Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Tionscadal Cheathrú na Mainistreach, Cill Chainnigh

Is láithreán straitéiseach i lár na cathrach í Ceathrú na Mainistreach, an áit a mbíodh Grúdlann Smithwick. Tá sí suite ar bhruacha na Feoire i gcroílár Chathair Chill Chainnigh. In 2013, dhún Diageo an ghrúdlann, a bhí in úsáid ar feadh ann 300 bliain roimhe sin. Cheannaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh an láithreán ansin agus chruthaigh sí máistirphlean mionsonraithe do láithreán na grúdlainne agus na tailte máguaird, a bhfuil thart ar 20 acra i gceist leo. Tá Mainistir Phroinsias i lár baill, agus tá sé d’aidhm ag an tionscadal athnuachana seo ceathrú uirbeach mhealltach atá deartha go maith agus ina bhfuil meascán úsáidí a chruthú. Áirítear ina measc siúd úsáidí tráchtála, cónaitheacha, forbartha fiontar, áineasa agus pobail.

Tá níos mó eolais faoin tionscadal ar fáil ar shuíomh gréasáin na comhairle.

Físeán – Scéal an Tionscadail

Abbey Quarter Project, Kilkenny. Urban Regeneration. Medieval Meets Modern.

Unfortunately you need to accept cookies to view Youtube videos.

Fís an Mháistirphlean

Is é fís an mháistirphlean Ceathrú na Mainistreach a fhorbairt mar cheantar a chuireann leis an gcathair mheánaoiseach gan stangadh a bhaint as daoine. Meastar gur áit chuimsitheach a bheidh sa cheathrú ina mbeidh pobal idirghlúine in ann oibriú, cónaí agus spraoi a bhaint as an saol. Tacaíonn an máistirphlean le cuspóirí i gCreat Náisiúnta Pleanála an Rialtais, amhail fás dlúth; inrochtaineacht réigiúnach fheabhsaithe; soghluaisteacht inbhuanaithe; geilleagar láidir tacaithe ag fiontraíocht, nuálaíocht agus scileanna; taitneamhachtaí agus oidhreacht feabhsaithe.

Tá nasc idir sean agus nua sa tionscadal. Athrófar láithreán athfhorbraíochta (láithreán nach bhfuil in úsáid agus atá le hathfhorbairt) ó bhonn trí fhoirgnimh nua agus athúsáid seanfhoirgneamh. Tiontófar spásanna folmha áirithe ina spásanna poiblí. Cuirfidh an ceantar athnuaite le Míle Meánaoise na cathrach. 

Thug an Rialtas cead i bprionsabal do sholáthar €6.15 milliún trína Chiste Forbartha agus Athnuachana Uirbí chun ceantair fearainn phoiblí shuntasacha (is é sin, ceantair a bhfuil teacht ar an bpobal orthu) agus tionscadail phobail agus chultúir i gCeathrú na Mainistreach a chistiú. Is ionann an leithdháilte cistithe agus 75% de chostas iomlán na n-oibreacha sin. Áirítear ina measc siúd:

  • páirc cois abhann
  • páirc uirbeach dhá acra go leith thart ar Mhainistir Phroinsias
  • bonneagar pobail agus cultúir eile, leabharlann phoiblí i bhfoirgneamh Mayfair ina measc.

Beidh na spásanna poiblí agus na páirceanna in úsáid le haghaidh na bhféilte iomadúla faoin spéir a eagraítear i gCill Chainnigh.  

Déanfar taifeadadh ar an leathanach seo ar ghnéithe de Thionscadal Cheathrú na Mainistreach ó thús deireadh. Tógfaidh sé roinnt blianta chun an tionscadal a chríochnú. Tá súil againn an t-athrú mór ar an láithreán a ghabháil i rith na tréimhse sin. Coinnigh súil air seo. Coinnigh súil ar an dul chun cinn.

Nuashonruithe ar an Tionscadal

I mí Iúil 2019, cuireadh tús leis an obair ar láithreán Cheathrú na Mainistreach. An 1 Lúnasa 2019, thug an Taoiseach, Leo Varadkar T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D., agus an tAire Stáit do Rialtas Áitiúil agus Athchóiriú Toghchán, John Paul Phelan T.D., cuairt ar láithreán Cheathrú na Mainistreach chun comóradh a dhéanamh ar an bhfód a chasadh go hoifigiúil don chéim seo de thionscadal Cheathrú na Mainistreach.

Éist le níos mó faoin dul chun cinn a rinneadh le deireanaí, an Taoiseach agus na hAirí ag casadh an fhóid, an méid a cheapann muintir na háite faoin obair a bheith ag tosú, agus na chéad chéimeanna eile a chaithfidh roinnt de na daoine atá páirteach sa tionscadal a dhéanamh. 

Abbey Quarter Project, Kilkenny

Unfortunately you need to accept cookies to view Youtube videos.

Spásanna an Fhearainn Phoiblí

Tá an Ciste Forbartha agus Athnuachana Uirbí ag cistiú ceantair fearainn phoiblí shuntasacha i gCeathrú na Mainistreach. Cén fáth a dteastaíonn ceantair fearainn phoiblí i gcathracha?

“Déanta na fírinne, is ar na spásanna fearainn phoiblí a bhraitheann beocht agus spleodar na cathrach,” a dúirt Mark Kennedy, duine d’ailtirí an tionscadail. “Nuair a bhítear ag dearadh spásanna nua i gcathracha, bítear ag smaoineamh go minic faoin spás poiblí mar spásanna diúltacha a bhíonn ann tar éis na tógála. Ach déanta na fírinne is iadsan na spásanna is tábhachtaí a dhéantar iarracht a chruthú nuair atá ceathrú nua, uirbeach á chruthú.''