a áireamh i d'aighneacht agus glacfar leis go mbeidh an fhaisnéis go léir i d'aighneacht ineisithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Cad a dhéanfaimid le do Fhreagra?

Cuirfear eolas ar fáil, a bhuí leis na freagraí, chun breis forbartha a dhéanamh ar an bPlean i ndáil le hOiriúnú Earnála d'Athrú Aeráide le haghaidh Bonneagar Cáilíochta Uisce agus Seirbhísí Uisce. Iarrtar ort a thabhairt faoi deara go bhféadfar aighneachtaí a fhaightear a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne. In aon chás, beidh na haighneachtaí go léir a fhaightear faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise agus reachtaíocht maidir le Cosaint Sonraí. Féach freisin an Ráiteas Príobháideachais faoin nasc Cáipéisí thuas.

Category 

Status History

Status - Closed
Open 
Thursday, May 30, 2019
Closing 
Friday, July 12, 2019