Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ráiteas Polasaí ar Phleanáil Mhuirí

D'fhoilsigh an Rialtas an chéad Ráiteas Polasaí ar Phleanáil Mhuirí (MPPS)  in Éirinn taobh leis an Dréacht-Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí (NMPF) i Samhain 2019. Tá sé i gceist ag an MPPS na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Tarraingíonn sé le chéile agus cuireann sé síos ar na comhpháirteanna atá ann cheana i gcóras pleanála muirí na hÉireann;
  • Cur síos a dhéanamh ar fhís d'fhorbairt ár gcóras pleanála muirí amach anseo;
  • Na polasaithe agus na prionsabail uileghabhálacha a leagan amach a bhfuil an Rialtas ag súil leo go bhféachfaidh comhlachtaí pleanála muirí agus comhlachtaí poiblí eile a bhíonn ag plé leis an gcóras pleanála muirí (i dtéarmaí, mar shampla, ar rannpháirtíocht phoiblí, trédhearcacht, rialachas, measúnú comhshaoil, gníomhaíocht aeráide, sóisialta agus tairbhe eacnamaíoch);
  • Tosaíochtaí ardleibhéil a leagan amach chun an córas pleanála muirí a fheabhsú in Éirinn.

Tá sé i gceist go mbeadh an MPPS ag feidhmiú mar chomhthreomhar leis an Ráiteas Beartais Phleanála 2015 a thacaíonn le feidhmiú an chórais pleanála talún uile in Éirinn. Bainfidh sé le gach gné de phleanáil mhuirí. Tá sé á thabhairt isteach ar bhonn neamhreachtúil ar dtús, go dtí go dtabharfar isteach reachtaíocht in 2020 a dhéanfaidh foráil maidir le hullmhú, glacadh agus athbhreithniú ráiteas polasaí reachtúil muirí ar thimthriallta sé bliana. Léiríonn sé an nuashonrú agus an t-athnuachan cuimsitheach atá ar siúl anois ag córas pleanála muirí na hÉireann, ag leagan amach bunphrionsabail chun bonn eolais a chur faoi phróiseas pleanála agus bainistíochta forbartha atá ag teacht chun cinn.

Aighneachtaí a fuarthas le linn an chomhairliúcháin phoiblí ar an MPPS (i mBéarla amháin)

Category 
Topic